Przejdź do zawartości

Statut Polskiej Partii Piratów/całość

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Polska Partia Piratów
Tytuł Statut Polskiej Partii Piratów
Wydawca Polska Partia Piratów
Data wyd. 2013
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron

1 Nazwa partii brzmi: Polska Partia Piratów. Skrót od nazwy to P3.
2 Siedzibą P3 jest Warszawa.
3 Status P3:
3.1 P3 działa na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, z poszanowaniem obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa i w jego ramach.
3.2 Działania P3 nie służą łamaniu obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa stanowionego, lecz zmierzają do zmiany niektórych uregulowań prawnych.
3.3 P3 działa w ramach międzynarodowego nurtu partii i innych ugrupowań reprezentujących te same poglądy społeczno-polityczne.

1 Członkiem partii może zostać osoba która:
1.1 Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2 Ukończyła 18 lat,
1.3 Korzysta z pełni praw publicznych,
1.4 Złożyła pisemną deklarację członkowską odpowiednim władzom partii,
1.5 Nie jest członkiem innej partii politycznej.

2 Przyjęcie do P3
2.1 O przyjęciu do partii decyduje zarząd do którego wpłynął wniosek zainteresowanego.
2.2 Zainteresowany zostaje powiadomiony o podjętej decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania deklaracji przez zarząd.
2.3 Od podjętej decyzji, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2.4 Najbliższe zebranie Sądu Koleżeńskiego rozpatruje odwołanie osoby o której mowa w §3 zwykłą większością głosów. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego nie przysługuje odwołanie.

3 Szczególne przypadki przyjęcia do P3
3.1 W szczególnych przypadkach Zarząd P3 lub Zarząd Wojewódzki może przyjąć w szeregi członków partii osobę poprzez wręczenie zaproszenia, jeśli zainteresowany wyrazi zgodę.

4 Ustanie członkostwa
4.1 Ustanie członkostwa tj. usunięcie danej osoby z rejestru członków P3, następuje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji,
b) orzeczenia przez Sąd Koleżeński P3 kary wykluczenia z partii,
c) śmierci,
d) skreślenia z listy, z powodu nie przestrzegania statutu na mocy decyzji Sądu Koleżeńskiego.

5 Od uchwały, o której mowa w pkt. 4.1 d) przysługuje członkowi partii odwołanie do walnego zgromadzenia członków P3 na najbliższym walnym zgromadzeniu następującym po dniu powiadomienia o podjętej uchwale.

6 Prawa członka
6.1 Członek P3 ma prawo:
a) brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych,
b) uczestniczyć w tworzeniu programu oraz założeń polityki partii,
c) uzyskiwać informacje o działalności partii oraz jej przedstawicieli w organach władzy publicznej,
d) uczestniczyć, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zainteresowaną jednostkę organizacyjną partii, w podejmowaniu decyzji odnoszących się do spraw o szczególnym znaczeniu, poprzez konsultacje, sondaże, prawybory i referenda oraz inne formy, w których przewidziano głosowania,
e) kandydować na każdą funkcję w partii, w zależności od funkcji musi spełniać odpowiednie warunki regulowane przez statut oraz uchwały walnego zgromadzenia członków P3,
f) zgłaszać w czasie wyborów władz partii kandydaturę swoją lub innego członka partii, zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborczymi, uchwalonymi na walnym zgromadzeniu,
g) ubiegać się z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej oraz korzystać z jej poparcia w kampaniach wyborczych,
h) korzystać z obrony partii w przypadku doznania krzywdy w czasie działalności politycznej,
i) korzystać z pomocy organów partii w wykonywaniu swych obowiązków i praw partyjnych.
j) Osoba wykluczona z partii może ponownie ubiegać się o przyjęcie do partii najwcześniej po upływie 2 lat od doręczenia ostatecznego orzeczenia o karze wykluczenia z partii,

6.2 Członek P3 ma obowiązek:
a) rzetelnie wypełniać swe powinności obywatelskie i społeczne,
b) dbać o dobre imię partii,
c) pozyskiwać sympatyków i zwolenników partii,
d) uczestniczyć w działalności partii,
e) wykonywać uchwały władz partii i przestrzegać postanowień statutu partii,
f) opłacać składki członkowskie,

6.3 Członek P3, pełniący z jej poręczenia funkcje we władzach publicznych, jest za swą działalność odpowiedzialny politycznie przed partią.


1 Celem partii jest stworzenie społeczeństwa informacyjnego na podstawie wiedzy opartej o otwarte rozwiązania technologiczne oraz wolny dostęp do dóbr kultury i ochronę prywatności.

2 Ten cel P3 ma zamiar osiągać zwłaszcza poprzez:
2.1 Zmiany legislacyjne,
2.2 Zmiany w sposobie edukacji w części dot. społeczeństwa informacyjnego,
2.3 Mandat społeczeństwa otrzymany w wyborach,
2.4 Reprezentowanie swoich poglądów na forum UE oraz na Świecie,
2.5 Odczyty, konwencje i inne spotkania, na których prowadzone będą dyskusje o celach i ich zasadności.

3 Sposoby realizacji celu partii są zapisane w Programie Partii, który jest uchwalany przez walne zgromadzenie członków.


1 Władze centralne
1.1 Centralnym organem uchwałodawczym jest Walne zgromadzenie członków partii.
1.2 Centralnym organem wykonawczym jest Zarząd partii.
1.3 Centralnym organem rewizyjnym i sądowym jest Sąd koleżeński.

2 Walne zgromadzenie członków partii

2.1 Walne zgromadzenie członków partii zwołuje Prezes P3:
a) z własnej inicjatywy,
b) z inicjatywy Zarządu partii,
c) z inicjatywy Sądu koleżeńskiego,
d) z inicjatywy 1/3 członków partii.
2.2 W przypadkach przewidzianych w pkt. 1 podpunkt c i d Prezes P3 zwołuje Walne zgromadzenie członków bezzwłocznie, na dzień przypadający nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku ja jego ręce.
2.3 Jeżeli Prezes P3 nie zwoła walnego zgromadzenie członków w przypadkach przewidzianych w pkt. 1 ustęp 3 i 4, walne zgromadzenie członków zwołuje przewodniczący Sądu koleżeńskiego.
2.4 Termin i miejsce zwołania walnego zgromadzenia członków podawane jest do wiadomości wszystkich członków nie później niż 7 dni przed planowaną datą zwołania walnego zgromadzenia.
2.5 Każdy z członków dysponuje prawem głosu na walnym zgromadzeniu członków
a) Obecność na walnym zgromadzeniu członków jest obowiązkowa.
2.6 Obecność i udział w głosowaniach członka P3 na walnym zgromadzeniu może odbywać się zdalnie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zdalnie za pośrednictwem środków technicznych.
2.7 Prezes P3 zwołuje Walne zgromadzenie członków co najmniej raz do roku.
2.8 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należą:
a) Uchwalanie i dokonywanie zmian w programie partii poprzez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków,
b) Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu partii i przeznaczeniu jej majątku poprzez podjęcie uchwały większością 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków, na wniosek co najmniej połowy członków zarządu Partii
c) Podejmowanie decyzji o połączeniu partii z inną partią lub innymi partiami poprzez podjęcie uchwały większością 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków, na wniosek co najmniej połowy członków zarządu Partii
d) Dokonywanie zmian statutu Partii poprzez podjęcie uchwały większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków,
e) Wybór członków Zarządu partii oraz członków Sądu koleżeńskiego, poprzez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków,
f) Odwoływanie członków Zarządu partii oraz członków Sądu koleżeńskiego na wniosek co najmniej 1/2 członków, poprzez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków,
g) Tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów wojewódzkich.
h) Ustalenie minimalnej wysokości składki członkowskiej.

3 Zarząd partii

3.1 Zarząd partii składa się z:
a) Prezesa P3,
b) Skarbnika P3,
c) 2-5 Wiceprezesów P3.
3.2 Funkcji wymienionych w pkt. 1 nie można łączyć.
3.3 Kadencja zarządu partii trwa 2 lata.
3.4 Wybór zarządu:
a) Wybór następuje podczas najbliższego walnego zgromadzenia członków następującego po wygaśnięciu kadencji zarządu.
b) Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na prezesa P3, skarbnika P3 oraz wiceprezesów. Kandydaci muszą mieć status delegata P3.
c) Do wybrania osoby na stanowiska wymienione w ustępie b), niezbędna jest bezwzględna większość przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy po pierwszej turze głosowania, żaden z kandydatów nie otrzyma bezwzględnej większości głosów, zarządza się drugą turę głosowania w której biorą udział dwaj kandydaci którzy uzyskali najwięcej głosów w poprzedniej turze.
3.5 Uzupełnienie składu zarządu P3 następuje na najbliższym walnym zgromadzeniu P3 następującego po ustąpieniu osoby z danej funkcji na tych samych zasadach o których mowa w paragrafie 4.
3.6 Do kompetencji zarządu P3 należą:
a) reprezentowanie P3 na zewnątrz,
b) kierowanie bieżącą działalnością P3,
c) realizowanie uchwał Walnego zgromadzenia członków P3,
d) zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania P3,
e) Zwoływanie Walnego zgromadzenia członków P3, zgodnie z artykułem 2.
f) sporządzanie corocznej informacji o działalności finansowej P3,
g) pełnienie funkcji komitetu wyborczego w rozumieniu odpowiednich ustaw w wyborach do organów władzy publicznej,
h) składanie Walnemu zgromadzeniu członków P3 sprawozdania ze swej działalności za czas kadencji,
i) podejmowanie decyzji w sprawach P3, niezastrzeżonych do kompetencji innych władz partii,
j) pełnienie funkcji zarządu wojewódzkiego w danym regionie do czasu powstania zarządu wojewódzkiego w danym regionie,
k) inne kompetencje wynikające z niniejszego statutu.
3.7. Zarząd Partii jest organem uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Partii. Do składania oświadczeń woli w imieniu partii w przypadku zarządu czteroosobowemu wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech członków zarządu. W przypadku większej liczby członków zarządu oświadczenia woli w imieniu partii składa co najmniej czterech członków zarządu.

4 Sąd koleżeński:
4.1 Sąd Koleżeński P3 orzeka o winie i wymierza kary.
4.2 Karami są:
a) nagana,
b) pozbawienie prawa pełnienia funkcji w partii przez okres do czterech lat,
c) wykluczenie z partii.
4.3 Kary:
a) sąd koleżeński wymierza członkowi zarządu P3 karę wyłącznie na wniosek Walnego zebrania członków.
b) członkom zarządu wojewódzkiego P3 sąd koleżeński może udzielić tylko na wniosek walnego zgromadzenia członków P3 lub wojewódzkiego zgromadzenia członków P3.
4.4 W skład Sądu koleżeńskiego wchodzi od 3 do 6 członków.
4.5 Wybór członków następuje co roku podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po wygaśnięciu kadencji Sądu Koleżeńskiego.
4.6 Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierani są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.
4.7 Kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego przedstawia Zarząd na wniosek grupy co najmniej 20 członków Partii.
4.8 Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego następuje na najbliższym walnym zgromadzeniu członków P3 następującego po ustąpieniu osoby z danej funkcji na takich samych zasadach jak w paragrafie 6 oraz 7.
4.9 Kadencja sądu koleżeńskiego trwa 2 lata.
5 Nie można łączyć pełnionych funkcji członka Zarządu i członka Sądu koleżeńskiego.

Rozdział 5 - Uchwały

1 Uchwały władz partyjnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu władz w głosowaniu jawnym, o ile statut Partii nie stanowi inaczej.
1.1 Uchwały walnego zgromadzenia członków lub walnego zgromadzenia członków województwa nie mogą wejść w życie wcześniej niż po zamknięciu obrad walnego zgromadzenia członków lub Walnego zgromadzenia członków województwa, na którym zostały podjęte.
2 Uchwały:
2.1 Prezentują stanowisko partii dotyczące zagadnień społeczno-politycznych na podstawie programu partii lub,
2.2 Wyznaczają zadanie do realizacji a zwłaszcza:
a) Cel, który zadanie ma zrealizować,
b) Sposób w jaki ten cel ma zostać zrealizowany,
c) Czas realizacji zadania,
d) Jednostki władz partii lub osoby, które są odpowiedzialne za realizację tego zadania, lub jednostki władz partii, które mają wyznaczyć osoby do realizacji,
e) Przewidywane koszty realizacji zadania.
3 Program partii jest uchwalany przez Walne zgromadzenie członków.

Rozdział 6 - Władze regionalne partii

1 Oddział wojewódzki
1.1 Oddział wojewódzki składa się z:
a) zarządu wojewódzkiego,
b) walnego zgromadzenia członków województwa.

2 Oddział wojewódzki zostaje powołany na wniosek przynajmniej 10 członków partii z danego województwa przedłożony wcześniej Zarządowi Partii.

3 Zarząd wojewódzki
3.1 Wybór zarządu wojewódzkiego:
a) Wybór zarządu wojewódzkiego następuje podczas najbliższego walnego zgromadzenia /zgromadzenia członków województwa następującego po wygaśnięciu kadencji zarządu.
b) Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na przewodniczącego zarządu województwa, skarbnika województwa oraz do 3 wiceprezesów zarządu województwa.
c) Kandydaci, którzy ubiegają się o stanowisko z pkt. 2 muszą być członkami partii zarejestrowanymi w danym województwie.
d) Wybór jest ważny gdy w głosowaniu wzięło udział więcej niż 1/2 członków z danego województwa.
3.2 Uzupełnianie składu zarządu wojewódzkiego następuje na najbliższym walnym zgromadzeniu członków województwa następującego po ustąpieniu osoby z danej funkcji na tych samych zasadach o których mowa w ustępie 1.
3.3 Zarząd wojewódzki składa się z:
a) Przewodniczący zarządu województwa,
b) Skarbnika województwa,
c) Do 3 Wiceprzewodniczących zarządu województwa.
3.4 Kompetencjami zarządu wojewódzkiego są:
a) Reprezentowanie zarządu partii w województwie,
b) Kierowanie działaniami partii w województwie,
c) Zwoływanie walnego zgromadzenia członków województwa,
d) Ustalanie listy wyborczej do województwa i powiatów,
e) Wyznacza zadania do realizacji na szczeblu województwa w drodze uchwał,
f) Realizuje program P3 na terenie województwa.

4 Walne zgromadzenie członków województwa
4.1 Uczestnikami walnego zgromadzenie członków województwa są wszyscy członkowie partii zarejestrowani w danym województwie.
4.2 Kompetencjami walnego zgromadzenia członków województwa są:
a) wybieranie przewodniczącego zarządu województwa, skarbnika i wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących),
b) określanie terminu najbliższego walnego zgromadzenia, które powinno się nie później niż rok od zakończenia aktualnego[1].
c) Wybór władz powiatowych na wniosek co najmniej 5 członków danego powiatu.
d) Odwołanie zarządu wojewódzkiego zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej 1/4 członków województwa.
4.3 Obecność i udział w głosowaniach członka P3 na walnym zgromadzeniu członków województwa może odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5 Pododdział powiatowy jest powoływany przez zarząd wojewódzki na wniosek co najmniej 5 członków partii z danego powiatu.
5.1 Składa się z Przewodniczącego zarządu powiatu, skarbnika powiatu i wiceprzewodniczącego zarządu powiatu.
5.2 Kieruje realizacją programu P3 w powiecie.
5.3 Jego kadencja wygasa wraz z kadencją zarządu województwa.

Rozdział 7 - Występowanie polityczne w imieniu partii

1 Przedstawicielem politycznym partii jest każdy członek partii wybrany do władz lokalnych, ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

2 Obowiązki członka – przedstawiciela politycznego Partii:
2.1 Członek partii w sejmie winien na pierwszym miejscu kierować się dobrem kraju i obywateli RP, a następnie dobrem Partii.
2.2 Tworzenie klubów lub kół parlamentarnych i/lub uczestniczenie w ich życiu.
2.3 Kulturalne zachowanie w stosunku do pozostałych posłów i senatorów.
2.4 Dbanie o dobre imię partii i jej wizerunek w sejmie i senacie.
2.5 Czynny udział w głosowaniach i posiedzeniach sejmu, i senatu.
2.6 W ważnych dla partii głosowaniach wszyscy posłowie i senatorowie partii głosują jednomyślnie (decyzję o tym otrzymują od Zarządu partii na ręce przewodniczącego koła lub klubu).
2.7 Stanie na straży zasad zawartych w statucie i programie.

3 W razie nie dostosowania się do powyższych punktów obowiązują kary, ustalane na podstawie rozdział 5, artykuł 4, punkt 2 przez Sąd koleżeński.

4 Listy kandydatów z ramienia partii są ustalane na drodze prawyborów gdzie prawo głosu mają wszyscy członkowie partii z danego okręgu wyborczego.

Rozdział 8 - Finanse partii

1 Źródła finansowania Polskiej Partii Piratów są jawne. Władze partyjne wszystkich szczebli prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i składają sprawozdanie z przychodów i wydatków odpowiednim zgromadzeniom.

2 Finanse partii są przedstawiane co roku do wglądu Walnemu Zgromadzeniu członków P3 przez Skarbnika P3.

3 Sprawozdanie finansowe Partii przygotowywane jest przez Skarbnika Partii i przedstawiane do zatwierdzenia Zarządowi. Zarząd zatwierdza sprawozdanie zwykłą większością głosów w obecności wszystkich Statutowych członków.

4 Majątek Polskiej Partii Piratów powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach politycznych (Rozdział 4) i innymi ustawami.

5 W przypadku, gdy zarząd Partii jest trzyosobowy, do zaciągania zobowiązań w imieniu partii jest uprawniony prezes lub wiceprezes – wraz z innym członkiem zarządu. W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, do zaciągania zobowiązań w imieniu partii jest uprawniony prezes lub wiceprezes – wraz z co najmniej dwoma innymi członkami zarządu, w tym prezesem, wiceprezesem, bądź skarbnikiem.

6 Fundusz Ekspercki Partii Piratów tworzy, w drodze uchwały, Zarząd Partii w celu finansowania ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz finansowania działalności wydawniczo-edukacyjnej, związanej z działalnością statutową partii.

7 Fundusz Wyborczy Partii Piratów tworzy, w drodze uchwały, Zarząd Krajowy, w celu finansowania kampanii wyborczych.


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.
  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; w zdaniu brakuje najprawdopodobniej czasownika odbyć.