Biblia Gdańska/Pierwsza Księga Kronik 7

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


1 Krn 7[edytuj]

1 A synowie Isascharowi: Tola i Fua, Jasub, i Semram, czterej.
2 A synowie Tolego: Uzy, i Rafajasz, i Jeryjel, i Jachamaj, i Jebsam, i Samuel; a cić byli książętami według domów ojców swych, którzy poszli z Tole, mężowie bardzo duży według narodów swych; poczet ich był za dni Dawodowych dwadzieścia i dwa tysiące i sześć set.
3 A synowie Uzego: Izrahyjasz; a synowie Izrahyjaszowi: Michael i Obadyjasz, i Joel, Jesyjasz; pięć książąt wszystkich.
4 A z nimi w narodach ich, według domów ojców ich, poczet mężów walecznych trzydzieści i sześć tysięcy; bo mieli wiele żon i synów.
5 A braci ich według wszystkich rodzajów Isascharowych, mężów dużych było ośmdziesiąt i siedm tysięcy, wszystkich policzonych.
6 Synowie Benjaminowi: Bela i Bechor, i Jedyjael, trzej.
7 Synowie zaś Belego: Esbon i Uzy, i Uzyjel, i Jerymot, i Iry; pięć książąt domów ojcowskich, mężów dużych; naliczono dwadzieścia i dwa tysiące, i trzydzieści i cztery.
8 A synowie Bechorowi; Zamirai i Joaz, i Eliezer, i Elienaj, i Amry, i Jerymot, i Abijasz, i Anatot, i Alamat; wszyscy ci synowie Bechorowi.
9 A naliczono ich według rodzajów ich, książąt domów ojców ich, mężów udatnych dwadzieścia tysięcy i dwieście.
10 A synowie Jedyjaelowi: Bilan; a synowie Bilanowi: Jehus, i Banjamin, i Ehod, i Chanaan, i Zetan, i Tarsys, i Achysachar.
11 Tych wszystkich synów Jadyjaelowych według książąt domów ojcowskich, mężów bardzo dużych siedmnaście tysięcy i dwieście, wychodzących na wojnę do bitwy;
12 Oprócz Suppim i Ofim, synów w domu zrodzonych, i Husym, i synów w obcym kraju zrodzonych.
13 A synowie Neftalimowi: Jachsel, i Guni, i Jesser, i Selem, synowie Bali.
14 A synowie Manasesowi: Asryjel, którego mu urodziła Zona, (a założnica jego Syryjanka urodziła Machyra, ojca Galaadowego.
15 A Machyr wziął sobie za żonę siostrę Ofimową i Suppimową, której imię było Maacha;) a imię drugiego Salfaad, i miał Salfaad córki.
16 A urodziła Maacha, żona Machyrowa, syna, i nazwała imię jego Fares; a imię brata jego Sares, a synowie jego Ulam i Rekiem.
17 A synowie Ulamowi Bedon. Cić są synowie Galaada, syna Machyrowego, syna Manasesowego.
18 A siostra jego Molechet urodzi×a Isoda, i Abiezera, i Machala.
19 A synowie Semidowi byli Ahyjan, i Sechem, i Likchy, i Anijam.
20 A synowie Efraimowi: Sutala, i Bered syn jego, i Tachat syn jego, i Elada syn jego, i Tachat syn jego;
21 I Zabad syn jego, i Sutala syn jego, i Eser, i Elad. A pobili ich mężowie z Get, co się byli zrodzili w onej ziemi; albowiem byli wtargnęli, aby pobrali dobytki ich.
22 Przetoż płakał Efraim, ojciec ich, przez wiele dni; i przyszli bracia jego, aby go cieszyli.
23 Potem wszedł do żony swej, która poczęła i porodziła syna, i nazwał imię jego Beryja, przeto iż się urodził w utrapieniu domu jego.
24 Córkę też jego Seerę, która pobudowała Betoron niższe i wyższe, i Uzenzeera;
25 I Refacha syna jego, i Resefa, i Telacha syna jego, i Techena syna jego;
26 I Laadana syna jego, Ammiuda syna jego, Elisama syna jego;
27 Nuna syna jego, Jozuego syna jego.
28 A osiadłość ich i mieszkania ich, Betel i wsi jego; a na wschód słońca Naaran; a na zachód słońca Gazer i wsi jego, i Sychem i wsi jego, aż do Aza i wsi jego.
29 A podle miejsc synów Manasesowych: Betsan, i wsi jego, Tanach i wsi jego, Magieddon i wsi jego, Dor i wsi jego. W tych mieszkali synowie Józefowi, syna Izraelowego.
30 Synowie Aserowi: Jemna i Jesua, Iswy i Beryja, i Sera, siostra ich.
31 A synowie Beryjaszowi: Heber i Melchyjel; ten jest ojciec Birsawitów,
32 A Heber spłodził Jafleta, i Somera, i Hotama, i Suę, siostrę ich.
33 A synowie Jafletowi: Pasach i Bimhal i Aswat. Cić są synowie Jafletowi.
34 A synowie Somerowi: Ahy i Rohaga, Jechuba i Aram.
35 A synowie Helema, brata jego: Sofach, Jemna, i Seles, i Amal.
36 Synowie Sofachowi: Suach, Harnefer, i Sual, i Bery, i Imra.
37 Beser, i Hod, i Sema, i Silsa, i Jetram, i Bera.
38 A synowie Jeterowi: Jefone, i Fispa, i Ara, i Ulla.
39 A synowie Ullowi: Arach, i Haniel, i Rysyjasz.
40 Ci wszyscy są synowie Aserowi, książęta domów rodzajów swych, wybrani i duży mężowie, przedniejsi z książąt, którzy policzeni są na wojnę do bitwy; poczet tych mężów dwadzieścia i sześć tysięcy.
   góra strony


 1 Krn 6 1 Krn 7 1 Krn 8