Volumina Legum. Tom VII/Oznaymienie Krola nowo-obranego na Seymie Walnym Elekcyi, między Warszawą a Wolą

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
OZNAYMIENIE
KROLA NOWO-OBRANEGO NA SEYMIE WALNYM ELEKCYI, MIĘDZY WARSZAWĄ A WOLĄ.


Po rożnych konsultacyach, namowach o sprawach Rzeczypospolitey, y o naprawie praw y wolności naszych, także y o exorbitancyach, ktore na blisko przeszłey Konfederacyi Seymu Konwokacyinego umieszczone być nie mogły, iedne inter pacta conventa Panu przyszłemu podaliśmy, drugie do Seymu Coronationis odłożywszy, przystąpiliśmy do samego aktu Elekcyi, y obraliśmy zgodnie z pośrzodka siebie e civibus oyczyzny za Krola Polskiego y W. X. Lit. y Państw wszystkiey tey Rzpltey, I. W. Imci Pana Stanisława Augusta Ciołka Poniatowskiego Stolnika W. X. Lit. godney y niewysławioney pamięci naypierwszemi w oyczyznie zasługami, w dziełach publicznych zaszczyconego I. O. Imci Pana Kasztelana Krakowskiego syna, ktorego nietylko majorum w tey oyczyznie decora ale też virtutes heroicae, y wrodzone przymioty tronu Krolewskiego godne, et in rebus gerendis consumatissima prudentia, każdemu z nas dobrze wiadoma, w sercach naszych sprawiła: iż od nas iest iednostaynemi wolnemi głosy na tron Krolewski obrany; także od Imci Xiędza Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego, a Primate et Primo Principe w oyczyznie naszey, tymże Krolem Polskim y W. Xiążęciem Lit., Provinciarumque annexarum (co nam y Rzplitey naszey, ku chwale Imienia Twego Swiętego, a sławie narodow naszych, racz Panie Boże błogosławić y szczęścić) za troiakim o zgodę pytaniem, y za zgodą powszechną, nemine contradicente, iest mianowany, a przez Ichmciow PP. Marszałkow publikowany y ogłoszony, ktoremu Panu naszemu szczęśliwie nowo-obranemu obiecuiemy świątobliwą wiarę y posłuszeństwo, według praw naszych, chcąc y obiecuiąc: dostojeństwa, bespieczeństwa, y dignitatem Iego wszędzie, iako cnym Polakom należy, zaszczycać y o nie się zastawiać, y iako przy Krolu Panu swoim, wolnemi głosami zgodnie obranym, stawać, Elekcyi wolney bronić, y onę według praw y wolności oyczystych manutenere, et contra machinatores et seditiosos, ieżeliby się strzeż Boże naydowali, iako hostes patriae consurgere, et in conservatione teyże Elekcyi sprawować się, secundum instituta przodkow naszych, y według opisania w statutach y konstytucyach, y obowiązkach dawnieyszych y świeższych. A ieżeliby kto chciał co przeciwnego moliri, ma Rzeczpospolita wszystka postąpić sobie przeciwko takiemu, według praw y wszystkich Konfederacyi Generalnych, iako też y ostatniey. Wolnym też y swobodnym narodem będąc, iakośmy I. K. Mość przez wolne głosy nasze za Krola sobie obrali, tak przestrzegając praw y swobod naszych przy I. K. Mci wiązać się chcemy z powinnością I. K. Mci, tak iako przodkowie nasi z Krolami Pany swemi Antecessorami I. K. Mci zawsze sobie przy obraniu ich postępowali, y warunki praw y swobod swoich z Pany swemi czynili.
Umowiliśmy tedy pewne artykuły pactorum conventorum z Plenipotentami I. K. Mci, ktore sam I. K. Mość poprzysiądz raczył, literas także confirmationis pactorum, jurium et omnium privilegiorum, przykładem Antecessorow, na szczęśliwey Koronacyi swoiey dać Rzeczypospolitey I. K. Mość będzie raczył.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).