Wielkanoc (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Wielkanoc
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Wielkanoc.

Święcone jajeczko,
Śliczna malowanka!
Śpiewam sobie, skaczę sobie
Od samego ranka.

Wesoły dzień nastał,
Zadźwięczały dzwony!
Kołem, kołem boróweczki,
Jak wianek zielony.

Ścielże się, obrusie,
Jako śnieżek biały;
Mojej mamy rączki drogie
Ciebie rozkładały.

Rozkładały ciebie
Na tym długim stole,
Żeby było dla sierotki
Miejsce w naszem kole.


lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Świę -- co -- ne ja -- jecz -- ko, Śli -- czna ma -- lo -- wan -- ka! Śpie -- wam so -- bie, ska -- czę so -- bie Od sa -- me -- go ran -- ka. We -- so -- ły dzień na -- stał, Za -- dźwię -- cza -- ły dzwo -- ny! Ko -- łem, ko -- łem bo -- ró -- wecz -- ki Jak wia -- nek zie -- lo -- ny. }

sVarA = { R2*2 | a8^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "contabile" } c4 bes8 | g c4 bes8 | % w1
a8 g16([f]) e8 f | g c4 r8 | a8 b c a | g \stemUp b \stemNeutral c g \breathe | % w2
a g16([f]) d8 e | f a4 r8 | bes a4 g8 | fis g4 a8 \breathe | bes8. a16 bes8 d | c4 a8 r | g8.^\< f16 a8\! c | % w1
d^\f e f e16([d]) | c8^\> d e, g16\!([bes]) | a^\p([g]) f4 r8 \bar ":|." R2\fermata \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Ściel- że się o -- bru -- sie Ja -- ko śnie -- żek bia -- ły, Mo -- jej ma -- my rącz -- ki dro -- gie Cie -- bie roz -- kła -- da -- ły. Roz -- kła -- da -- ły cie -- bie, Na tym dłu -- gim sto -- le, Że -- by by -- ło dla sie -- rot -- ki Miej -- sce w_na -- szem ko -- le. }

sVarCrep = { f8^\p\sustainOn( <c' a'>4 <f c'>8) | f,( <c' a'>4 <f c'>8) | f,\sustainOn <c' a'>4 <f c'>8\sustainOff | f,\sustainOn <c' a'>4 <g' c>8\sustainOff | % w1
f,\sustainOn <c' a'>4 <f a>8\sustainOff | f,\sustainOn <c' bes'>4 <g' c>8\sustainOff | f,\sustainOn <c' a'>4 <f c'>8\sustainOff | f,\sustainOn <c' g'>4 <bes'! c>8\sustainOff | % w2
f,\sustainOn <c' a'>4 <g' bes>8\sustainOff | f,\sustainOn <f' a>4 <f a>8\sustainOff | c,\sustainOn <c' bes'>4 <c bes'>8\sustainOff | c,\sustainOn <c' bes'>4 <c bes'>8\sustainOff | c8\sustainOn <bes' e>4 <bes c e>8\sustainOff | f,8\sustainOn <a' c e>4 <a c e>8\sustainOff | es\sustainOn <f a c>4 <f a c>8\sustainOff | % w1
d\sustainOn[<f bes d>] g,[<f' bes d>\sustainOff] | a,\sustainOn[<f' c'>\sustainOff] \stemDown c,\sustainOn[<c' bes'>\sustainOff] \stemNeutral | f,\sustainOn <f' a>4 <f a>8 }

sVarB = { R2*2^\markup { \small \italic "Umiarkowanie." } | <f a>8^\markup { \small \italic "espresivo" } ( <c c'>4 <d bes'>8) | <e g>( <d c'>4 <e bes'>8) | % w1
<< { \voiceOne a([g16 f] e8[f]) } \new Voice { \voiceTwo f c4 c8 } >> | \oneVoice \slurUp g'( <e c'>4.) | <f a>8([<d b'> <c c'> <f a>]) | <f a>8([<d b'> <c c'> <f a>]) | % w2
a8([<c, g'>16 f] d8[<c e>] | f <c a'>4) \slurNeutral r8 | bes <e a>4 <e g>8 | fis <e g>4 <e a>8 | bes'8.([a16] bes8[d] | c4 a8) r | g8._\<([f16] a8\![c]) | % w1
d8_\mf([e] f[e16 d]) | c8_\>([d]) e,([g16\! bes] | a_\p[g] <c,f>4) r8 \bar ":|." <c f>2\fermata \bar "|." }

sVarCk = { <c, f>2\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \relative f' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \relative f, { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.