Strona:Statut Polskiej Partii Piratów.pdf/6

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  Polska Partia Piratów - Statut


  i) podejmowanie decyzji w sprawach P3, niezastrzeżonych do kompetencji innych władz partii,
  j) pełnienie funkcji zarządu wojewódzkiego w danym regionie do czasu powstania zarządu wojewódzkiego w danym regionie,
  k) inne kompetencje wynikające z niniejszego statutu.

  3.7. Zarząd Partii jest organem uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Partii. Do składania oświadczeń woli w imieniu partii w przypadku zarządu czteroosobowemu wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech członków zarządu. W przypadku większej liczby członków zarządu oświadczenia woli w imieniu partii składa co najmniej czterech członków zarządu.

  4 Sąd koleżeński:
  4.1 Sąd Koleżeński P3 orzeka o winie i wymierza kary.
  4.2 Karami są:
  a) nagana,
  b) pozbawienie prawa pełnienia funkcji w partii przez okres do czterech lat,
  c) wykluczenie z partii.
  4.3 Kary:
  a) koleżeński wymierza członkowi zarządu P3 karę wyłącznie na wniosek Walnego zebrania członków.
  b) członkom zarządu wojewódzkiego P3 sąd koleżeński może udzielić tylko na wniosek walnego zgromadzenia członków P3 lub wojewódzkiego zgromadzenia członków P3.
  4.4 W skład Sądu koleżeńskiego wchodzi od 3 do 6 członków.
  4.5 Wybór członków następuje co roku podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po wygaśnięciu kadencji Sądu Koleżeńskiego.
  4.6 Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierani są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.
  4.7 Kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego przedstawia Zarząd na wniosek grupy co najmniej 20 członków Partii.
  4.8 Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego następuje na najbliższym walnym zgromadzeniu członków P3 następującego po ustąpieniu osoby z danej funkcji na takich samych zasadach jak w paragrafie 6 oraz 7.
  4.9 Kadencja sądu koleżeńskiego trwa 2 lata.
  5 Nie można łączyć pełnionych funkcji członka Zarządu i członka Sądu koleżeńskiego.

  Rozdział 5 - Uchwały

  1 Uchwały władz partyjnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu władz w głosowaniu jawnym, o ile statut Partii nie stanowi inaczej.
  1.1 Uchwały walnego zgromadzenia członków lub walnego zgromadzenia członków województwa nie mogą wejść w życie wcześniej niż po zamknięciu obrad walnego zgromadzenia członków lub Walnego zgromadzenia członków województwa, na którym zostały podjęte.
  2 Uchwały:
  2.1 Prezentują stanowisko partii dotyczące zagadnień społeczno-politycznych na podstawie programu partii lub,
  2.2 Wyznaczają zadanie do realizacji a zwłaszcza:
  a) Cel, który zadanie ma zrealizować,
  b) Sposób w jaki ten cel ma zostać zrealizowany,
  c) Czas realizacji zadania,
  d) Jednostki władz partii lub osoby, które są odpowiedzialne za realizację tego zadania, lub jednostki władz partii, które mają wyznaczyć osoby do realizacji,

  e) Przewidywane koszty realizacji zadania.

  6/10