Strona:Wolff Józef. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku.djvu/232

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


206 ��LUBECKI. ��ustąpiła wymienionemu zięciowi kniaziowi Sanguszce, który testamentem ewym w 1571 roku takową jej powraca 'J. Linia Dymitra Ha Widiniczach (Kniaziowie Widiniccy). Kniaź Dymitr RomanOWiCZ,synkniaziaEomana WaailewiczaŁubeekiego, otrzyma WBzy w dziale z braćmi majątek Widinioze (Widenicze, Widunicze), tytułował się pierwotnie Widiniekim. W popisie ziemskim 1528 r. kniaź Dymitr Romanowicz Widenicki, zapisany na 3 konie aj. Ożenił się z Feuną córką Semena Połozowicza, wdowa po kniaziu Iwanie Hrihorowiczu Seńskim namiestniku Miednickim, który żył jeszcze w 1523 r. 3). W 1531 r. kniaź Dymitr Romanowicz Widenicki zionq Fennq, pozywają bojaryna Witeb- skiego Hurka Olechnowicza o zwrot wyprawy żony jego, ńostry kniazia Iwana Hrihorowicza Seńskiego, pierwszego meta Fenny, do której mają prawo dzieci kniazia Iwana 4). Ma- jątek Semena Połozowicza dzierżawcy Rzeczyckiego po jego śmierci zagarnął wwjewoda Kijowski Andrzej Jakubowicz Niemirowicz, więc król w 1532 r. nakazuje mu, aby te majątki, obecnie stanowiące własność tony kniazia Dymitra Romanowicza Widemckiego, a mianowicie: Chubno, Hładkowicze, Białybrzeg, Hladowicze, Nowosełki, Wyteczów, Martynowicze, Obwojniki, Ostrodwory w Kijowie i Owruczu, oddał kniaziowi Dymitrawi jako ziędowi Semena Połozowicza i posyła dworzanina dla odebrania tych dóbr i podania ich kniaziowi;. Kniaź Dymitr Romanowicz Widenicki występuje 1534 r. jako świa- dek 0), a w 153G r. w sprawie z młodszymi braćmi o dobra ojczyste '). Kniaź Dymitr Romanowicz Widunicki i małżonka jego lenka Rutozóidna otrzymują 1541 r. przywilej na osadzenie miasta z karczma mi i targiem w majątku ich Chabnie na Uszy"). W tymże roku knial Dymitr Romanowicz Widenicki, wspólnie z pasierbami swymi, syuami kniazia Iwana Senakiego, ma sprawę z mieszczanami Rzeczyckiemi o sioło Kołodczyce a), a w 1545 i: wspólnie z braćmi, występując obok nich jako Lubecki, oblatował przywileje tyczące sio Lubcza lu). Rewizya zamku Źytomirskiego z 1545 r. opiewa, że kntai Dymitr Lubecki (sic), trzyma majątek pasynków swych - Stawek, który wysłużył dziad ich pan Pułoz "). W 1546 r. kniaziowie Dymitr i Iwan Romanowiczs, wspólnie z innymi knia- ziami Druckimi, bronili ojcowizny swej Drucka od pretenayi kniazia Wasi la Bołubin- skiego 1J). W tymże roku kniaź Andrzej Iwanowicz Oziereeki skarży się na kniazia Dymitra Romanowicza Il,-idiinckicgo, jego tonę Fcnkę, i pasierba kniazia Hrihorego o to, iż trzymają ziemie Artemowską, Kuriławską, Peresiecką i Ghudowską; gdy jednak oka- zało się, że prawa ich do tych ziem były równe, to król każe im wybrać sędziów, którzy na miejscu spór rozpatrzą 1J). Około tego czasu kniaź Dymitr zarzucił tytuł kniazia Widiniekiego, który odtądjest udziałem bratajeno Iwana; prawdopodobnie 'ostatni na- był Widinicze od pierwszego. Kntai Dym itr Romanowicz Lubecki (sic) i Jego bracia biorą udział w 1548 r. w sprawie wszystkich kniaziów Druckich o udział w Drucku z kniaziem Semenem J amontowiczem Podbereskim 1+). W 1549 r. kniaziowie Dymitr i Iwan Rotnanowicze Lubeccy i bratowa ich Jifiewiestka) Zofia Dowojmanka, manifestują prze- ciwko różnym osobom o rozmaite nieprawości 15 J . W 1551 r. kniaziowie Dymitr i Iwan Ronianuwicze (raz Widuniccy, raz Lubeccy), godzą się Z wdowq po bracie Januszu eo do Zaharodia '*). W tym samym roku ui sami bracia, nazwani kniaziami Lubeckimi, proce- sowuni przez siostrę swą panią Mikołajową (Syrputewę) Ostykawą o spadek po matce "). W 1558 r. kniaź Dymitr Romanowicz Ltibecki (sic), ma sprawę z rodzonym bratem knia- ziem Iwanem Romanowiczcm o krzywdy JE). Kniaź Dymitr umarł w drugiej połowie 1558 r.; już l Maja 1559 r. kniahiniq Dymitrowa Romanowicza Lubecka Fenka Seme- nówna Rolozowna, majątki Chabno, Marcinów na Prypeci i inne w Kijowakiem, które była darowała mężowi swemu a które po jego śmierci wróciły do niej, zapisuje obecnie synowi swemu kniaziowi Bohuszowi Dymitr owicztrwi Litbeckiemu, oddalając od nich córkę swq kniabne Fennę Dymitrownę i wnuków po pierwszym swym mężu kniaziu Iwanie Seń- skim 1 3 ). W 1562 r. taż kniahiniq Dymitrowa Romanowicza Lubecka Fenka Semenćwna ��J Toatament spisany 28 Stycznia 1571 r. (Wał. 2 k. 65). ') P. I k. 8. *} Z. 13 k. 81. ł) WWitebsku Luty 5 (1£31 r, Z. 16 k. 43). ») 1532 r. Marca 6 ind. 5 (Z. 17 k. 163). «) 2. 16 k. 239 odw. ') Z. 21 k. 33, patrz wyżej. C) Wilno 1541 r. Luty 16 ind. 14 (Z. 24 K 104 d. 93). ') S. 10 d. 185 k. 148. 10) Patr« wyżej. ") Zr6dla dziej. VI131. »} Marca 30 ind. 4 (15*6 r., 8. 18 K. 25, patrz wyżej str. 63). ») 8. 19 k. 71- 7 3. ») 1648 r. Marca 13 ind. 6 (S. 20 k. 61, patrz wyaej str. 64). '») 1549 r. Października 8 (S. 29 k. 270 d. 261). le) Z. 22 d. 726 i 728, patrz wyżej. ") S. 24 k. 45 od i no. 's) 1558 r. Kwietnia 22 (S. 38 k. 932). '» Zapis w Żurawiu 1559 r. Maja l, potwierdzony 17 Marca 1560 r. w Wilnie (Z. 38 k. 263 i. 1761.