Strona:Wolff Józef. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku.djvu/233

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


!)UBECKI. ��207 ��Polozawna i synjej kniaź Bohusz pozwani pi'zez Korsaków o majątki oj en jej Semena Połoza l). Syn Dymitra kmaż Bohusz Dymitrowicz Lubecki. występujący 3559-1562 r. obok matki '), brał nadto w 1561 r-, jako wnuk Sapieżanki, udział w sprawie z Sapiehami o dobra Potonne i Lemnicę a). U marł bezpotomny w 1564 r. pozostawiając żonę H a n n ę I w a n ó w n ę M o n t o w t o w n ę, która odwożąc ciało męża swego kniazia Bo- husza Lubeckiego do Kijowa, zaskoczona została w Chabnie przez szwagra swego Mal- chera Nasiłowskiego, oblężona w zamku i zmuszona do ustąpienia z niego, chociaż nie- boszczyk mąż na tym majątku oraz przyległych Biełowiczaeh i Hładkowidzach zapisał jej 2000 kop groszy, przyczem Nasiłowski zajął całe dobra i ruchomości. Prawdopo- dobnie pod naciskiem, Hanna Lubecka zawarła 13 Września 1564 r. powtórnie śluby z Iwanem Olizarem Wołczk owi ozem, obowiązując się jednocześnie wyprawić wesele W Lubczy tegoż roku 24 Grudnia. Na pomoc jej pośpieszył kninż Wasi! Sottanowioz Sokolski, który zmusił Olizara do odstąpienia mu praw swych do kniainy Hanny Lu- beckiej, i nam ją, na skutek układu zawartego z Olizarem zaślubił, akta zaś całej tej spra- wy oblatował W 1565 r. *). Kninż Wasil Sokolski i żonajego Montowtówna wziąwszy zastawę Lubcza od Malchera Wojciechowicza Nasiłowskiego i żony jego Fcnny kniażny Lubeckiej, takową ustąpili krótko przed 1568 r. Ostafiejowi Wołłowiczowi 5). Hanna Montowtówna miała czwartego i piątego męża. W 1570 r. występuje jako żona Kazi- mierza Lednickiego 0), a 1580 r. jako żona Pawła Zgliezyńskiego 7). Siostra Bohusza knlaźna Fenna Oymitrowna, wspomniana 1559 r. w zapisie matki jako niezamężna '), poślubiła wkrótce potem Malchera Wojciechowicza Nasi- łowskiego, który w 1564 r. po śmierci szwagra swego kniazia Bohusza Lubeckiego zagarnął dobra wdowy jego Hanny Montowtowny aj. Oboje Nasiławscy zastawili na- stępnie swoją część Lubczy kniaziowi Wasiiowi Sokolskiemu i żonie jego Montowtownie, o ozem wzmianka pod rokiem 1508, przycj.em Nasiłowski, nazwany już nieboszczy- kiem lU). Fenna poślubiła następnie Szczęsnego Charleńskiego, któremu wniosU Byszów ",i. Oboje Szczęsny Charlinski i żonajego Fenna Lubecka w 1569 r. zgadzaj'a się na to, aby Mikołaj Charlenski i żona jego kniażna Hanna Lubecka, dochodzili drugiej połowy Lubcza '*). Szczęsny Oharieński po śmierci Fenny, już w 1580 r. żonaty po- wtórnie z kninżuą Katarzyną Zbarażską li). ��Linia Iwana (Wołyńska). Kniaź Iwan Romanowicz Lubecki, wspólnie z młodszym bratem Januszem, proceso- wał 1536 r. starszych braci o dział w majątkach ojczystych li). Kniaziowie Iwan i Janusz Romanowicze Lubeccy mieli 1538 r. sprawę z kniahinią Żasławaką b), którą w następnym roku kniaź Iwan Romanowicz Lubecki pozywa o najazd na majątek Żahorodski LG). Tenże ma w 1541 r-.eprawy z mieszczanami Brzeskimi i inne ") \ V 1545 r. razem z braćmi oblatował przywileje tyczące się Lubcza ,8),. a w następnym roku występuje w sprawie wszystkich kniaziów Druckieh o Druck 18). Dotąd występuje stale jako kniaź Lubecki. Około tego czasu jednak, prawdopodobnie wskutek nabycia majątku Widinioze od brata Dymitra, zaczął tytułować aię kniaziem Widinickim. Kniaź Iwan Romanowicz Wiatnicki, pozwany w 1547 r. przez kniahinię Wasilowe Tołoczyńską o krzywdy wyrządzone jej 10 J . W 1549 r. znów jako Lubecki, wspólnie z bratem Dymitrem zanosi manifestaeyę o roz- maite nieprawości i krzywdy 11). W 1551 r. obaj bracia raz Widiniccy, raz Lubeccy. czynią ugodę z wdową po bracie Januszu; 1). Występując jako świadek, kniaź Iwan tytułuje się 1551 r. Wtdtnicktm lub Lubeckim ia), zaś 1555 r. Widun-ckim 21). W 1558 r. jako kniaź Lubecki procesuje się z bratem Dymitram 35) i siostrą Mikołajową Ostykawą W), W 1561 r. kniaź Iwan Romanowicz Lubecki bierze udział, z innymi członkami swego rodu, w sprawie z Sapiehami o Lemnicę i Połonne "J. W tymże roku po śmierci kniazia Hriho- ��») 156S r. Marca 4 (Z. 39 d. 149). *) Patrz wyżej. ») 3. 35 k 120, patra wyżej. <) 1565 r. M.$ 24 (Z. 46 K 24-29 i ten BaT doknm. Z. 39 k. 616 d. 285. ') S. 52 k. 218 od. o) Wał. l k. 153. '] Kurbski I 182. B) Patrz wyżej, a) Tamże. 10) S. 52 k. 2!8 od., patrz wyżej; także Arch. Jugo Cz. VI Cz. I atr. 67. ") Słowu. Geogr. l 516. '*) 1569 r. w Styczniu (S. 54 k. 173) ») Kijews. Centr. Arch. VIII łj5; wedłng [0- dowoda CaarieBkicu Szczesuy ożenił nie z ku. Zbarażską w 1573 r. (Żychl. XV 25). U) Patra wyżej. IS) S. 9 k 63. ,e) 9.10 k. 45 od d. 81. »» Z. 27 k. 89 i 148, S. 12 d, 1I7. ») Patrz wyżej. '») Tarrrże str. 63. *» S. 19 k. 191. «) S. 22 k. 270 d. 861. «) Tamże d. 726 i 728. ,1) S. 24 k 1I8 od., S. 27 k. 62 od., S. 28 K. i j S. 31 K. 377. ») S. 38 K. 932. «) Tamże K. 945. » P. 35 K. 120, patrz wyżej.