Pastorałki i kolędy/Słyszeliśmy wdzięczne hymny

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

KOLĘDA 27.


\relative a {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff

a8 bes c c |
c4 bes8[ a] |
g4 g \bar ":|"
bes8 d c bes |

a8 c bes a |
bes d c bes |
a c bes a |

d4 d |
c8 bes a g |
a4 a |
c c |
bes8 a g e |
f4 f \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Sły -- sze -- li -- śmy wdzięcz -- ne hym -- ny,
Lecz my lu -- dzi nie wie -- dzie -- li,
Tyl -- ko -- śmy gło -- sy sły -- sze -- li:
O naj -- mil -- si pa -- stu -- szko -- wie,
Niech nam kto o Bo -- gu po -- wie.
} }
\addlyrics { \small {
Pod -- czas no -- cy cie -- mno -- zim -- nej,
} }Słyszeliśmy wdzięczne hymny,
Podczas nocy ciemno-zimnej,
Lecz my ludzi nie wiedzieli,
Tylkośmy głosy słyszeli:
O najmilsi pastuszkowie,
Niech nam kto o Bogu powie.

Naszą wolę taką mamy,
Od was porady szukamy:
Czy możemy pójść do niego,
Jako do Pana swojego?
Idźcie śmieło bez obawy,
Ten Pan na wszystkich łaskawy.

Jakież mu dary weźmiemy,
Co ofiarować będziemy?
Czyli przyjmie dary nasze,
Tak jak przyjął przedtem wasze?
Wszystko przyjmie co mu dacie,
Jeźli serca czyste macie.

Jeszcze jednego żądamy,
Niż się do niego udamy:
Gdzie jest stajnia my nie wiemy,
Powiedzcie nam, was prosiemy.
Za Berleem tuż przy mieście,
Jest stajenka i tam bieżcie.

Już więc idźmy skoczno grając,
Oraz wesoło śpiewając:
Boże z nieba wysokiego,
Co dla człowieka nędznego,
Zrodziłeś się w ten mróz srogi,
Żyj nam Zbawicielu drogi.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).