Zielone Świątki (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Zielone Świątki
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Zielone Świątki.

Nasza izba umajona,
Tatarakiem obstawiona,
Tatarakiem, wodną trzciną
I czeremchą i kaliną,
 
Zielone Święta
La, la, la!
Zielone Święta
La, la, la, la!

Maju, maju, świeży gaju,
Pachniesz ty dziś w całym kraju,
Niosą chłopcy gałązeczki,
Wiją wianki panieneczki,

Zielone Święta
La, la, la!
Zielone Święta
La, la, la, la!sVarB = { e4._\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Tempo Poloneza." } cis16([b] a8)[fis'-.] | \tuplet 3/2 { e16([fis e]) } cis16-.[b-.] a4. a16[b] | cis8[cis16 d]( e8)[fis16( gis] \tuplet 3/2 { a16[b a] } gis16[a]) | ais([cis b fis] \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f a8)[\tuplet 3/2 { gis16( a gis)] } fis8[e] | % w1
dis8._\mf([e16]) fis4 gis | \stemUp b4. a8([cis a]) | gis8._\<([fis16]) a4 b\! \stemNeutral | % w2
d4._\f cis8([e cis]) | b([e,_\>]) cis'4 b8\!([a]) | gis([cis,]) a'4 gis8([fis]) | << { \voiceOne eis8([fis_\<] gis[fis] b[a\!]) } \new Voice { \voiceTwo s4 d, dis } >> | \oneVoice <e gis cis> <e gis b> r8 e | <b' d>4._\f <a cis>8 <e b'>[<d e>] | % w1
<c a'>8.[<e b'>16] <a cis>4 r8 e | <d gis>4. <d fis>8[<d e> <d b'>] | <cis a'>[<e cis'>16( <d b'>)] <d e b'>4_> <cis e a>8 r \bar ":|." }

sVarA = { R2.*4 | % w1
dis8.^\mf e16 fis4 gis | \stemUp b4. \stemNeutral a8 cis a \breathe | gis8.^\< fis16 a4 \stemUp b\! \stemNeutral | % w2
d4. cis8 e cis | \stemUp b \stemNeutral e,^\> cis'4 b8\!([a]) | gis cis, a'4 gis8([fis]) \breathe | eis8 fis^\< gis fis \stemUp b \stemNeutral a\! | cis4 b4 r8 << { \voiceOne e,^\f^\markup { \halign #-2 \small \italic "Chór." } } \new Voice { \voiceTwo e } >> | \oneVoice <b' d>4. <a cis>8 <e b'> <d e> | % w1
<cis a'>8. <e b'>16 <a cis>4 r8 << { \voiceOne e } \new Voice { \voiceTwo e } >> | \oneVoice <d gis>4. <d fis>8 <d e> <d b'> | <cis a'> <e cis'>16([<d b'>]) <d b'>4_> <cis a'>8 r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Na -- sza i -- zba u -- ma -- jo -- na, Ta -- ta -- ra -- kiem ob -- sta -- wio -- na, Ta -- ta -- ra -- kiem, wo -- dną trzci -- ną I cze -- re -- mchą, i ka -- li -- ną, Zie -- lo -- ne Świę -- ta. \set stanza = "1. 2. 3." La, la, la! Zie -- lo -- ne Świę -- ta. La, la, la, la! }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Ma -- ju, ma -- ju, świe -- ży ga -- ju, Pach -- niesz ty dziś w_ca -- łym kra -- ju, Nio -- są chłop -- cy ga -- łą -- zecz -- ki, Wi -- ją wian -- ki pa -- nie -- ne -- czki Zie -- lo -- ne Świę -- ta. }

sVarC = { a8[<e' a>16 <e a>] <e a>8[<e a>] fis[<d a'>] | a[<e' a>] \stemUp <cis e>[<cis e>] <cis e> \stemNeutral r | a[<e' a>] cis[<e a>] a,[<e' a>] | gis,[<e' b'>] e, <e' d'>4 <e d'>8 | % w1
a,[<e' cis'>] a,[<fis' d'>16 <fis d'>] <e d'>8[<e d'>] | a,[<e' cis'>16 <e cis'>] <e cis'>8[<e cis'>] <e cis'> r | a,[<fis' d'>16 <fis d'>] <fis d'>8[<fis d'> <e d'> <e d'>] | % w2
a,[<e' cis'>16 <e cis'>] <e cis'>8[<a e'>] <e cis'> r | e,[<e' gis d'>] a,[<e' a cis>16 <e a cis>] <e a cis>8 r | \stemDown cis,[<cis' gis' b>] fis,[<cis' fis a>16 <cis fis a>] <cis fis a>8 \stemNeutral r | a8[<cis fis a>] \stemDown fis,[<d' a'>] b,[<b' dis a'>] | e,[<e' gis cis>16 <e fis cis>] <e gis b>8[<e gis b>] <e gis b> r | e,[<e' gis d'>16 <e gis d'>] <e gis d'>8[<e gis d'>] <e gis d'> r | % w1
a,[<e' a cis>] <e a cis>[<e a cis>] <e a cis> r | e,[<e' b'>16 <e b'>] \stemNeutral <e b'>8[<e b'> <e b'> <e gis>] | <a, a'>[<e e'>] <e e'>4_> <a e'>8 r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Alla Pollaca." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \relative e' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \relative a, { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
  >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.