Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/51

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   39   —


21. Żuczek.

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Wy -- szedł żu -- czek na sło -- necz -- ko, W_zie -- lo -- nym pła -- szczy -- ku. Nie bierz- że mnie za skrzy -- deł -- ka Mi -- ły mój chłop -- czy -- ku. Nie bierz- że mnie }

sVarA = { R2*4 | d8^\p es bes' bes | % w1
d, es bes' bes \breathe | es, c' bes g16([bes]) | es8([c]) bes4 \breathe | a8 cis d d | % w2
fis, g d' d | c! d, a' bes16([c]) | bes8([a]) g r | \stemUp bes8.^> \stemNeutral aes!16 aes8 c | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Za to im mu -- sia -- łem pła -- cić Po dwa -- na -- ście gro -- szy I je -- szczem się za -- po -- ży -- czył U tej pstrej ko -- ko -- szy. Jak u -- szy -- ły }

sVarCrep = { es8-.[es-.] c16([d c bes]) | f'8-.[f-.] bes,4_> | es8-.[es-.] c16([d c bes]) | f8-.[f-.] bes4_> | <es g>8-.[<es g>-.] <es g>-.[<es g>-.] | % w1
<es g>-.[<es g>-.] <es g>-.[<es g>-.] | <es g>-.[<es g>-.] <es g>-.[es-.] | c[d] es16([d es f]) | fis8-.[fis-.]) fis16([e fis d]) | % w2
bes'8-.[bes-.] c16([bes a g]) | <d a'>8-.[<d fis>-.] <d fis>-.[<d fis>-.] | g-.[d-.] g, r | <bes f'! aes!>8.^>[<bes f' aes>16-.] <bes f' aes>8-.[<bes f' aes>-.] | }

sVarB = { <g bes es>8-._\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie, i żartobliwie." } [<g bes es>-. <g bes es>-. <g bes es>-.] | <aes bes d >-.[<aes bes d >-. <aes bes d >-. <aes bes d >-.] | <g bes es>-.[<g bes es>-. <g bes es>-. <g bes es>-.] | <aes bes d >-.[<aes bes d >-. <aes bes d >-. <aes bes d >-.] | <bes d>-.[<bes es>-.] <bes es bes'>-.[<bes es bes'>-.] | % w1
<bes d>-.[<bes es>-.] <bes es bes'>-.[<bes es bes'>-.] | <bes es>-.[<es c'>-.] <es bes'>-.[<es g>16( bes')] | <es, aes es'>8-.[<f aes c>-.] <g bes>4 | <d a'>8-.[<d a' cis>-.] <d a' d>-.[<d a' d>-.] | % w2
<d fis>-.[<d g>-.] <d g d'>-.[<d g d'>-.] | <d fis c'>-.[<c d>-.] <c a'>-.[<c bes'>16-.( c')] | <d, g bes>8-.[<c fis a>-.] <bes g'> r | <d bes'>8._>[<d aes'!>16-.] <d aes'>8-.[<d c'>-.] | }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato scherzando." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \relative g { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 2/4 \relative e { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Wyszedł żuczek na słoneczko,
W zielonym płaszczyku.
Nie bierz-że mnie za skrzydełka
Miły mój chłopczyku.
Nie bierz-że mnie

2.  Za to im musiałem płacić
Po dwanaście groszy
I jeszczem się zapożyczył
U tej pstrej kokoszy.
Jak uszyły