Śpiewnik kościelny/O! który jesteś w niebie, Boże Ojcze Panie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł O! który jesteś w niebie, Boże Ojcze Panie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni przygodne
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni przygodne jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni przygodne jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni przygodne jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ XIX.
Ojcze nasz, czyli Modlitwa Pańska wierszem; która w czasie Mszy ś. czytanej, może być kilka razy odśpiewana.\relative c {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp \partial 4
  e8 [f8] | g4. g8 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g2 \stemDown c8 e8 | e8 [d8] f8 [d8] c4 [b4] | \break
  c2 r4 \stemUp e,8 [f8] | g4 g4 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g4 \stemDown c4. \stemUp g8 | \break
  a4 (g4) f4 (e4) | e8 [d8] d4 r4 d8 [g8] | g8 [fis8] fis8 [a8] a8 [g8] g8 [b8] | \break
  b8 [a8] \stemDown c2 a8 [c8] | b8 [d8] e16 [c16 a8] \stemUp g4 fis4 | g4 g4 r4 e8 [f8] | \break
  g4. g8 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g2 \stemDown c8 e8 | e8 [d8] f8 [d8] c4 (b4) | \break
  c2 r4 \stemUp e,8 [f8] | g4 g4 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g4 \stemDown c4. \stemUp g8 | \break
  a4 (g4) f4 (e4) | e8 [d8] d4 r4 d8 [g8] | g8 [fis8] fis8 [a8] a8 [g8] g8 [b8] | \break
  b8 [a8] \stemDown c2 a8 [c8] | b8 [d8] e16 [c16 a8] \stemUp g4 fis4 | g4 g4 r4 e8 [f8] | \break
  g4 g4 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g2 \stemDown c8 \stemUp g8 | \stemDown a8 [b8] c8 [d8] c4 (b4) | \break
  c2 r4 \stemUp e,8 [f8] | g4 g4 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g2 \stemDown c8 \stemUp g8 | \break
  \stemDown a8 [b8] c8 [d8] c4 (b4) | c2 r4 \bar "|." s4
}
\addlyrics { \small {
  O! któ -- ry je -- steś w_nie -- bie, Bo -- że Oj -- cze Pa -- nie;
  Niech świat twe I -- mie świę -- ci, zna twe pa -- no -- wa -- nie.
  Niech się twa wo -- la dzie -- je, w_nie -- bie i_ _ na zie -- mi,
  O -- patrz nas dzi -- siaj chle -- bem i da -- ra -- mi twe -- mi,
  Któ -- re po -- wsze -- dni z_rąk twych hoj -- nie od -- bie -- ra -- my,
  A ja -- ko wi -- no -- waj -- com na -- szym prze_ _ -- ba -- cza -- my,
  Tak też racz nam win na -- szych prze -- ba -- cze -- nie spra -- wić,
  U -- strzedz wszel -- kiej po -- ku -- sy, i od złe -- go zba -- wić.
}}

O! który jesteś w niebie, Boże Ojcze Panie,
Niech świat twe Imie święci, zna twe panowanie.
Niech się twa wola dzieje, w niebie i na ziemi,
Opatrz nas dzisiaj chlebem i darami twemi,
Które po wsze dni z rąk twych hojnie odbieramy,
A jako winowajcom naszym przebaczamy,
Tak też racz nam win naszych przebaczenie sprawić,
Ustrzedz wszelkiej pokusy, i od złego zbawić.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).
 

\