Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/54

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   42   —


23. Zielone Świątki.

sVarB = { e4._\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Tempo Poloneza." } cis16([b] a8)[fis'-.] | \tuplet 3/2 { e16([fis e]) } cis16-.[b-.] a4. a16[b] | cis8[cis16 d]( e8)[fis16( gis] \tuplet 3/2 { a16[b a] } gis16[a]) | ais([cis b fis] \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f a8)[\tuplet 3/2 { gis16( a gis)] } fis8[e] | % w1
dis8._\mf([e16]) fis4 gis | \stemUp b4. a8([cis a]) | gis8._\<([fis16]) a4 b\! \stemNeutral | % w2
d4._\f cis8([e cis]) | b([e,_\>]) cis'4 b8\!([a]) | gis([cis,]) a'4 gis8([fis]) | }

sVarA = { R2.*4 | % w1
dis8.^\mf e16 fis4 gis | \stemUp b4. \stemNeutral a8 cis a \breathe | gis8.^\< fis16 a4 \stemUp b\! \stemNeutral | % w2
d4. cis8 e cis | \stemUp b \stemNeutral e,^\> cis'4 b8\!([a]) | gis cis, a'4 gis8([fis]) \breathe | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Na -- sza i -- zba u -- ma -- jo -- na, Ta -- ta -- ra -- kiem ob -- sta -- wio -- na, Ta -- ta -- ra -- kiem, wo -- dną trzci -- ną }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Ma -- ju, ma -- ju, świe -- ży ga -- ju, Pach -- niesz ty dziś w_ca -- łym kra -- ju, Nio -- są chłop -- cy ga -- łą -- zecz -- ki, }

sVarC = { a8[<e' a>16 <e a>] <e a>8[<e a>] fis[<d a'>] | a[<e' a>] \stemUp <cis e>[<cis e>] <cis e> \stemNeutral r | a[<e' a>] cis[<e a>] a,[<e' a>] | gis,[<e' b'>] e, <e' d'>4 <e d'>8 | % w1
a,[<e' cis'>] a,[<fis' d'>16 <fis d'>] <e d'>8[<e d'>] | a,[<e' cis'>16 <e cis'>] <e cis'>8[<e cis'>] <e cis'> r | a,[<fis' d'>16 <fis d'>] <fis d'>8[<fis d'> <e d'> <e d'>] | % w2
a,[<e' cis'>16 <e cis'>] <e cis'>8[<a e'>] <e cis'> r | e,[<e' gis d'>] a,[<e' a cis>16 <e a cis>] <e a cis>8 r | \stemDown cis,[<cis' gis' b>] fis,[<cis' fis a>16 <cis fis a>] <cis fis a>8 \stemNeutral r | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Alla Pollaca." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \relative e' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \relative a, { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
  >>
>> }


1.  Nasza izba umajona,
Tatarakiem obstawiona,
Tatarakiem, wodną trzciną

2.  Maju, maju, świeży gaju,
Pachniesz ty dziś w całym kraju,
Niosą chłopcy gałązeczki,