Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/52

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   40   —

lVarA = \lyricmode { za skrzy -- deł -- ka, Bo mam pła -- szczyk no -- wy, Szy -- ły mi go dwa chra -- bą -- szcze, A kra -- ja -- ły so -- wy. }

sVarA = { bes8.^> g16 g8 c \breathe | f,8.^> e16 f8 aes | g([aes]) bes4 \breathe | des8.^>^\f bes16 bes8 es | % w1
c8.^> aes16 aes8 es' | d8. c16^\> \stemUp bes8 \stemNeutral f\! | aes^\p([g]) es4 \bar ":|." R2*2 \bar "|." }

sVarCrep = { <bes g'>8.^>[<bes g'>16-.] <bes g'>8-.[<bes g'>-.] | <bes aes'>8._>[<bes aes'>16-.] <bes aes'>8-.[<bes f'>-.] es-.[<es f>-.] <es g>-.[es16( f)] | g8.^>[g16-.] g8-.[<es bes'>-.] | % w1
<aes c>8.-.[<aes c>16-.] <aes c>8-.[<f c'>-.] | <bes, bes'>8.[<bes bes'>16-.] <bes bes'>8-.[<bes bes'>-.] | es-.[es-.] es-. r }

lVarB = \lyricmode { wy -- kro -- i -- ły, Tak pła -- szczyk za krót -- ki, Je -- szcze im mu -- sia -- łem do -- dać Po kie -- li -- szku wód -- ki. }

sVarB = { <es bes'>8._>[<es g>16-.] <es g>8-.[<es c'>-.] | <d f>8._>[<d e>16-.] <d f>8-.[<d aes'>-.] | <es g>-.[<es aes>-.] <es bes'>4 | <es bes' des>8._>_\mf[<es bes'>16-.] <es bes>8-.[<es g es'>] | % w1
<es aes c>8._>[<es aes>16-.] <es aes>8-.[<es aes es'>\!-.] | <d aes' d>8.-._\>[<es aes c>16-.] <d aes' bes>8-.[<d f>-.\!] <c d aes'>-._\p[<bes es g>-.] <g bes es>-. r \bar ":|." <g bes es>-.[<g bes es>-. <g bes es>-. <g bes es>-.] | <g bes es>-.[<g bes es>-.] <g bes es>-. r \bar "|." }

sVarCk = { es-.[es-.] c16([d c bes]) | es8-.[bes-.] es,-. r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b, { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  za skrzydełka,
Bo mam płaszczyk nowy,
Szyły mi go dwa chrabąszcze,
A krajały sowy.

2.  wykroiły,
Tak płaszczyk za krótki,
Jeszcze im musiałem dodać
Po kieliszku wódki.22. Kukułeczka.

sVarC = { c2. | <g f'>2 r4 | \stemUp <c e> \stemNeutral c f | g c, a' | <bes c>-. c,-. <bes' c>-. | }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Le -- cia -- łam ja }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Po tym cie -- mnym }

sVarA = { R2.*4 | g8.^\mf g16 g4 f8([g]) | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A ty ku -- ku -- }

sVarB = { c2._\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Dosyć żwawo i z życiem." } | <b d>2( e8[d]) | c8._\<[c16] c4 c | <c e>8.[e16\!] e4 <c f> | <e g>8._\mf[g16] g4 <d f>8([<e g>] | }

lVarD = \lyricmode { \set stanza = "4. " Za -- gu -- bi -- łam }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto animato." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative c { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Po tym ciemnym

2.  A ty kuku-

3.  Leciałam ja

4.  Zagubiłam