Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/47

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   35   —


18. Wielkanoc.

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Świę -- co -- ne ja -- jecz -- ko, Śli -- czna ma -- lo -- wan -- ka! Śpie -- wam so -- bie, ska -- czę so -- bie Od sa -- me -- go ran -- ka. We -- so -- ły dzień na -- stał, }

sVarA = { R2*2 | a8^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "contabile" } c4 bes8 | g c4 bes8 | % w1
a8 g16([f]) e8 f | g c4 r8 | a8 b c a | g \stemUp b \stemNeutral c g \breathe | % w2
a g16([f]) d8 e | f a4 r8 | bes a4 g8 | fis g4 a8 \breathe | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Ściel- że się o -- bru -- sie Ja -- ko śnie -- żek bia -- ły, Mo -- jej ma -- my rącz -- ki dro -- gie Cie -- bie roz -- kła -- da -- ły. Roz -- kła -- da -- ły cie -- bie, }

sVarCrep = { f8^\p\sustainOn( <c' a'>4 <f c'>8) | f,( <c' a'>4 <f c'>8) | f,\sustainOn <c' a'>4 <f c'>8\sustainOff | f,\sustainOn <c' a'>4 <g' c>8\sustainOff | % w1
f,\sustainOn <c' a'>4 <f a>8\sustainOff | f,\sustainOn <c' bes'>4 <g' c>8\sustainOff | f,\sustainOn <c' a'>4 <f c'>8\sustainOff | f,\sustainOn <c' g'>4 <bes'! c>8\sustainOff | % w2
f,\sustainOn <c' a'>4 <g' bes>8\sustainOff | f,\sustainOn <f' a>4 <f a>8\sustainOff | c,\sustainOn <c' bes'>4 <c bes'>8\sustainOff | c,\sustainOn <c' bes'>4 <c bes'>8\sustainOff | }

sVarB = { R2*2^\markup { \small \italic "Umiarkowanie." } | <f a>8^\markup { \small \italic "espresivo" } ( <c c'>4 <d bes'>8) | <e g>( <d c'>4 <e bes'>8) | % w1
<< { \voiceOne a([g16 f] e8[f]) } \new Voice { \voiceTwo f c4 c8 } >> | \oneVoice \slurUp g'( <e c'>4.) | <f a>8([<d b'> <c c'> <f a>]) | <f a>8([<d b'> <c c'> <f a>]) | % w2
a8([<c, g'>16 f] d8[<c e>] | f <c a'>4) \slurNeutral r8 | bes <e a>4 <e g>8 | fis <e g>4 <e a>8 | }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \relative f' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \relative f, { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Święcone jajeczko,
Śliczna malowanka!
Śpiewam sobie, skaczę sobie
Od samego ranka.
Wesoły dzień nastał,

2.  Ściel-że się obrusie
Jako śnieżek biały,
Mojej mamy rączki drogie
Ciebie rozkładały.
Rozkładały ciebie,