Przejdź do zawartości

Strona:Statut Polskiej Partii Piratów.pdf/4

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
Polska Partia Piratów - Statut1 Celem partii jest stworzenie społeczeństwa informacyjnego na podstawie wiedzy opartej o otwarte rozwiązania technologiczne oraz wolny dostęp do dóbr kultury i ochronę prywatności.

2 Ten cel P3 ma zamiar osiągać zwłaszcza poprzez:
2.1 Zmiany legislacyjne,
2.2 Zmiany w sposobie edukacji w części dot. społeczeństwa informacyjnego,
2.3 Mandat społeczeństwa otrzymany w wyborach,
2.4 Reprezentowanie swoich poglądów na forum UE oraz na Świecie,
2.5 Odczyty, konwencje i inne spotkania, na których prowadzone będą dyskusje o celach i ich zasadności.

3 Sposoby realizacji celu partii są zapisane w Programie Partii, który jest uchwalany przez walne zgromadzenie członków.


1 Władze centralne
1.1 Centralnym organem uchwałodawczym jest Walne zgromadzenie członków partii.
1.2 Centralnym organem wykonawczym jest Zarząd partii.
1.3 Centralnym organem rewizyjnym i sądowym jest Sąd koleżeński.

2 Walne zgromadzenie członków partii

2.1 Walne zgromadzenie członków partii zwołuje Prezes P3:
a) z własnej inicjatywy,
b) z inicjatywy Zarządu partii,
c) z inicjatywy Sądu koleżeńskiego,
d) z inicjatywy 1/3 członków partii.
2.2 W przypadkach przewidzianych w pkt. 1 podpunkt c i d Prezes P3 zwołuje Walne zgromadzenie członków bezzwłocznie, na dzień przypadający nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku ja jego ręce.
2.3 Jeżeli Prezes P3 nie zwoła walnego zgromadzenie członków w przypadkach przewidzianych w pkt. 1 ustęp 3 i 4, walne zgromadzenie członków zwołuje przewodniczący Sądu koleżeńskiego.
2.4 Termin i miejsce zwołania walnego zgromadzenia członków podawane jest do wiadomości wszystkich członków nie później niż 7 dni przed planowaną datą zwołania walnego zgromadzenia.
2.5 Każdy członków dysponuje prawem głosu na walnym zgromadzeniu członków
a) Obecność na walnym zgromadzeniu członków jest obowiązkowa.
2.6 Obecność i udział w głosowaniach członka P3 na walnym zgromadzeniu może odbywać się zdalnie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zdalnie za pośrednictwem środków technicznych.

2.7 Prezes P3 zwołuje Walne zgromadzenie członków co najmniej raz do roku.

4/10