Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/141

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  KOLĘDA 25.

  
\relative f {
\clef tenor
\key f \major
\time 4/4
\autoBeamOff

\stemUp f8 e f g a g a \stemDown bes |
c4 e8[ d] c2 \bar ":|"

e4 c c8 c d c |
bes4 bes bes8 bes c bes |
a4 bes c2 | 
\stemUp a4 g f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Przy -- bie -- że -- li do Bet -- le -- em pa -- ste -- rze,
Wi -- ta -- ją dzie -- cią -- tko,
Ma -- łe pa -- cho -- lą -- tko,
Pa -- ste -- rze, pa -- ste -- rze.
} }
\addlyrics { \small {
Przy -- gry -- wa -- li dzie -- cią -- te -- czku na li -- rze.
} }  Przybieżeli do Betleem pasterze,
  Przygrywali dzieciąteczku na lirze.
  Witają dzieciątko,
  Małe pacholątko,
  Pasterze, pasterze.

  Podarunki Jezusowi oddają,
  Na kolana przed nim ze czcią klękają.
  Witają dzieciątko itd.

  Uznają w nim Messyasza prawego,
  Który przyszedł, by ich zbawił od złego.
  Witają dzieciątko itd.
   
  Dzieciątko się do pastuszków uśmiecha,
  Swobodnie każdy z nich sobie oddycha.
  Witają dzieciątko itd.
   
  Postanęli pastuszkowie wokoło,
  Zaśpiewali Jezusowi wesoło.
  Witają dzieciątko itd.

  Dziękował im Józef stary za dary
  Przyniesione dla Jezusa ofiary.
  Witają dzieciątko itd.


  S


  KOLĘDA 26.

  
\relative f {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff

\stemUp a8 g a \stemDown bes | c4 c |
bes8 a bes c | bes4 a \bar ":|"

\stemUp a8 a g g |
a a g c |
a a g g |

a a g \stemDown c |
\stemUp a f g e |
f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Skocz -- myż do Bet -- le -- em czem -- prę -- dzej pa -- ste -- rze,
Bo to dzie -- cię w_nę -- dzy le -- ży,
Bez po -- sła -- nia, bez o -- dzie -- ży,
Na cięż -- kim mro -- zie.
} }
\addlyrics { \small {
Nie -- chaj każ -- dy co ma dla dzie -- ciąt -- ka bie -- rze:
} }  Skoczmyż do Betleem czemprędzej pasterze,
  Niechaj każdy co ma dla dzieciątka bierze:
  Bo to dziecię w nędzy leży,
  Bez posłania, bez odzieży,
  Na ciężkim mrozie.

  Ja mu dam barana, jeszcze tego rana,
  Dam mu także gruszek i pięknych jabłuszek:
  A ja mu dam zwierciadełko,
  Będzie miał na bawidełko,
  Żeby nie płakał.

  Ja na poduszeczkę puchu odrobinę,
  Z jagnięcia skóreczkę dam mu na pierzynę:
  By mu leżyć było miękko,
  Koło niego słyszę cienko,
  Poratuję go.

  A ja bardzo myślę co mu takiego dam,
  Dałbym mu kożuszek, ale go sam nie mam: