Przejdź do zawartości

Śpiewnik kościelny/Msza VII za umarłych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Msza VI Msza VII za umarłych Psalmy nieszporne
Msza VI Msza VII za umarłych Psalmy nieszporne

MSZA VII.
ZA UMARŁYCH.


Na Introit.\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 4/4
  \autoBeamOff

  \stemDown a2 b2 | c2 b2 | a2 gis2 | a2 a2 | \stemUp e2 \stemDown a2 | b2 c2 | \break
  b2 gis2 | a1 | c2 c2 | c2 b2 | a2 gis2 | a2 a2 | \break
  \stemUp e2 \stemDown a2 | b2 c2 | b2 gis2 | a1 \bar "." e'2 e2 | f4 (e4) d4 (c4) | \break
  b2 \grace c16 d2 | e4 (d4) c4 (b4) | a2 \grace b16 c2 | e2 d4 (c4) | b2 b2 | a1 | \break
  e'2 e2 | f4 (e4) d4 (c4) | b2 \grace c16 d2 | e4 (d4) c4 (b4) | a2 \grace b16 c2 | \break
  e2 d4 (c4) | b2 b2 | a1 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Bo -- że Sę -- dzio spra -- wie -- dli -- wy! U -- słysz na -- sze wo -- ła -- nie,
  Ach Oj -- cze nasz do -- bro -- tli -- wy, po -- każ twe zmi -- ło -- wa -- nie,
  Nad du -- sza -- mi zmar -- łych wier -- nych, któ -- re za swo -- je grze -- chy,
  Zo -- sta -- jąc w_mę -- kach nie -- zmier -- nych, pra -- gną od nas po -- cie -- chy.
}}


Boże Sędzio sprawiedliwy! Usłysz nasze wołanie,
Ach Ojcze nasz dobrotliwy, pokaż twe zmiłowanie,
Nad duszami zmarłych wiernych, które za swoje grzechy,
Zostając w mękach niezmiernych, pragną od nas pociechy.

Na Graduał.

Wszyscy którzy spoczywają w grobach, Syna Bożego
Głos usłyszą i powstaną, w dzień ów sądu strasznego:
Sprawiedliwi za swe sprawy, chwałę wieczną osiędą;
A źli za żywot nieprawy, w piekło wtrąceni będą.

Wspomóżże nas Jezu drogi, Zbawicielu nasz Panie!
Daj chwalebne na ów błogi żywot, zmartwychpowstanie:
Użycz nam teraz skutecznej łaski twej, do poprawy;
Byśmy w on dzień trwogi wiecznej, mieli wyrok łaskawy.


Na Offertorium.

Święta jest myśl i zbawienna, modlić się za zmarłemi;
A tobie Boże przyjemna, przeto nie gardź naszemi
Pokornemi modlitwami, ale z wielkiej litości,
Zmiłuj się nad dłużnikami twojej sprawiedliwości.

Długi naszych siostr i braci tobie Ojcze kochany,
Niech Jezus Syn twój zapłaci, przez swoje święte rany:
Bądź im miłościw dla niego, dla krzyżowej ofiary;
I dla gorzkiej męki jego, uwolnij ich od kary.


Na Sanctus.

 
Święty, święty, nad świętemi! prośby naszej miłości,
Przyjmij za twemi wiernemi, odpuść ich ułomności;
Których jak Pan sprawiedliwy skazałeś do więzienia,
Lecz jak Ojciec miłościwy pragniesz ich wybawienia.

Boże wszelakiej pociechy, w tobie nadzieję mamy;
Odpuść zmarłej braci grzechy, których my polecamy,
Twojej Ojcowskicj miłości, dla zasług Syna twego,
Użycz im z twojej litości, odpoczynku wiecznego.

Po Podniesieniu.

Spojrzyj na Syna twojego, na boleści i rany,
Na tak gorzką mękę jego, Boże Ojcze kochany!
A zmiłuj się nad duszami, za które dał swe życie;
By w chwale twej z Aniołami, żywot miały obficie.

Wspomnij na twoje stworzenie, usłysz nasze wzdychanie;
Daj im wieczne odpocznienie, Stwórco wszechmocny Panie:
Światłość wieczna niech im świeci, niech odziedziczą ciebie;
Wszakże to są twoje dzieci, niech z tobą żyją w niebie.


Na Agnus.

O Baranku któryś zgładził grzechy świata całego,
Abyś nas wszystkich wprowadził do żywota wiecznego:
Niechże dusze zmarłych wiernych, doznają twej litości,
Będące w mękach niezmiernych za swoje ułomności.

Uśmierz sprawiedliwość srogą, przebłagaj Ojca swego,
Męką i krwią twoją drogą; a z miłosierdzia twego,
Ugaś czyszczowe upały, odpuść im nieprawości,
Wprowadź ich do wiecznej chwały, do niebieskiej radości.


Po Requiescat.

Zmiłuj się nad niemi Panie! a z miłosierdzia twego,
Racz im darować karanie, więzienia czyszczowego:
Przez Jezusowe zasługi, któreć ofiarujemy;
Odpuść im grzechowe długi, pokornie cię prosimy.

Nas żyjących wspomóż Panie, byśmy się nie dostali
Na tak surowe karanie: gdy będziemy konali,
Spojrzyj okiem miłosiernem, o Panie Jezu Chryste!
A po tem życiu mizernem, daj życie wiekuiste.
uwaga. Z położonych tu kilku Mszy czyli sposobów śpiewania na Mszy ś. dosyć będzie dla ludu po Parafijach, zwłaszcza nieumiejącego czytać, gdy się nauczy jednej n. p. pierwszej: Kyrie Ojcze łaskawy, która w melodyjach do różnych czasów roku jest zastósowona, także i drugiej: którą by niekiedy dla odmiany lub na Wotywach śpiewał: inne zaś, mogą służyć bądź klerykom po Seminaryjach, bądź młodzieży szkolnej do codziennego śpiewania, albo gdy sam Organista śpiewa. Na Mszach czytanych można śpiewać i pieśni stósowne do czasu, n. p. w Adwencie, Adwentowe i t. p. lub na cześć świętego, którego tego dnia Kościół pamiątkę obchodzi, albo też zastósowane do dni w tygodniu, jako to: w Poniedziałek, Pieśń o Trójcy ś. Po całym świecie; we Wtorek, o śś. Aniołach: Zawitaj wojsko; we Środę, o ś. Patronie Kościoła, lub Ojcze nasz; we Czwartek, o Najśw. Sakram. Lauda Sion; w Piątek, o Męce Pańskiej: Patris Sapientia; w Sobotę, o Najśw. M. P. Omni die; co zależyć będzie od miejscowego Rządcy Kościoła.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).