Żuczek (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Żuczek
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Żuczek.

Wyszedł żuczek na słoneczko
W zielonym płaszczyku.
— Nie bierz-że mnie za skrzydełka,
Miły mój chłopczyku.

— Nie bierz-że mnie za skrzydełka,
Bo mam płaszczyk nowy;
Szyły mi go dwa chrabąszcze,
A krajały sowy.

Za to im musiałem płacić
Po dwanaście groszy,
I jeszczem się zapożyczył
U tej pstrej kokoszy.

Jak uszyły, wykroiły,
Tak płaszczyk za krótki;
Jeszcze im musiałem dodać
Po kieliszku wódki.lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Wy -- szedł żu -- czek na sło -- necz -- ko, W_zie -- lo -- nym pła -- szczy -- ku. Nie bierz- że mnie za skrzy -- deł -- ka Mi -- ły mój chłop -- czy -- ku. Nie bierz- że mnie za skrzy -- deł -- ka, Bo mam pła -- szczyk no -- wy, Szy -- ły mi go dwa chra -- bą -- szcze, A kra -- ja -- ły so -- wy. }

sVarA = { R2*4 | d8^\p es bes' bes | % w1
d, es bes' bes \breathe | es, c' bes g16([bes]) | es8([c]) bes4 \breathe | a8 cis d d | % w2
fis, g d' d | c! d, a' bes16([c]) | bes8([a]) g r | \stemUp bes8.^> \stemNeutral aes!16 aes8 c | bes8.^> g16 g8 c \breathe | f,8.^> e16 f8 aes | g([aes]) bes4 \breathe | des8.^>^\f bes16 bes8 es | % w1
c8.^> aes16 aes8 es' | d8. c16^\> \stemUp bes8 \stemNeutral f\! | aes^\p([g]) es4 \bar ":|." R2*2 \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Za to im mu -- sia -- łem pła -- cić Po dwa -- na -- ście gro -- szy I je -- szczem się za -- po -- ży -- czył U tej pstrej ko -- ko -- szy. Jak u -- szy -- ły wy -- kro -- i -- ły, Tak pła -- szczyk za krót -- ki, Je -- szcze im mu -- sia -- łem do -- dać Po kie -- li -- szku wód -- ki. }

sVarCrep = { es8-.[es-.] c16([d c bes]) | f'8-.[f-.] bes,4_> | es8-.[es-.] c16([d c bes]) | f8-.[f-.] bes4_> | <es g>8-.[<es g>-.] <es g>-.[<es g>-.] | % w1
<es g>-.[<es g>-.] <es g>-.[<es g>-.] | <es g>-.[<es g>-.] <es g>-.[es-.] | c[d] es16([d es f]) | fis8-.[fis-.]) fis16([e fis d]) | % w2
bes'8-.[bes-.] c16([bes a g]) | <d a'>8-.[<d fis>-.] <d fis>-.[<d fis>-.] | g-.[d-.] g, r | <bes f'! aes!>8.^>[<bes f' aes>16-.] <bes f' aes>8-.[<bes f' aes>-.] | <bes g'>8.^>[<bes g'>16-.] <bes g'>8-.[<bes g'>-.] | <bes aes'>8._>[<bes aes'>16-.] <bes aes'>8-.[<bes f'>-.] es-.[<es f>-.] <es g>-.[es16( f)] | g8.^>[g16-.] g8-.[<es bes'>-.] | % w1
<aes c>8.-.[<aes c>16-.] <aes c>8-.[<f c'>-.] | <bes, bes'>8.[<bes bes'>16-.] <bes bes'>8-.[<bes bes'>-.] | es-.[es-.] es-. r }

sVarB = { <g bes es>8-._\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie, i żartobliwie." } [<g bes es>-. <g bes es>-. <g bes es>-.] | <aes bes d >-.[<aes bes d >-. <aes bes d >-. <aes bes d >-.] | <g bes es>-.[<g bes es>-. <g bes es>-. <g bes es>-.] | <aes bes d >-.[<aes bes d >-. <aes bes d >-. <aes bes d >-.] | <bes d>-.[<bes es>-.] <bes es bes'>-.[<bes es bes'>-.] | % w1
<bes d>-.[<bes es>-.] <bes es bes'>-.[<bes es bes'>-.] | <bes es>-.[<es c'>-.] <es bes'>-.[<es g>16( bes')] | <es, aes es'>8-.[<f aes c>-.] <g bes>4 | <d a'>8-.[<d a' cis>-.] <d a' d>-.[<d a' d>-.] | % w2
<d fis>-.[<d g>-.] <d g d'>-.[<d g d'>-.] | <d fis c'>-.[<c d>-.] <c a'>-.[<c bes'>16-.( c')] | <d, g bes>8-.[<c fis a>-.] <bes g'> r | <d bes'>8._>[<d aes'!>16-.] <d aes'>8-.[<d c'>-.] | <es bes'>8._>[<es g>16-.] <es g>8-.[<es c'>-.] | <d f>8._>[<d e>16-.] <d f>8-.[<d aes'>-.] | <es g>-.[<es aes>-.] <es bes'>4 | <es bes' des>8._>_\mf[<es bes'>16-.] <es bes>8-.[<es g es'>] | % w1
<es aes c>8._>[<es aes>16-.] <es aes>8-.[<es aes es'>\!-.] | <d aes' d>8.-._\>[<es aes c>16-.] <d aes' bes>8-.[<d f>-.\!] <c d aes'>-._\p[<bes es g>-.] <g bes es>-. r \bar ":|." <g bes es>-.[<g bes es>-. <g bes es>-. <g bes es>-.] | <g bes es>-.[<g bes es>-.] <g bes es>-. r \bar "|." }

sVarCk = { es-.[es-.] c16([d c bes]) | es8-.[bes-.] es,-. r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato scherzando." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \relative g { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 2/4 \relative e { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.