Biblia Gdańska/Pierwsza Księga Kronik 8

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


1 Krn 8[edytuj]

1 A Benjamin spłodził Belę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, i Abracha trzeciego.
2 Nocha czwartego, a Rafajasza piątego.
3 A synowie Beli byli Addar i Giera i Abihud.
4 I Abisua i Noaman i Achoach.
5 I Giera i Sufam i Churam.
6 A cić są synowie Echudowi: ci są książętami narodów mieszkających w Gabaa, którzy je przenieśli do Manakat;
7 To jest Noaman, i Achija, i Giera; on je przeniósł, a spłodził Uzę, i Ahyhuda, i Sacharaima.
8 A Sacharaim spłodził dzieci w krainie Moabskiej, gdy one był odprawił, z Chusymą, i Barą, żonami swemi.
9 Spłodził tedy z Hodes, żoną swą, Jobaba, i Sebijasza, i Mezę, i Malchama.
10 I Jehusa, i Sachyjasza, i Mirmę. Cić są synowiejego, książęta domów ojcowskich.
11 A z Chysymą spłodził Abituba i Elfaala.
12 A synowie Elfaalowi: Eber, i Misaam, i Samed, który zbudował Ono, i Lod i wsi jego.
13 A Beryja i Sama byli książętami narodíw mieszkających w Ajalon; ci wygnali obywateli z Get.
14 A Achyjo, Sesak i Jerymot,
15 I Zabadyjasz, i Arad, i Hader,
16 Ichael, i Isfa, i Jocha, synowie Berajaszowi.
17 A Zabadyjasz, i Mesullam, i Hyszki, i Heber,
18 I Ismaraj, i Islijasz, i Jobab, synowie Elfaalowi.
19 A Jakim, i Zychry, i Zabdy,
20 I Elienaj, i Selataj, i Eliel,
21 I Adajasz, i Berajasz, i Symrat, synowie Synchy.
22 A Isfan, i Eber, i Eliel,
23 I Abdon, i Zychry, i Chanan,
24 I Hananijasz, i Eleam, i Anatotyjasz,
25 I Ifdajasz, i Fanuel, synowie Sesakowi.
26 I Samseraj, i Zecharyjasz, i Atalijasz,
27 I Jaresyjasz, i Elijasz, i Zychry, synowie Jerochamowi.
28 Ci są książęta domów ojcowskich według rodzajów swych, a ci książęta mieszkali w Jeruzalemie.
29 A w Gabaonie mieszkał ojciec Gabaończyków, a imię żony jego było Maacha.
30 A syn jego pierworodny Abdon; po nim Sur, i Cys, i Baal, i Nadab.
31 I Giedor, i Achyjo, i Zechar.
32 Ale Michlot spłodził Symejasza; a ci także naprzeciwko braci swych mieszkali w Jeruzalemie z braćmi swymi.
33 A Ner spłodził Cysa, a Cys spłodził Saula; Saul zaś spłodził Jonatana i Melchisuego, i Abinadaba i Esbaala.
34 A syn Jonatanowy był Merybbaal, a Merybbaal spłodził Michasa.
35 A synowie Michasowi: Fiton i Melech i Tarea i Achaz.
36 A Achaz spłodził Joada, a Joada spłodził Alemeta i Asmaweta i Zymrego, a Zymry spłodził Mose;
37 A Mosa spłodził Binę; Refajasz syn jego, Elasa syn jego, Asel syn jego.
38 Ten Asel miał sześć synów, a teć imiona ich: Asrykam, Bochru, i Ismael, i Searyjasz, i Obadyjasz, i Hanan; ci wszyscy synowie Aselowi.
39 A syowie Eseka, brata jego: Ulam pierworodny jego. Jehus wtóry, i Elifelet trzeci.
40 A synowie Ulamowi byli mężowie duży, i mocno łuk ciągnący, którzy mieli wiele synów i wnuków, aż do stu i pięćdziesiąt. Ci wszyscy poszli z synów Benjaminowych.
   góra strony


 1 Krn 7 1 Krn 8 1 Krn 9