Strona:Wolff Józef. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku.djvu/230

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


204 ��LOBECK! ��wiecie Mińskim na gościńcach 't. W 1542 r. kniaź Janusz Lubecki i zona jego Hanna Bohdanówna kniabna Zestawska procesują się o ziemie Poniinicze i Rubelkuwicze wprost Mińska, z Puszkarewiczem, który w tej sprawie uzyskuje dekret *). Kniahinią Janu- szowa Romanowicza Lubecka kniaina Hanna Bohdamhona Żeslawska, umierając w 1542 r. testamentem swym zapisuje mężowi swemu kniaziowi Janowi Romanowiczowi Łabęckiemu summe. 1000 kop groszy na Priłukaeh, które stanowiły wiano jej matki, ubezpieczone przez ojca jej kniazia Bohdana Zesławskiego, a które matka testamentem jej legowała, oraz wszystkie ruchomości i poleca zwrócić mu zapis na 500 kop groszy, który jej wyda! przy ślubie. O posiadanie majątku Priłuki, zaraz po śmierci Hanny, jeszcze w tym sa- mym roku, wytoczyli kniaziom Januszowi Romanowiczowi Lubeckiemu proces siostry zmarłej i ich mężowie, mianowicie kniaź Wasil Jurjewicz 'l'ołoczyński i Andrzej Seme- nowicz Odyncewicz w imieniu swych żon i siostry ich kniażny Tomiły Bohdanówny Że- stawakiej i na zasadzie niet'oni[ihioiici w powyższym testamencie, uzyskali wyrok kró- lewski, przysądzający im Priłuki J). W 15-15 r. kniaziowie Bohdan, Dym itr i Janusz Romanowicze Lubeccy oblatowali przywileje tyczące się Lubcza ). W 1547 r. kniaź Ja- nusz Romanowicz Lubecki procesuje aię z wdową po oracie knta.ta Bohdanie Romanowi- czit Lubeckun kniahinią Zofią Dowojnówną o najazd na dwór Zidiorodski a). U marł w 1548 v. Żonaty powtórnie z P o ł o n i ą Kry w c ó w u ą, która wkrótce po owdo- wieniu wyszła 2-u za Iwana Mikulicza. Jako wdowa "kniahinią Januszowa Romanowi- cza Zagrodska", wzmiankowana w sprawie Odyneewiczów z kniaziami Druckimi o Druck "). W 1549 r. Iwan Mikulicz i żona jego Bolonia, pozwani przez kniaziów Lu- beckich o nieprawne władanie ich ojezystemi majątkami Zaharodzie, oraz dworcem Za- sieje w powieeie Krewakim i ruchomościami brata ich nieboszczyka kniazia Janusza Łabę- ckiego '). Sprawa ta zakończoną została w 1551 r. ugodą między kniaziami Dymitrem i Iwanem Romauowicz:t;iii Widuniokimi-Lubeekimi a żoną Iwana Mikulicza Połonią Krywcówną, która za zapisy pierwszego swego meta, brata ich, kmazia Janusza Romanowi- cza Lubcckiego na majątku Zalioiodi, wzięła 280 kop groszy"). Kniahinią Januszowa (Lubecka) Polonia Krywcówna występuje 1051 r. w sprawie szwagrów swych kniaziów Dymitra i Iwana Lubeckich z siostrą i*;b Hanną Ostykawą, o majątki macierzysta 0). ��Kniaźna Hanna Romanowna procesując się z bratem kniaziem Bohdanem Lubeekim o spadek po bracie Wasilu, występuje w Październiku 153t! r. jako jeszcze niezamężna /a>, °J1już w Czerwcu 15 A 7 r.jako wdowa po Matysie (Lewar t?) Dubroweki m pisarzu i wojskim D rohicKiIII ")- W 1541 r. jest żoną Andrzeja N i e p r z e c: k i e g o ,2). P o raz trzeci wyszła z a M i koł a jaJ u r j e w i e z a O a t y K a, który w 154fj r. małżonce swej kmużnie Hannie Romanównie LubeckieJ ustę- puje schedę swoją w Swierżniu "), a później trzeruą część swoich majątków: Kowarska, Jnazkiszki i t. d., na co pani Mikołajowa Juijewicza Ostykowicza Hanna Romanowna kniazna Drucka c Lubecka w 1549 r. otrzymuje przywilej '*). Wspólnie z braćmi pozywa w 1550 r. Sapiehów o dobra ojczyste '?). W 1551 r. pvoccsuje braci awych knia- ziów Lubeckich o spadek po matce 1(;). Nabywa 1555 r. dwór Kojtów pod Witebskiem nad Dzwiną od synowca swego kniazia Janusza Lnbcckiego IT), & 155G r. część jego w ma- jątku ojczystym Lubcza IS). Brata swego kniazia Iwana Lubockiego pozywa 1558 r. o najazd na Oleksinicze i Bereznicę ],J). W tymże roku ma sprawę o Kojtów z Cziidno- wem 2U). Następnie występuje 1561 i\ w sprawie, w której Dymitr Fedorowicz Sapieha pozywnł Iwana i Michała Iwauowjczów Sapiehów wojewodziców Podlaskich, Mikołaja Ostyka dzierżawcę Krewskieg A i Rzeżyckiego Z żoną Maryą (?) Romanowna Lubecka, Pawła Iwanowicza Sapiehę dzierżawcę Lubeckiego, kniazi't Bohdana Sokolińekiego z żoną Waailisą i pasierbem ich Pawłem, kniaziów Bohdanowiczów Lubeckich, kniazia Iwana Romanowicza i kniazia Bohusza Dymitrowicza Lubeckich o udział w dobrach ��') Z. 28 d. D3 k. 40. ') 1542 Marca 2 (Z. 27 K. 139). 'j Wyrok w Wilnie 1542 Października 7 ind. L w nim testament kniahini Hanny, pisany w Piilukack 1542 Kwietnia 4 ind. 15 (S. II k. 69-75). *i Antono- wie«, Hramotyatr. 13-18 i Arek Sław. IV 433. b) 1647 Listopada 12 (S. 18 k. 217). «) 8. 22 k. 262 odw. ii. 247. i) 1549 Października 3 (S. 22 k. 270 d. 161) O) Tamże k. 612 d. 726-728. «) S. 24 k. 45 odw. i HO. '") Patiz wyżej. ") Tamże. ") Boniecki 167, robiąc z niego 2 osoby. "» 1546 Październik 10 (Karczewski, Replika II 8». "<) 1549 Stycznia 20 (Z. 31 k. 244). »j S. 22 k. 63J d. 452. "j S. 24 k. 45 i 1I0. ") S. 33 k. 261. ») Tamże k. 620. '») Tamże k. 945. 50 1 Tamżo k. 846.