Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/53

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   41   —

sVarC = { <a c>4-. c,-. <a' c>-. | <bes c>-. c,-. <bes' c>-. | <f c'>-. <f a>-. r | <f g> g, <f' g> | <e g> <g,> <e' g> | % w1
<f g> g,-. <g' b> | <c, g' c>2 <bes'! c>4 | <a c>8-. r <f c'>2 | <d bes' d>8 r <f c'>2 | <g c>4 c, <g' c> | % w2
<f c'> << { \voiceOne a2 } \new Voice { \voiceTwo f4 e } >> | \oneVoice <d a' c>8 r <d a' c>2^> | <g, d' g>8 r <a f' a>2 | c4 <bes' c> <c, g'> | f, <f' a> r }

lVarC = \lyricmode { w_ma -- ju z_cie -- płe -- go wy -- ra -- ju Za -- gu -- bi -- łam w_dro -- dze Ście -- ży -- nę do ga -- ju Ku- ku! Ku- ku! Ście -- ży -- nę do ga -- ju. Ku- ku! Ku- ku! Ście -- ży -- nę do ga -- ju. }

sVarA = { a8([bes]) c4 r | g8 a \stemUp bes4 \stemNeutral a8([g]) | a4 f r | d8 e f4 g8([a]) | g4 c r | % w1
b8 c d4 e8([d]) | c2 d8([e]) | f4^\p c r | f c r | bes8 c d4 c8([bes]) | % w2
a([bes]) c4 r | f c r | f c r | a8 \stemUp bes \stemNeutral g4 c8([bes]) | a([g]) f4 r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { bo -- ru Ku -- ku -- łecz -- ka ku -- ka, Z_ran -- ka do wie -- czo -- ru, Gnia -- zdka so -- bie szu -- ka. Ku- ku! Ku- ku! Gnia -- zdka so -- bie szu -- ka. Ku- ku! Ku- ku! Gnia -- zdka so -- bie szu -- ka. }

lVarB = \lyricmode { łecz -- ko, Co na drze -- wach sia -- dasz, Ja -- kie ty no -- wi -- ny W_le -- sie roz -- po -- wia -- dasz? Ku- ku! Ku- ku! W_le -- sie roz -- po -- wia -- dasz? Ku- ku! Ku- ku! W_le -- sie roz -- po -- wia -- dasz. }

sVarB = { <f a>8[bes] c4) r | <e, g>8_([a] bes4) <e, a>8([g]) | <f a>4-. <c f>-. f8([e]) | <b d>([e] f4) <b, g'>8([a']) | <c, g'>4 c' c, | % w1
<d b'>8_([c'] d4) <f, e'>8([d']) | <e, c'>2( <g d'>8[e']) | <f, f'>-._\p r <f a c>2 | <f bes f'>8 r <f a c>2 | <e bes'>8_([c'] d4) <e, c'>8([bes']) | % w2
<f a>([bes] <f c'>2) | <f a f'>8-. r <f a c>2_> | <f b f'>8 r <c f c'>2 | a'8([bes!] <e, g>4) <e c'>8([bes']) | a([g]) <c, f>4 r \bar ":|." }

lVarD = \lyricmode { ścież -- kę Do gniaz -- decz -- ka me -- go Te -- raz la -- tam ku -- kam Ot już wiesz dla -- cze -- go Ku- ku! Ku- ku! Ot już wiesz dla cze -- go. Ku- ku! Ku- ku! Ot już wiesz dla -- cze -- go. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  boru
Kukułeczka kuka,
Z ranka do wieczoru,
Gniazdka sobie szuka.
Ku-ku! Ku-ku!
Gniazdka sobie szuka.
Ku-ku! Ku-ku!
Gniazdka sobie szuka.

2.  łeczko,
Co na drzewach siadasz,
Jakie ty nowiny
W lesie opowiadasz?
Ku-ku! Ku-ku!
W lesie opowiadasz?
Ku-ku! Ku-ku!
W lesie opowiadasz.

3.  w maju
z ciepłego wyraju
Zagubiłam-w drodze
Ścieżynę do gaju
Ku-ku! Ku-ku!
Ścieżynę do gaju.
Ku-ku! Ku-ku!
Ścieżynę do gaju.

4.  ścieżkę
Do gniazdeczka mego
Teraz latam kukam
Ot już wiesz dlaczego
Ku-ku! Ku-ku!
Ot już wiesz dlaczego.
Ku-ku! Ku-ku!
Ot już wiesz dlaczego.