Przejdź do zawartości

Biblia Gdańska/Księgi Iozuego 15

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Stary Testament - Księgi Iozuego

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24


ROZDZIAŁ XV.
I. Dział pokolenia Iuda 1 — 12. II. Kaleb dział swóy bierze i posiada 13 — 18. III. zięciowi ziemię dobrą w posagu dawa; wyliczanie miast Iudskich 19 — 63.

I był los pokolenia synów Iudowych według domów ich przy granicach[1] Edom, i przy puszczy Syn na południe od ostatecznéy granicy południowéy.
2. A była ich granica od południa, od końca morza słonego, i od skały, która iest ku południowi,
3. I wychodzi ku południowi, ku pagórkowi niedźwiadkowemu, a ciągnie się aż do Syn; a idąc od południa do Kades Barny bieży aż ku Esronowi, i ciągnie się aż do Adar, obtaczaiąc Karkaa.
4. Ztamtąd idąc do Asemona idzie ku rzece Egipskiéy, a idzie koniec tych granic na zachód; tać będzie granica napołudnia.
5. Granica zasię od wschodu słońca iest morze słone aż do końca Iordanu, a granica z strony północnéy iest od skały morskiéy, od końca Iordanu.
6. A ciągnie się ta granica do Betaglu, i bieży od północy aż do Betaraba; a ztamtąd idzie ta granica aż do kamienia Boen, syna Rubenowego.
7. Idzie także ta granica do Dabir od doliny Achor, a ku północy się udawa do Galgal, które iest przeciw górze, gdzie wstępuią do Adommim, która iest na południe od rzeki, a idzie ta granica do wód Ensemes, a kończy się u studnicy Rogiel.
8. Bieży téż ta granica przez dolinę Hennomowego po bok Iebuzeyczyka od południa, co iest Ieruzalem. Ztamtąd bieży ta granica na wierzch góry, która iest przeciwko dolinie Hennom na zachód, a która iest na końcu doliny Refaimitów na północy.
9. Obtacza téż ta granica od wierzchu góry aż do źrzódła wody Neftoah, i bieży aż do miast góry Hefron; potym się ciągnie ta granica ku Baala, które iest Karyatyarym.
10. Potym kołem bieży ta granica od Baala na zachód do góry Seyr, a ztamtąd przechodzi po bok góry Iarym od północy, która iest Cheslon, i spuszcza się do Betsemes, i przychodzi do Temna.
11. I wychodzi ta granica po bok Akaronu na północy, a idzie kołem ta granica, aż do Sechronu, i bieży przez górę Baala; ztamtąd wychodzi do Iabneel, i kończą się te granice u morza.
12. A granica zachodnia iest przy morzu wielkiém, i przy granicach iego; tać iest granica synów Iuda w okrąg podług domów ich.
II. 13. Ale Kalebowi, synowi Iefunomemu, dał[2] Iozue dział między syny Iuda, iako Pan powiedział Iozuemu, miasto Arbe, oyca olbrzymów, to iest Hebron.
14. I wypędził[3] ztamtąd Kaleb trzech synów Enakowych: Sesaia, i Ahymana, i Talmaia, syny Enakowe.
15. A wyszedł ztamtąd do mieszkaiących[4] w Dabir, które zwano przed tym Karyatsefer.
16. I rzekł Kaleb:[5] Ktoby dobył Karyatsefer, a wziął ie, tedy mu dam Achsę, córkę swoię, za żonę.
17. I dobył go Othoniel, syn Keneza, brata Kalebowego; i dał mu Achsę, córkę swoię, za żonę.
18. I stało się, gdy ona przyszła do niego, namawiała go, aby prosił oyca iéy o pole; przetoż zsiadła z osła, i rzekł do niéy Kaleb: Cóż ci?
III. 19. A ona odpowiedziała: Day mi błogosławieństwo; gdyżeś mi dał ziemię suchą, przyday mi téż źrzódła wód. I dał iéy źrzódła wyższe, i źrzódła dolne.
20. Toć iest dziedzictwo pokolenia synów Iudowych według domów ich.
21. I były miasta w granicach pokolenia synów Iudowych podle granicy Edom ku południowi: Kabseel, i Eder, i Iagur;
22. I Cyna, i Dymona, i Adada;
23. I Kades, i Hasor, i Ietnan;
24. I Zyf, i Telem, i Balot;
25. I Hasor Hadata, i Karyot Chesron, toć iest Hasor;
26. Amam, i Sama, i Molada;
27. I Asorgadda, i Hessemon, i Betfalet;
28. I Hafersual, i Beerzeba, i Bazotia;
29. Baala, i Iim, i Esem;
30. I Eltolad, i Kesyl, i Horma;
31. I Syceleg, i Medemena, i Sensenna;
32. I Lebaot, i Selim, Ain, i Remmon; wszystkich miast dwadzieścia i dziewięć, i wsi ich.
33. W równinach zaś Estaol, i Sarea, i Asena;
34. I Zanoe, i Engannim, Tepnach, i Enaim;
35. Ierymot, i Adullam, Socho, i Aseka;
36. I Saraim, i Adytaim, i Gedera, i Gederotaim, miast czternaście, i wsi ich;
37. Sanany, i Hadasa, i Mygdalgad;
38. I Delean, i Mesfa, i Iektel;
39. Lachys, i Bassekat, i Eglon;
40. I Chabbon, i Lachmas, i Chytlis;
41. I Kiederot, Bet Dagon, i Naama, i Maceda, miast szesnaście, i wsi ich;
42. Labana, i Ether, i Asan;
43. I Iftach, i Esna, i Nesyb; 44. I Ceila, i Achzyb, i Maresa, miast dziewięć, i wsi ich;
45. Akkaron, i miasteczku iego, i wioski iego;
46. Od Akkaronu aż do morza wszystko, co leży po bok Asotu, i ze wsiami ich;
47. Azot, miasteczka iego, i wsi iego; Gaza, miasteczka iego, i wsi iego, aż do potoku Egipskiego, i morze wielkie za granicą iego.
48. A na górze leżą Sam, i Ieter, i Soko;
49. I Dana, i Karyatsenna, które iest Dabir;
50. I Anab, i Istemo, i Anim;
51. I Gosen, i Holon, i Gilo, miast iedenaście, i wsi ich;
52. Arab, i Duma, i Esaan;
53. I Ianum, i Bet Tafua, i Afeka;
54. I Chumta, i Karyat Arbe, a toć iest Hebron, i Syor, miast dziewięć, i wsi ich.
55. Maon, Karmel, i Zyf, i Iuta;
56. I Iezrael, i Iukiedam, i Zanoe;
57. Kain, Gabaa, i Tamna, miast dziesięć, i wsi ich.
58. Halhul, Betsur, i Giedor;
59. I Maret, i Bet Anoth, i Eltekon, miast sześć, i wsi ich.
60. Karyat Baal, które iest Karyathyarym, i Rabba, miasta dwa, i wsi ich.
61. A na puszczy: Bet Araba, Meddyn, i Sechacha;
62. I Nebsan, i miasto Soli, i Engaddy, miast sześć, i wsi ich.
63. Ale Iebuzeyczyka, obywatela Ieruzalemskiego, nie mogli synowie Iudowi wypędzić; przetoż mieszkał Iebuzeyczyk z syny Iuda w Ieruzalem aż do dnia tego.

 Ioz 14 Ioz 15 Ioz 16