Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/49

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   37   —

lVarA = \lyricmode { Ra -- no dzi -- siaj wsta -- ła: Szmi -- gus! szmi -- gus! Dyn -- gus! dyn -- gus! Bo się wo -- dy ba -- ła. }

lVarC = \lyricmode { Su -- kien -- kę zma -- cza -- ła: Szmi -- gus! szmi -- gus! Dyn -- gus! dyn -- gus! Choć się wo -- dy ba -- ła. }

sVarA = { d4 g,8 g([a]) b | c4. b4 r8 | a4 c8 b4 d8 | c4 e8 c4 b8 \breathe | % w1
a4 d8 b([a]) g | g4.( \slashedGrace c8 c4 r8 | R2.*3 \bar "|." }

sVarCrep = { c'4 r8 r4 r8 | c,4 r8 e4 r8 | f8 r d g4 r8 | c,4 r8 e4 r8 | % w1
f4 r8 g4 r8 | c,4.( c4) r8 | c'4 r8 r4 r8 }

lVarB = \lyricmode { W_ką -- tek się scho -- wa -- ła: Szmi -- gus! szmi -- gus! Dyn -- gus! dyn -- gus! Bo się wo -- dy ba -- ła. }

sVarB = { <b f'>8 r <g g'> <b f'> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> | <c e> r <g g'> <b f'> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <gis gis'> | % w1
<a d> r <a a'> <b f'> r <g g'> | <b f'> r <g g'> <c e> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> | \bar ":|." <c e>4 r8 \crossStaff c4 r8 | \crossStaff c4 r8 r4 r8 \bar "|." }

sVarCk = { r4 r8 << { \crossStaff <e g>4 } \\ { c } >> r8 | << { \crossStaff <e g>4 } \\ { c, } >> r8 r4 r8 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c, { \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Rano dzisiaj wstała:
Szmigus! szmigus!
Dyngus! dyngus!
Bo się wody bała.

2.  W kątek się schowała:
Szmigus! szmigus!
Dyngus! dyngus!
Bo się wody bała.

3.  Sukienkę zmaczała:
Szmigus! szmigus!
Dyngus! dyngus!
Choć się wody bała.20. Maciuś.

sVarC = { g8^([a] bes4. c8 | d[es] d4. c8 | bes[a] g4 a8[fis] | d2.) | }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Oj wy -- cią -- łem ją, pa -- ni -- czu. Z_krzy -- wej wierz -- by tej, }

sVarA = { g8^\p a bes4. c8 | d es d4. c8 | bes a g4 a8([fis]) | d2. | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A po łą -- ce, po zie -- lo -- nej Ma -- ciuś ow -- ce gna, }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A i zkąd- że ty, Ma -- ciu -- siu, Tę fu -- jar -- kę masz }

sVarB = { g8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie, z tęsknotą." } _([a] bes4. c8 | d[es] d4. c8 | bes[a] g4 a8[fis] | d2.) | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato con melancolia." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \relative g' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 3/4 \relative g { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  A po łące, po zielonej
Maciuś owce gna,

2.  A i zkąd-że ty, Maciusiu,
Tę fujarkę masz,

3.  Oj wyciąłem ją, paniczu.
Z krzywej wierzby tej,