Strona:Wolff Józef. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku.djvu/231

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


LUBEOKI. ��205 ��Pałanej, Lemnicy i Białej '). Mikołaj Oatyk starosta Krewski i Kumboreki umarł w jesieni 1564 roku *). Wdowa po nim przez następne trzy lata procesuje się z braćmi niężsi Jurjem starostą Bracławskim i Hrihorym dworzaninem hoepodarskim, Jurjewiezniui Ostykami; już w Styczniu 1565 r. starościna Krewska i Rumborska Mi- kołajowa jurjewicza Osiykowa Hanna Romanówna kniażna Dritcka- Lubecka, czyni przed sądem oświadczenie, że na umówiony zjazd do Owanty, aa którym njiała szwagrom przedstawić służące jej zapisy, ci nie przybyli J). Oatykowie oskarżali ja. o otrucie męża ł) i o pochowanie go bez ich wiadomości 5). Ona zaś, że najechali majątek Kowar- ska zapisany jej przez męża i zagarnęli wszelkie dobra i ruchomości, po tym mężu na nią. i corrr jej Hannę Mikołnjównę Ostykównę, kniahinię Lwowę Sanguszkowę-Koszyr- ską spadłe O). Dobra te składały się z dóbr Owanta, Kowarska, Szateksznie i Ponie- mun, "które król matce i córce przysądził, upominając listownie w lecie 15b'5 r. Jurja Ostyka, aby te panie w spokojueru onych władaniu pozostawił ') o JNie pomogło to jednak: w jesieni tegoż roku Oatykowie wznawiają przeciwko pani Mikołajowej skar- gę o przyczynienie się do śmierci męża i pochowanie go bez icb wiadomości n), ona zaś nawzajem obwinia ich o wyrugowanie jej z dóbr "). Zadosyćuczynienia zdaje się wcale nie otrzymała, bo wymienione majątki, o które Hanna dopomina si" jeszcze w 1568 r. 10), pozostały w rękach Ostyków. Według popisu wojska Litewskiego 1565 r., ma pani Hanna Mikołajowa Osiykowa stawić z majątków Litewskich, Kuskich, Wołyńskich i Pod- laskich SQ konnych z sahajdakumi, oszczepami i tyleż drabów z oszczepami "). Taż pani Mikołajowa w 156t; r. wspólnie z zięciem swym kniaziem Lwem Koszerskim ma sprawę o spadek po pani Niekraazowej ,J) i tegoż zięcia swego oskarża o zabranie jej SOOU czer- wonych złotych i3). Anna Romanówna kniażna Lubecka Mikołajowa jurjewicza Osty- koma starościna Krewska t Rumborska sprzedaje w Kwietniu 15(58 r. za 3000 kop schedę swą w Swierżniu Ostnfiejowi Wołlowieżowi podkanclerzemu W. Ks. Lit. ") i prawie jednocześnie zantawia u niego Żyrowicze w aumie 1000 kop' o '). Natomiast Wołłowicz daje jej w spłacie sumę swą 2120 kop na Luhczu, przyczem dowiadujemy się, że mają- tek ten prawem zastawu przeszedł od Malchera Wojcieehowicza Nasiłowskiego i żony jego Fenny kniażny Lubecklej, do kniazia 'Wasiln Sokolskiego i żony jego Mon to W Ło- wny, JI od tych do Wołłowicza ,B). Wkrótce potem (w Maju lub Czerwcu 1568 r.) Hanna wyazla po raz czwarty za mąż, zaślubiając k n i a z i a P a w łaJ u r j e w i c z a Sokólinskiego podkomorzego Witebskiego. Już 20 Lipca 1568 r. król niedokończoną sprawę między wojewodą Mscisławskiin, starostą Hracławskim Ja- i-jem Ostykiem a kniahinią Pawłowa Sokolińską Hanną Romanówna lonażną Lubecka o pochowanie bez jego wiadomości byłego jej męża, bratajego, Mikołaja Ostyka staro- sty Krewskiego i Łtumborskiego, odkłada do sejmu Grodzieńskiego, który ma się odbyć za cztery tygodnie I'). W tymże roku Mikołaj Cbarliński i żona jego kniażna Hanna Bohdanówna Lubecka, właściciele połowy Lubcza, oskarżają kniahinię. Pawiowe Sokoliń- ską, podkomorzynę. Witebską krnainc Hannę Lubecka, że władając także Lubczą, uciska i krzywdzi chłopów 151). W następnym roku kniahinią Pawiowa Sokotińska kniażna Hanna Romanówna Drucka i Lubecka, z zięciem swym kniaziem Lwem Sanguszką-Ko- szerskim, a także kniahinią Iwanowa Lubecka kniażna Olma Soltanowna Sokolska i pani Mikołajowa Cbarlińska, współwłaściciele Lubcza. obawiając się napadu Tatarów i po- żaru, oblatują w księgach wazystkic przywileje na Lubczę lOJ. W 1570 r. kniaina Anna Lubecka Pawiowa Sokoltnska już marszałkowa królewska t podkomorzYna Witebska, wy- mieniona wakcie sprzedaży dóbr Żyro wicz przez zięcia jej kniazia LwaAleksandrowicza Sanguszbowicza Koezerskiego i małżonki jego Anny Mikołajówny Ostykówny-Oataoe- jawi Wołłowiczowi kasztelanowi Trockiemu, u którego te dobra przez matkę żony Sanguszki, wymienioną kniahinię Sokolinakąjuż były zastawione *"). Część swą Lubczy ��') S. 36 k. 121 od. *) Żył jeszcze w Sierpniu 1564 r. (2. 39 k. G46 d. 258), nieboszczyk już w Sty- czniu 1565 m. (S. 46 k. 874, 936 odw. » 1565 r. Stycznia 8 (3.46 k. 874). «) 1565 r. Marca 13 (Tarrrże K 9-JI. J lóóó r. Lipca lC (S. 47 k. 1I8).6) Tamże k. 1I5 i 1I8. ') 1365 t. Sierpnia 20 (S. 48 k. 195). ») 1565 r. Września SO (Tarrrże k. 220). *) 1666 w Styczniu (S. 47 k. 153). "] Sprawy: 1566 w Grudniu (8. 49 k. 48), 1567 Listopada 14 (8. 51 k. 73) i 1668 Marca 19 (Tarrrże k. 1I5). ») Arch. Jogo. Cz. VII T. I 215. la) 1666 Lutego 5 (S. 50 k. 122). »( 1566 Stycznia 17 (8.48 k. 350). "*) 1568 Kwietnia 14 (S. 52 k. 210 od., dr. Kar- czewski, Eeplibll 81). ", 1568 Kwietnia 16 (S. 62 k. 216 odw). ») Tarrrże k. 218 od. »j S. 64 k. 146. '») 1568 r. Listopada 14 (Arch. ,Tlg) Cz. VI T. I str. 66-68). >j 1569 Laty 7 (Antonowicz, Hramoty str. 13-16). «) 1570 Lipca 19 (Z. 49 k. 72).