Strona:Volumina legum T. 7.djvu/096

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


diniae, totiusque Septentrionalis Plagae Dominatrix, et Domina Iberiae terrae, Cartalinensium et Grusinensium Zarorum, et Cabardinensis terrae, Czercassinensium et Montanorum Ducum, aliorumque Haereditaria Domina et Dominatrix.
Notum testatumque facimus omnibus et singulis, imprimis quorum interest; Nos Ministros nostros cum mandatis et publico testimonio ad Serenissimam Rempublicam Poloniae, Magnumque Ducatum Lithuaniae delegasse, jisque injunxisse, quo mentem nostram genuinam veramque de usu tituli Totius Russiae explicent, declarentque. Queis mandatis nostris ex parte Ministrorum nostrorum satisfactum est per declarationem, cujus tenor prout sequitur est:
Nos, Hermannus Carolus Keyserling S. R. I. Comes a Consiliis Suac Imperatoriae Majestatis Totius Russiae Intimus Actualis, Sancti Andreae, Sancti Alexandri Newski, et Aquilæ Albae Eques, Orator Extraordinarius et Plenipotentiarirs; nec non, Princeps Nicolaus Repnin, Supremus Excubiarum Militarium Praefectus, Ordinis Sanctae Annae Eques, et Minister Plenipotentiarius apud Serenissimam Rempublicam.
Oppido constat tabulas pacis anni 1686 Russiam inter et Serenissimam Rempublicam Polonam conclusas, satis abunde enumerasse Ditiones, Provincias, et Terras, quae ab una et altera parte possessae et possidendae sunt, adeo, ut hae nec dubio, nec praetensionibus ullis subesse queant. Metuuntur saepius, quae metuenda non sunt. Quorum in censum titulus; Totius Russiœ jamjam venit. Ne vero mens pia et voluntas amica Imperatricis Totius Russiae erga Serenissimam Rempublicam Poloniae, Magnumque Ducatum Lithvaniae incognita et non perspecta maneat, vigore hujus ad factam requisitionem declaramus, Suam Imperatoriam Majestatem Dominam nostram Clementissimam ex usu tituli Totius Russiae nec Sibi, nec Successoribus suis, neque Imperio suo jus ullum in Ditiones et Terras, quae sub nomine Russiae a Regno Poloniae Magnoque Ducatu Lithuaniae possidentur, eorumque subsunt Imperio, ullatenus vendicaturam, quin potius Serenissimae Reipublicae garantiam, seu tuitionem jurium, immunitatum, aeque ac Ditionum et Terrarum, quae vel de jure possidendae sunt, vel actu possidentur, praestituram, et contra omnes, qui forsan turbare eas praesumerent, perpetuo manutenturam, tutarumque esse.
Caetera spondemus, nos curaturos esse, quo intra spatium septem septimanarum Sua Imperatoria Majestas, Domina nostra Clementissima, hanc declarationem propia manu ratihabeat, confirmetque. In cujus robur et fidem hunc declarationis actum subscripsimus, et insignibus nostris gentilitiis munivimus.
Quae declaratio, cum et voluntati et mandatis nostris planc est conformis: quam ob causam eam, prout legitur, in majus robur et fidem, omni meliori, quo fieri potest modo, ratihabemus, ratificamus, corroboramus, propria manu subscripsimus, et sigillo nostro Imperiali munivimus. Datum in sede nostra Imperiali Petropoli, die nona Iunii 1764. Imperii nostri secundo anno.

Catharina.

Ex mandato Suae Imperatoriae Majestatis fidem versionis testamur.

(LS. appensi).
N. Panin.
Pr. A. Galitzin.
Vice-Cancellarius Princeps Alexander Galitzin.

A zatym iakośmy na Seymie Convocationis tytuł Imperatorski Całey Rossyi Nayiaśnieyszey Imperatorowy Rossyiskiey, przykładem inszych Dworow, referibiliter do tey ratyfikacyi przyznali, tak gdy ta nastąpiła, podług opisu warunkow tamże wyrażonych, przyznaiemy.

OZNAYMIENIE
KROLA NOWO-OBRANEGO NA SEYMIE WALNYM ELEKCYI, MIĘDZY WARSZAWĄ A WOLĄ.


Po rożnych konsultacyach, namowach o sprawach Rzeczypospolitey, y o naprawie praw y wolności naszych, także y o exorbitancyach, ktore na blisko przeszłey Konfederacyi Seymu Konwokacyinego umieszczone być nie mogły, iedne inter pacta conventa Panu przyszłemu podaliśmy, drugie do Seymu Coronationis odłożywszy, przystąpiliśmy do samego aktu Elekcyi, y obraliśmy zgodnie z pośrzodka siebie e civibus oyczyzny za Krola Polskiego y W. X. Lit. y Państw wszystkiey tey Rzpltey, I. W. Imci Pana Stanisława Augusta Ciołka Poniatowskiego Stolnika W. X. Lit. godney y niewysławioney pamięci naypierwszemi w oyczyznie zasługami, w dziełach publicznych zaszczyconego I. O. Imci Pana Kasztelana Krakowskiego syna, ktorego nietylko majorum w tey oyczyznie decora ale też virtutes heroicae, y wrodzone przymioty tronu Krolewskiego godne, et in rebus gerendis consumatissima prudentia, każdemu z nas dobrze wiadoma, w sercach naszych sprawiła: iż od nas iest iednostaynemi wolnemi głosy na tron Krolewski obrany; także od Imci Xiędza Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego, a Primate et Primo Principe w oyczyznie naszey, tymże Krolem Polskim y W. Xiążęciem Lit., Provinciarumque annexarum (co nam y Rzplitey naszey, ku chwale Imienia Twego Swiętego, a sławie narodow naszych, racz Panie Boże błogosławić y szczęścić) za troiakim o zgodę pytaniem, y za zgodą powszechną, nemine contradicente, iest mianowany, a przez Ichmciow PP. Marszałkow publikowany y ogłoszony, ktoremu Panu naszemu szczęśliwie nowo-obranemu obiecuiemy świątobliwą wiarę y posłuszeństwo, według praw naszych, chcąc y obiecuiąc: dostojeństwa, bespieczeństwa, y dignitatem Iego wszędzie, iako cnym Polakom należy, zaszczycać y o nie się zastawiać, y iako przy Krolu Panu swoim, wolnemi głosami zgodnie