Pastorałki i kolędy/Skoczmyż do Betleem czemprędzej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Przybieżeli do Betleem Skoczmyż do Betleem czemprędzej Słyszeliśmy wdzięczne hymny
Przybieżeli do Betleem Skoczmyż do Betleem czemprędzej Słyszeliśmy wdzięczne hymny
Kolędy

KOLĘDA 26.


\relative f {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff

\stemUp a8 g a \stemDown bes | c4 c |
bes8 a bes c | bes4 a \bar ":|"

\stemUp a8 a g g |
a a g c |
a a g g |

a a g \stemDown c |
\stemUp a f g e |
f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Skocz -- myż do Bet -- le -- em czem -- prę -- dzej pa -- ste -- rze,
Bo to dzie -- cię w_nę -- dzy le -- ży,
Bez po -- sła -- nia, bez o -- dzie -- ży,
Na cięż -- kim mro -- zie.
} }
\addlyrics { \small {
Nie -- chaj każ -- dy co ma dla dzie -- ciąt -- ka bie -- rze:
} }Skoczmyż do Betleem czemprędzej pasterze,
Niechaj każdy co ma dla dzieciątka bierze:
Bo to dziecię w nędzy leży,
Bez posłania, bez odzieży,
Na ciężkim mrozie.

Ja mu dam barana, jeszcze tego rana,
Dam mu także gruszek i pięknych jabłuszek:
A ja mu dam zwierciadełko,
Będzie miał na bawidełko,
Żeby nie płakał.

Ja na poduszeczkę puchu odrobinę,
Z jagnięcia skóreczkę dam mu na pierzynę:
By mu leżyć było miękko,
Koło niego słyszę cienko,
Poratuję go.

A ja bardzo myślę co mu takiego dam,
Dałbym mu kożuszek, ale go sam nie mam:

Przecież mu co podaruję,
Albo go czem uraduję,
To pacholątko.

Mam ja wróbli dosyć, puszczę ich do szopy,
Niechaj mu śpiewają razem choć półkopy:
Cierp cierp cierp cierp miły Panie,
Póki ten mróz nie ustanie,
Będzie ci lepiej.

Ja nie mając co dać bardzo ubolewam,
Ale go ucieszę tylko mu zaśpiewam:
Lu lu, la la, lu lu, li li,
Będzie tu lepiej po chwili,
Jak inni przyjdą.

Zaśpiewałem Panu, a tem się utulił,
I pod pierzyneczkę główkę swoją wtulił:
Mrugnął na mnie oczętami,
Poklaskał se rączętami,
By znać był kontent.

Bardzo to rozkoszne musi być dzieciątko,
Wół mu z osłem służą tak wierne bydlątko:
Parą go swą zagrzewają,
Zawsze na niego chuchają,
By zimna nie czuł.

Patrząc na twą biedę, więc bardzo nam cię żal,
Złożymy się wszyscy a zrobimy ci bal:
Zgotujemy baraniny,
Upieczemy cielęciny,
Wiwat krzykniemy.

Daliśmy ci Panie cośmy sami mieli,
Jak też ty będziesz miał, my nie będziem mieli,
Przyjdziem do ciebie z torbami,
Opatrzysz wszystkich chlebami,
Co twoja łaska.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).