Pastorałki i kolędy/Skoczmyż do Betleem czemprędzej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Przybieżeli do Betleem Skoczmyż do Betleem czemprędzej Słyszeliśmy wdzięczne hymny
Przybieżeli do Betleem Skoczmyż do Betleem czemprędzej Słyszeliśmy wdzięczne hymny
Kolędy

KOLĘDA 26.


\relative f {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff

\stemUp a8 g a \stemDown bes | c4 c |
bes8 a bes c | bes4 a \bar ":|"

\stemUp a8 a g g |
a a g c |
a a g g |

a a g \stemDown c |
\stemUp a f g e |
f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Skocz -- myż do Bet -- le -- em czem -- prę -- dzej pa -- ste -- rze,
Bo to dzie -- cię w_nę -- dzy le -- ży,
Bez po -- sła -- nia, bez o -- dzie -- ży,
Na cięż -- kim mro -- zie.
} }
\addlyrics { \small {
Nie -- chaj każ -- dy co ma dla dzie -- ciąt -- ka bie -- rze:
} }Skoczmyż do Betleem czemprędzej pasterze,
Niechaj każdy co ma dla dzieciątka bierze:
Bo to dziecię w nędzy leży,
Bez posłania, bez odzieży,
Na ciężkim mrozie.

Ja mu dam barana, jeszcze tego rana,
Dam mu także gruszek i pięknych jabłuszek:
A ja mu dam zwierciadełko,
Będzie miał na bawidełko,
Żeby nie płakał.

Ja na poduszeczkę puchu odrobinę,
Z jagnięcia skóreczkę dam mu na pierzynę:
By mu leżyć było miękko,
Koło niego słyszę cienko,
Poratuję go.

A ja bardzo myślę co mu takiego dam,
Dałbym mu kożuszek, ale go sam nie mam:

Przecież mu co podaruję,
Albo go czem uraduję,
To pacholątko.

Mam ja wróbli dosyć, puszczę ich do szopy,
Niechaj mu śpiewają razem choć półkopy:
Cierp cierp cierp cierp miły Panie,
Póki ten mróz nie ustanie,
Będzie ci lepiej.

Ja nie mając co dać bardzo ubolewam,
Ale go ucieszę tylko mu zaśpiewam:
Lu lu, la la, lu lu, li li,
Będzie tu lepiej po chwili,
Jak inni przyjdą.

Zaśpiewałem Panu, a tem się utulił,
I pod pierzyneczkę główkę swoją wtulił:
Mrugnął na mnie oczętami,
Poklaskał se rączętami,
By znać był kontent.

Bardzo to rozkoszne musi być dzieciątko,
Wół mu z osłem służą tak wierne bydlątko:
Parą go swą zagrzewają,
Zawsze na niego chuchają,
By zimna nie czuł.

Patrząc na twą biedę, więc bardzo nam cię żal,
Złożymy się wszyscy a zrobimy ci bal:
Zgotujemy baraniny,
Upieczemy cielęciny,
Wiwat krzykniemy.

Daliśmy ci Panie cośmy sami mieli,
Jak też ty będziesz miał, my nie będziem mieli,
Przyjdziem do ciebie z torbami,
Opatrzysz wszystkich chlebami,
Co twoja łaska.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).