Przejdź do zawartości

Statut Polskiej Partii Piratów/Władze partii

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Polska Partia Piratów
Tytuł Statut Polskiej Partii Piratów
Rozdział 4. Władze partii
Wydawca Polska Partia Piratów
Data wyd. 2013
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron


1 Władze centralne
1.1 Centralnym organem uchwałodawczym jest Walne zgromadzenie członków partii.
1.2 Centralnym organem wykonawczym jest Zarząd partii.
1.3 Centralnym organem rewizyjnym i sądowym jest Sąd koleżeński.

2 Walne zgromadzenie członków partii

2.1 Walne zgromadzenie członków partii zwołuje Prezes P3:
a) z własnej inicjatywy,
b) z inicjatywy Zarządu partii,
c) z inicjatywy Sądu koleżeńskiego,
d) z inicjatywy 1/3 członków partii.
2.2 W przypadkach przewidzianych w pkt. 1 podpunkt c i d Prezes P3 zwołuje Walne zgromadzenie członków bezzwłocznie, na dzień przypadający nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku ja jego ręce.
2.3 Jeżeli Prezes P3 nie zwoła walnego zgromadzenie członków w przypadkach przewidzianych w pkt. 1 ustęp 3 i 4, walne zgromadzenie członków zwołuje przewodniczący Sądu koleżeńskiego.
2.4 Termin i miejsce zwołania walnego zgromadzenia członków podawane jest do wiadomości wszystkich członków nie później niż 7 dni przed planowaną datą zwołania walnego zgromadzenia.
2.5 Każdy z członków dysponuje prawem głosu na walnym zgromadzeniu członków
a) Obecność na walnym zgromadzeniu członków jest obowiązkowa.
2.6 Obecność i udział w głosowaniach członka P3 na walnym zgromadzeniu może odbywać się zdalnie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zdalnie za pośrednictwem środków technicznych.
2.7 Prezes P3 zwołuje Walne zgromadzenie członków co najmniej raz do roku.
2.8 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należą:
a) Uchwalanie i dokonywanie zmian w programie partii poprzez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków,
b) Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu partii i przeznaczeniu jej majątku poprzez podjęcie uchwały większością 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków, na wniosek co najmniej połowy członków zarządu Partii
c) Podejmowanie decyzji o połączeniu partii z inną partią lub innymi partiami poprzez podjęcie uchwały większością 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków, na wniosek co najmniej połowy członków zarządu Partii
d) Dokonywanie zmian statutu Partii poprzez podjęcie uchwały większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków,
e) Wybór członków Zarządu partii oraz członków Sądu koleżeńskiego, poprzez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków,
f) Odwoływanie członków Zarządu partii oraz członków Sądu koleżeńskiego na wniosek co najmniej 1/2 członków, poprzez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków,
g) Tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów wojewódzkich.
h) Ustalenie minimalnej wysokości składki członkowskiej.

3 Zarząd partii

3.1 Zarząd partii składa się z:
a) Prezesa P3,
b) Skarbnika P3,
c) 2-5 Wiceprezesów P3.
3.2 Funkcji wymienionych w pkt. 1 nie można łączyć.
3.3 Kadencja zarządu partii trwa 2 lata.
3.4 Wybór zarządu:
a) Wybór następuje podczas najbliższego walnego zgromadzenia członków następującego po wygaśnięciu kadencji zarządu.
b) Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na prezesa P3, skarbnika P3 oraz wiceprezesów. Kandydaci muszą mieć status delegata P3.
c) Do wybrania osoby na stanowiska wymienione w ustępie b), niezbędna jest bezwzględna większość przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy po pierwszej turze głosowania, żaden z kandydatów nie otrzyma bezwzględnej większości głosów, zarządza się drugą turę głosowania w której biorą udział dwaj kandydaci którzy uzyskali najwięcej głosów w poprzedniej turze.
3.5 Uzupełnienie składu zarządu P3 następuje na najbliższym walnym zgromadzeniu P3 następującego po ustąpieniu osoby z danej funkcji na tych samych zasadach o których mowa w paragrafie 4.
3.6 Do kompetencji zarządu P3 należą:
a) reprezentowanie P3 na zewnątrz,
b) kierowanie bieżącą działalnością P3,
c) realizowanie uchwał Walnego zgromadzenia członków P3,
d) zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania P3,
e) Zwoływanie Walnego zgromadzenia członków P3, zgodnie z artykułem 2.
f) sporządzanie corocznej informacji o działalności finansowej P3,
g) pełnienie funkcji komitetu wyborczego w rozumieniu odpowiednich ustaw w wyborach do organów władzy publicznej,
h) składanie Walnemu zgromadzeniu członków P3 sprawozdania ze swej działalności za czas kadencji,
i) podejmowanie decyzji w sprawach P3, niezastrzeżonych do kompetencji innych władz partii,
j) pełnienie funkcji zarządu wojewódzkiego w danym regionie do czasu powstania zarządu wojewódzkiego w danym regionie,
k) inne kompetencje wynikające z niniejszego statutu.
3.7. Zarząd Partii jest organem uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Partii. Do składania oświadczeń woli w imieniu partii w przypadku zarządu czteroosobowemu wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech członków zarządu. W przypadku większej liczby członków zarządu oświadczenia woli w imieniu partii składa co najmniej czterech członków zarządu.

4 Sąd koleżeński:
4.1 Sąd Koleżeński P3 orzeka o winie i wymierza kary.
4.2 Karami są:
a) nagana,
b) pozbawienie prawa pełnienia funkcji w partii przez okres do czterech lat,
c) wykluczenie z partii.
4.3 Kary:
a) sąd koleżeński wymierza członkowi zarządu P3 karę wyłącznie na wniosek Walnego zebrania członków.
b) członkom zarządu wojewódzkiego P3 sąd koleżeński może udzielić tylko na wniosek walnego zgromadzenia członków P3 lub wojewódzkiego zgromadzenia członków P3.
4.4 W skład Sądu koleżeńskiego wchodzi od 3 do 6 członków.
4.5 Wybór członków następuje co roku podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po wygaśnięciu kadencji Sądu Koleżeńskiego.
4.6 Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierani są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.
4.7 Kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego przedstawia Zarząd na wniosek grupy co najmniej 20 członków Partii.
4.8 Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego następuje na najbliższym walnym zgromadzeniu członków P3 następującego po ustąpieniu osoby z danej funkcji na takich samych zasadach jak w paragrafie 6 oraz 7.
4.9 Kadencja sądu koleżeńskiego trwa 2 lata.
5 Nie można łączyć pełnionych funkcji członka Zarządu i członka Sądu koleżeńskiego.


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.