Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/143

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Jeszcze jednego żądamy,
Niż się do niego udamy:
Gdzie jest stajnia my nie wiemy,
Powiedzcie nam, was prosiemy.
Za Berleem tuż przy mieście,
Jest stajenka i tam bieżcie.

Już więc idźmy skoczno grając,
Oraz wesoło śpiewając:
Boże z nieba wysokiego,
Co dla człowieka nędznego,
Zrodziłeś się w ten mróz srogi,
Żyj nam Zbawicielu drogi.


KOLĘDA 28.


\relative f {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemUp f8 a \stemDown c4 d |
c4. bes8 bes a \bar ":|"
a8 bes c4 d |

c bes8[ a] \stemUp f4 |
\stemDown a8 bes c4 d |
c bes8[ a] \stemUp f4 |

\time 2/4
f4 a8 f | \stemDown a8 bes c4 |
a8 a bes c | \stemUp a8 g f4 |

f4 a8 f | \stemDown a8 bes c4 |
a8 a bes c | \stemUp a8 g f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Spły -- nął z_nie -- ba wy -- so -- kie -- go,
Po -- ro -- dzi -- ła w_Bet -- le -- em,
Pan -- na Sy -- na z_we -- se -- lem,
Zło -- ży -- ła w_żło -- becz -- ku,
Na zie -- lo -- nem sia -- necz -- ku,
Ku ku ku, ku ku ku,
Za -- grze -- waj go wó -- łecz -- ku.
} }
\addlyrics { \small {
Bóg dla zba -- wie -- nia ludz -- kie -- go:
} }Spłynął z nieba wysokiego,
Bóg dla zbawienia ludzkiego:
Porodziła w Betleem,
Panna Syna z weselem,
Złożyła w żłobeczku,
Na zielonem sianeczku,
Ku ku ku, ku ku ku,
Zagrzewaj go wółeczku.

O witajże z nieba Boże!
Twardeś sobie obrał łoże:
Witaj Królu niebieski,
Cesarzu Empirejski.
Zszedłeś do szopiny,
Byś zgładził nasze winy,
Ny uy ny, ny ny ny,
Synu Ojca jedyny.

Za grzechy Ewy i Adama,
Tu dziecina upłakana:
O Maryja proszę cię,
Chciej ukoić to dziecię,
Piersiami świętemi
Twojemi panieńskiemi,
Mi mi mi, mi mi mi,
I nakarmij go niemi.

Józefie święty, kochany,
Niesieć Kuba dwa barany
Z trzody swojej co większe,
A oraz i najlepsze,
Ku zagrzaniu twemu,
Panięciu zziębniałemu,
Mu mu mu, mu mum mu,
Dziecięciu kochanemu.

Kuba najprzód się dowiedział,
Bo o północy przybieżał:
Pasł tam blizko swe kozy,
Wiedział że to Syn Bożiy,
W tej szopie zrodzony,
Miedzy bydłem złożony,
Ny ny ny, ny ny ny,
W pieluszki uwiniony.