Strona:Volumina legum T. 7.djvu/095

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


rostę Eysmontskiego Posła Inflantskiego. Ktorzy to wszyscy Ichmć wzwyż mianowani Sędziowie, niż na te Sądy zasiedli in facie Reipublicae przysięgę rotha juramenti anno 1674 praescripta wykonali. Także Imć Pan Iozef Sosnowski Pisarz W. W. X. Lit. iako Marszałek Kóła Rycerskiego zgodnie nemine contradicente obrany przysięgę wykonał, rotha itidem in Electione anni 1674 exarata.

Czas Seymikow Ante-Coronationis Krola przyszłego, y Seymu Koronacyi.

Maiąc wzgląd powinny na braci naszych na Elekcyą teraźnieyszą zgromadzonych, ktorzy obozem na stanowiskach Woiewodztw swoich pod niebem stoią, a słotliwe chwile y inne dokuczaią im niewygody, za powszechną zgodą Urodzonych Posłow z Woiewodztw, Ziem y Powiatow, wyznaczenie dnia Seymikow Ante-Coronationis, ceremonii Koronacyi przyszłego Krola, y Seymu Coronationis dwuniedzielnego podczas przeszłych Bez-Krolewiow po Elekcyi y nominacyi Krola następować zwykłe, poprzedzamy, y Seymikom wspomnionym po wszystkich Woiewodztwach, Ziemiach y Powiatach w Koronie, w W. X. Lit., y w Wodzwach Pruskich Generału, z poprzedzeniem Seymikow Powiatowych podług zwyczaiu, dzień dwudziesty dziewiąty Pazdziernika; ceremonii Koronacyi Krola przyszłego dzień dwudziesty piąty miesiąca Listopada; a Seymu Coronationis, dzień trzeci miesiąca Grudnia w Warszawie ad mentem konstytucyi Konfederacyi Warszawskiey (na ktore Seymiki Xiążę Imć Prymas uniwersały swoie wyda) teraz umawiamy y wyznaczamy, ażeby po szczęśliwey da Bog Elekcyi y nominacyi Krola, ex campo Electorali sessyi naszych do zamku Krolewskiego iuż nie przenosić, ale każdemu do odiazdu z Warszawy, gdy mu się podobać będzie, wolność zostawić, dla czego wszystkie inne materye exorbitantiarum, ktore na blisko przeszłym Seymie Convocationis umieszczone być nie mogły, a sub praeteritis Interregnis traktowane bywały, ieżeliby ieszcze ktore Urodzonym Posłom Woiewodztw, Ziem y Powiatow, według instrukcyi ich wnosić zdawało się, te wszystkie do Seymu Coronationis odkładamy. Pacta conventa iednak dla przyszłego Krola w obecności naszey czytane, na sessyach Prowincyalnych examinowane, y do umowienia ichże cum delegandis od przyszłego Krola in probatam fidem, et amorem boni publici, Wielmożnych y Urodzonych ex Senatu et Ordine equestri Deputatow zdane, zaraz po nominacyi przyszłego Krola y Pana naszego umowione, zakończone, y poprzysiężone przez niego samego mieć chcemy.
Seymiki zaś Deputackie w Koronie we wszystkich Wdztwach y Ziemiach, zkąd Deputaci obierani bywaią. zostawuiąc wolność obierania tych samych, tak świeckich iako y duchownych, ktorzy na przeszły niedoszły Trybunał obrani byli, nazaiutrz po Seymikach Ante-Coronationis, według ustawy Seymu Convocationis blisko przeszłego, a potym Gospodarskie na ten raz, elekcye zaś Podkomorzych y Ziemskie aż po Koronacyi suo cursu następować będą. A że Ziemia Lwowska z Powiatem Zydaczewskim, Przemyska, Sanocka, Posłow Generałem w Wiszni obiera, więc tym Ziemiom każdey z nich osobno Seymikow Deputackich y Gospodarskich w pierwszy Poniedziałek po Seymikach Poselskich w tym roku czas naznaczamy, similiter, ponieważ Woiewodztwa Sieradzkie, Chełmińskie, Malborskie y Pomorskie, według dawnych praw y zwyczaiow rozdzielnie y na innych od Poselskich Seymikow mieyscach, Deputatow na Trybunał Koronny obierać zwykły, przeto y Sieradzkiemu Woiewodztwu w tydzień po Seymikach Antekoronacyinych Poselskich, a w Prusiech w tydzień po Generale w zwyczaynych respective mieyscach, Deputatow sposobem na Seymie Convocationis uchwalonym, obierać, tudzież potym Seymiki Gospodarskie Powiatowe, odprawiać pozwalamy.
Reassumpcya Trybunału Piotrkowskiego w Piotrkowie y Lubelskiego w Lublinie dnia iedynastego Lutego w roku przyszłym 1765 ma się zaczynać, w których, że z okazyi przeciągnionego czasu Koronacyi, kadencye sądzenia opóźnione być muszą; więc dogadzaiąc interessom Woiewodztw y Ziem, czas proporcyonalny na regestra tychże Wdztw y Ziem wszystkich tamże juxta sancitum Convocationis sądzić się maiących, przez ordynacyą przyszłe Trybunały podzielą, y ułożą, do czasu limit, po ktorych pomienione Trybunały, to iest: Piotrkowski do Poznania, a Lubelski do Lwowa w czasie opisanym przenosić się powinny, a na dalsze czasy reassumpcye y przenoszenie Trybunałow y ordynacya regestrow onychże methodo Seymem Convocationis circumscripta, także Seymiki Deputackie y Gospodarskie w czasie zwyczaynym według prawa perfici maią.

Ratyfikacya deklaracyi Ministrow Rossyiskich względem tytułu: Całey Rossyi Imperatorowy.

Ponieważ ratyfikacya deklaracyi przez Ministrow Rossyiskich daney w konstytucyi Konfederacyi blisko przeszłey Warszawskiey wyrażoney, względem tytułu Całey Rossyi Imperatorowy od Rzeczyposp. przyznanego, z podpisem ręki teyże Imperatorowy Imci y z pieczęcią, po zakończeniu Seymu Konwokacyinego przyszła; więc tęż ratyfikacyą z oryginału na teraźnieyszym Seymie Elekcyi do konstytucyi wpisać rozkazaliśmy, ktora słowo w słowo iest takowa:
Divina favente clementia. Nos Catharina II Imperatrix et Auctocratrix totius Russiae, Moscoviae, Kijowiae, Wladimiriae, Novogardiae, Zarina Casani, Zarina Astrachani, Zarina Siberiae, Domina Plescoviae et Magna Dux Smolensci, Dux Esthoniae, Livoniae, Careliae, Tveriae, Ingoriae, Permiae, Wiatkae, Bolgariae, et aliorum Domina, et Magna Dux Novogardiae, inferioris Terrae, Czernigoviae, Resaniae, Rostoviae, Iarosłaviae, Belooseriae, Udoriae, Obdoriae, Con-