Maciuś (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Maciuś
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Maciuś.

A po łące, po zielonej,
Maciuś owce gna;
Na wierzbowej fujareczce
Żałośliwie gra.
Dla Boga!
Żałośliwie gra.

— A i zkądże ty, Maciusiu,
Tę fujarkę masz,
Że tak na niej, za owcami,
Żałośliwie grasz?
Dla Boga!
Żałośliwie grasz?

— Oj wyciąłem ją, paniczu,
Z krzywej wierzby tej,
Co wyrosła na mogile
Matuleńki mej.
Dla Boga!
Matuleńki mej.sVarC = { g8^([a] bes4. c8 | d[es] d4. c8 | bes[a] g4 a8[fis] | d2.) | <c g'>2 <f, f'>4 | <bes f'>2 <d f>4 | es g \set doubleSlurs = ##t <c, g'> | <d fis>2) r4 \set doubleSlurs = ##f | % w1
fis, <d' a' c> r | g, <d' g bes> r | d, <d' fis> <d fis> | g g, r8 d''( | % w2
g[fis d es] c4) | fis8([es c d] bes4) | es8([d] a) r d,4 | <g, d'>2 r4 }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Oj wy -- cią -- łem ją, pa -- ni -- czu. Z_krzy -- wej wierz -- by tej, Co wy -- ro -- sła na mo -- gi -- le Ma -- tu -- leń -- ki mej. Dla Bo -- ga! Dla Bo -- ga! Ma -- tu -- leń -- ki mej! }

sVarA = { g8^\p a bes4. c8 | d es d4. c8 | bes a g4 a8([fis]) | d2. | es8 f g4. a8 | \stemUp bes a bes4 f | g8 f es4 bes' | a2 r8 a \stemNeutral | % w1
d4^\mf c r8 a | \stemUp bes4 \stemNeutral g r | g8^\p fis es4 bes'8([a]) | g2 r4 | % w2
R2.*4 \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A po łą -- ce, po zie -- lo -- nej Ma -- ciuś ow -- ce gna, Na wierz -- bo -- wej fu -- ja -- recz -- ce Ża -- ło -- śli -- wie gra. Dla Bo -- ga! Dla Bo -- ga! Ża -- ło -- śli -- wie gra. }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A i zkąd- że ty, Ma -- ciu -- siu, Tę fu -- jar -- kę masz Że tak na niej, za ow -- ca -- mi Ża -- ło -- śli -- wie grasz? Dla Bo -- ga! Dla Bo -- ga! Ża -- ło -- śli -- wie grasz? }

sVarB = { g8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie, z tęsknotą." } _([a] bes4. c8 | d[es] d4. c8 | bes[a] g4 a8[fis] | d2.) | <c es>8([<d f>] <es g>4. <es g>8) | << { \voiceOne bes'[a] bes4 s | g8_([f]) s } \new Voice { \voiceTwo d2( \stemUp <bes f'>4) | \stemDown bes_\< \stemUp <bes es>\! \stemNeutral } >> \oneVoice \set doubleSlurs = ##t <es bes'>(_\> | <d a'>2)\! r8 \set doubleSlurs = ##f a'( | % w1
d4_\mf <d, c'>) r8 a'( | \stemUp bes4 \stemNeutral <d, g>) r | g8_\p([fis] d4) << { \voiceOne bes'8_([a]) } \new Voice { \voiceTwo c,4 } >> | \oneVoice <bes g'>2 r8 d'_\pp( | % w2
g[fis d es] c4) | fis8([es c d] bes4) | es8([d a c]) <c, d>([fis]) | <bes, g'>2 r4 \bar ":|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato con melancolia." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \relative g' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 3/4 \relative g { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.