Śpiewnik kościelny/Niech Jezus Chrystus będzie pochwalony

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Niech Jezus Chrystus będzie pochwalony
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni przygodne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XIV.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 c8 a8 bes8 a8 | a8 c8 c8 a8 bes8 a8 } \break
  \stemUp g4 g8 g8 g8 a8 | bes8 g8 a2 | \stemDown c4 d8 c8 bes8 a8 | \break
  \stemUp g8 g8 f2 \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  Niech Je -- zus Chry -- stus bę -- dzie po -- chwa -- lo -- ny,
  Po -- rzu -- cam świa -- ta ob -- je -- kta,
  Kie -- ru -- jąc w_nie -- bo a -- fe -- kta.
}}
\addlyrics { \small {
  Żem ła -- ską je -- go świę -- tą u -- zdro -- wio -- ny:
}}


Niech Jezus Chrystus będzie pochwalony,
Żem łaską jego świętą uzdrowiony:
Porzucam świata objekta,
Kierując w niebo afekta.

Teraz mój Panie o to ciebie proszę,
Niech w swych zamysłach szkody nie ponoszę:
Duszę i serce w twe rany,
Oddajęć Jezu kochany.

Jeżeli przez grzech jestem oddalony,
Wracam się Jezu do ciebie skruszony:
Weź z serca mego ofiarę,
Że cię chcę kochać nad miarę.

Już nie chcę więcej światowego licha,
Do ciebie Jezu serce moje wzdycha:
Oczy od ciernia twe krwawe,
Niech będą na mnie łaskawe.

Na wieczne czasy i przez milijony,
Niech Jezus Chrystus będzie pochwalony;
Że nas przyjmuje do siebie,
Chwalmyż go wszędzie i w niebie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).