Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
>>> Dane tekstu >>>
Tytuł Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej
Data powstania 2002
Data wydania 2005

Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2005 r., nr 203, poz. 1686. Organ wydający: Prezydent Rzeczypospolitej.
Źródło Skany na commons
Indeks stron
UMOWA
między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej
i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej,
sporządzona w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 29 lipca 2002 r. została sporządzona w Starej Lubowni Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy Państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej.

Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,
— realizując zasady i cele Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r.,
— kierując się pragnieniem uregulowania przebiegu wspólnej granicy państwowej zgodnie z wynikami jej pierwszej wspólnej kontroli przeprowadzonej w latach 1994–1998 i zapewnienia wyraźnego jej przebiegu,

uzgodniły, co następujące:

Artykuł 1

1. Przebieg polsko-słowackiej granicy państwowej zmienia się:

a)  w pobliżu wieży widokowej, w rejonie polskiej miejscowości Barwinek i słowackiej miejscowości Vyšný Komárnik,
b)  na wyspie Nokiel i wyspie bezimiennej na granicznym cieku wodnym Dunajec, w rejonie polskich miejscowości Sromowce Niżne i Sromowce Wyżne oraz słowackich miejscowości Červeny Kláštor i Spišská Stará Ves,
c)  w rejonie polskiej miejscowości Jaworzynka i słowackiej miejscowości Skalité.

2. Przebieg granicy państwowej w pobliżu wieży widokowej na Przełęczy Dukielskiej od znaku granicznego 153/2 do znaku granicznego I/154 ustala się zgodnie z następującymi dokumentami granicznymi:

a)  szkicem zmiany przebiegu granicy państwowej — nr 1 w skali 1:2 000 do map granicznych I-155, I-156 i I-157,
b)  mapami granicznymi I-155, I-156 i I-157 w skali 1:2 000,
c)  protokolarnym opisem przebiegu granicy państwowej do map granicznych I-155, I-156 i I-157.

3. Przebieg granicy państwowej na wyspie Nokiel od znaku granicznego II/106 do znaku granicznego 106/2 oraz na wyspie bezimiennej od znaku granicznego 112/2 do znaku granicznego 112/4 ustala się zgodnie z następującymi dokumentami granicznymi:

a)  szkicem zmiany przebiegu granicy państwowej — nr 2 w skali 1:2 000 do mapy granicznej II-119,
b)  szkicem zmiany przebiegu granicy państwowej — nr 2 w skali 1:2 000 do map granicznych II-129, II-130 i II-131,
c)  mapami granicznymi II-119, II-129, II-130 i II-131 w skali 1:2 000,
d)  protokolarnym opisem przebiegu granicy państwowej do map granicznych II-119, II-129, II-130 i II-131.

4. Przebieg granicy państwowej w rejonie polskiej miejscowości Jaworzynka i słowackiej miejscowości Skalité od znaku granicznego 196/5 do znaku granicznego 196/7 i od znaku granicznego 197/1 do znaku granicznego 197/7b ustala się zgodnie z następującymi dokumentami granicznymi:

a)  szkicami zmiany przebiegu granicy państwowej — nr 3 w skali 1:2 000 do map granicznych III-214 i III-215,
b)  mapami granicznymi III-214 i III-215 w skali 1:2 000,
c)  protokolarnym opisem przebiegu granicy państwowej do map granicznych III-214 i III-215.

5. Dokumenty graniczne określające zmiany przebiegu granicy państwowej, o których mowa w ustępach 2–4, zawiera Dokumentacja zmian przebiegu granicy państwowej — 1998, stanowiąca integralną część niniejszej umowy[1].
6. Dokumenty graniczne, o których mowa w ustępie 2 litery b i c, ustępie 3 litery c i d oraz ustępie 4 litery b i c, zastępują odpowiednie dokumenty graniczne stanowiące integralną część Umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o ostatecznym wytyczeniu granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 13 czerwca 1958 r., wraz z ich późniejszymi zmianami.

Artykuł 2

1. Części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o powierzchni całkowitej 2969 m2, w tym:

a)  w rejonie wieży widokowej na Przełęczy Dukielskiej o powierzchni 376 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 2,
b)  na wyspie bezimiennej o powierzchni 2289 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 3,
c)  w rejonie polskiej miejscowości Jaworzynka o powierzchni 304 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 4,

wraz z nieruchomościami, urządzeniami i roślinnością przechodzą na własność Republiki Słowackiej.
2. Części terytorium Republiki Słowackiej o powierzchni całkowitej 2969 m2, w tym:

a)  w rejonie wieży widokowej na Przełączy Dukielskiej o powierzchni 376 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 2,
b)  na wyspie Nokiel o powierzchni 2289 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 3,
c)  w rejonie słowackiej miejscowości Skalité o powierzchni 304 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 4,
wraz z nieruchomościami, urządzeniami i roślinnością przechodzą na własność Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Powierzchnie oddzielonych części terytoriów Umawiających się Stron wzajemnie się wyrównują.

Artykuł 3

1. Wraz z przeniesieniem własności, zgodnie z artykułem 2, we wzajemnych stosunkach między Umawiającymi się Stronami wygasają wszelkie prawa związane z przekazywanymi częściami terytoriów państwowych.
2. W przypadku gdyby przeniesienie własności, o których mowa w artykule 2, naruszyło prawa osób trzecich do przekazywanych części terytoriów państwowych, osobom tym wypłaci odszkodowanie ta Umawiająca się Strona, na terytorium której znajdowały się one przed przeniesieniem własności.

Artykuł 4

1. Polsko-słowacka granica państwowa przebiega tak, jak została przedstawiona i opisana w dokumentacji granicznej, opracowanej zgodnie z postanowieniami Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r. (zwanej dalej „Umową o wspólnej granicy państwowej”), na podstawie wyników pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-słowackiej granicy państwowej, przeprowadzonej przez Stałą Polsko-Słowacką Komisję Graniczną w latach 1994—1998.
2. Dokumentację graniczną granicy państwowej, o której mowa w ustępie 1, będącą integralną częścią niniejszej umowy, stanowią:

a)  Dokumentacja graniczna — 1998 wraz z Protokółem o znaku granicznym „Krzemieniec”, osadzonym w punkcie styku granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej i Ukrainy, podpisanym w Użgorodzie dnia 1 marca 1995 r., oraz Protokołem o punkcie styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej „Beskid”, podpisanym w Pradze dnia 6 listopada 1995 r.,
b)  Protokół końcowy z pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-słowackiej granicy państwowej przeprowadzonej w latach 1994—1998.
Artykuł 5

Dokumentacja graniczna, o której mowa w artykule 4 ustęp 2 litera a, zastępuje odpowiednie części dotychczasowej dokumentacji granicznej wraz z jej późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, stanowiącej integralną część:

a)  Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o ostatecznym wytyczeniu granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 13 czerwca 1958 r.,
b)  Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o zmianie przebiegu granicy państwowej oraz niektórych innych sprawach związanych z budową i eksploatacją przez Stronę polską zapory na Dunajcu, podpisanej w Warszawie dnia 21 marca 1975 r.,
c)  Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie przebiegu granicy państwowej w związku z wynikami pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-czechosłowackiej granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 grudnia 1986 r.
Artykuł 6

1. Przebieg i oznakowanie granicy państwowej, przedstawione i opisane w Dokumentacji granicznej — 1998, o której mowa w artykule 4 ustęp 2 litera a, stanowi podstawę do oznakowania, pomiarów i utrzymania oznakowania przebiegu granicy państwowej, zgodnie z Umową o wspólnej granicy państwowej.
2. Przebieg granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, przedstawiony i opisany w Dokumentacji granicznej — 1998, o której mowa w artykule 4 ustęp 2 litera a, stanowi podstawę — bez względu na jakiekolwiek zmiany położenia koryta granicznych cieków wodnych — przy projektowaniu regulacji i utrzymaniu granicznych cieków wodnych oraz wspólnej kontroli przebiegu polsko-słowackiej granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, zgodnie z artykułem 10 i artykułem 11 Umowy o wspólnej granicy państwowej.

Artykuł 7

Niniejsza umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w 30. dniu od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Warszawie.
Niniejszą umowę sporządzono w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej
  W imieniu
Republiki Słowackiej
Podpisy (od lewej: polski i słowacki) złożone pod umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej z 2005 rokuPo zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 14 lutego 2005 r.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski.
L.S.
Prezes Rady Ministrów: M. Belka


Przypisy

  1. Ze względu na swoją objętość dokumenty te nie podlegają opublikowaniu. Są one dostępne w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.