Kukułeczka (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Kukułeczka
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Kukułeczka.

Po tym ciemnym boru
Kukułeczka kuka,
Z ranka do wieczoru,
Gniazdka sobie szuka.
Kuku! Kuku!
Gniazdka sobie szuka.

— A ty kukułeczko,
Co na drzewach siadasz,
Jakie ty nowiny
W lesie rozpowiadasz?
Kuku! Kuku!
W lesie rozpowiadasz?

Leciałam ja w maju,
Z ciepłego wyraju,
Zagubiłam w drodze
Ścieżynę do gaju!
Kuku! Kuku!
Ścieżynę do gaju!

Zagubiłam ścieżkę
Do gniazdeczka mego,
Teraz latam, kukam,
Ot już wiesz dla czego,
Kuku! Kuku!
Ot już wiesz dla czego.sVarC = { c2. | <g f'>2 r4 | \stemUp <c e> \stemNeutral c f | g c, a' | <bes c>-. c,-. <bes' c>-. | <a c>4-. c,-. <a' c>-. | <bes c>-. c,-. <bes' c>-. | <f c'>-. <f a>-. r | <f g> g, <f' g> | <e g> <g,> <e' g> | % w1
<f g> g,-. <g' b> | <c, g' c>2 <bes'! c>4 | <a c>8-. r <f c'>2 | <d bes' d>8 r <f c'>2 | <g c>4 c, <g' c> | % w2
<f c'> << { \voiceOne a2 } \new Voice { \voiceTwo f4 e } >> | \oneVoice <d a' c>8 r <d a' c>2^> | <g, d' g>8 r <a f' a>2 | c4 <bes' c> <c, g'> | f, <f' a> r }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Le -- cia -- łam ja w_ma -- ju z_cie -- płe -- go wy -- ra -- ju Za -- gu -- bi -- łam w_dro -- dze Ście -- ży -- nę do ga -- ju Ku- ku! Ku- ku! Ście -- ży -- nę do ga -- ju. Ku- ku! Ku- ku! Ście -- ży -- nę do ga -- ju. }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Po tym cie -- mnym bo -- ru Ku -- ku -- łecz -- ka ku -- ka, Z_ran -- ka do wie -- czo -- ru, Gnia -- zdka so -- bie szu -- ka. Ku- ku! Ku- ku! Gnia -- zdka so -- bie szu -- ka. Ku- ku! Ku- ku! Gnia -- zdka so -- bie szu -- ka. }

sVarA = { R2.*4 | g8.^\mf g16 g4 f8([g]) | a8([bes]) c4 r | g8 a \stemUp bes4 \stemNeutral a8([g]) | a4 f r | d8 e f4 g8([a]) | g4 c r | % w1
b8 c d4 e8([d]) | c2 d8([e]) | f4^\p c r | f c r | bes8 c d4 c8([bes]) | % w2
a([bes]) c4 r | f c r | f c r | a8 \stemUp bes \stemNeutral g4 c8([bes]) | a([g]) f4 r \bar ":|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A ty ku -- ku -- łecz -- ko, Co na drze -- wach sia -- dasz, Ja -- kie ty no -- wi -- ny W_le -- sie roz -- po -- wia -- dasz? Ku- ku! Ku- ku! W_le -- sie roz -- po -- wia -- dasz? Ku- ku! Ku- ku! W_le -- sie roz -- po -- wia -- dasz. }

sVarB = { c2._\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Dosyć żwawo i z życiem." } | <b d>2( e8[d]) | c8._\<[c16] c4 c | <c e>8.[e16\!] e4 <c f> | <e g>8._\mf[g16] g4 <d f>8([<e g>] | <f a>8[bes] c4) r | <e, g>8_([a] bes4) <e, a>8([g]) | <f a>4-. <c f>-. f8([e]) | <b d>([e] f4) <b, g'>8([a']) | <c, g'>4 c' c, | % w1
<d b'>8_([c'] d4) <f, e'>8([d']) | <e, c'>2( <g d'>8[e']) | <f, f'>-._\p r <f a c>2 | <f bes f'>8 r <f a c>2 | <e bes'>8_([c'] d4) <e, c'>8([bes']) | % w2
<f a>([bes] <f c'>2) | <f a f'>8-. r <f a c>2_> | <f b f'>8 r <c f c'>2 | a'8([bes!] <e, g>4) <e c'>8([bes']) | a([g]) <c, f>4 r \bar ":|." }

lVarD = \lyricmode { \set stanza = "4. " Za -- gu -- bi -- łam ścież -- kę Do gniaz -- decz -- ka me -- go Te -- raz la -- tam ku -- kam Ot już wiesz dla -- cze -- go Ku- ku! Ku- ku! Ot już wiesz dla cze -- go. Ku- ku! Ku- ku! Ot już wiesz dla -- cze -- go. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto animato." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative c { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.