Strona:Volumina legum T. 7.djvu/155

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


częcią teyże Kommissyi, ktora ma być: orzeł Polski miecz y armaturę w szponach maiący. Inskrypcya zaś do tey pieczęci: „Pieczęć Kommissyi Woyskowey Kor:“ Posłannictwa wszelkie od Oryentalnych Potencyi przez Hetmanow, czyli w niebytności tychże, od Prezyduiącego na ow czas Consilio Bellico przyimowane być maią, ktory cum Consilio Bellico Nas samych y przytomną Nam Radę in intervallo Seymow, a pod czas Seymu całą Rzeczpospolitę o rzeczonym posłannictwie informować ma. Inne zaś punkta podług przerzeczoney konstytucyi Konwokacyiney, aby in toto przez Kommissyą Woyskową zachowane były, mieć chcemy. Generałowie Artylleryi Koronney rachunki perceptorum, expensorum, ktore przedtym na Seymie czynione były, odtąd na Kommissyi Woyskowey expedyować maią, a Kommissya Stany Rzeczypospolitey informować będzie, oraz aby proiekta od tey Kommissyi Woyskowey Rzeczypospolitey podawane zaraz po ułatwieniu ekonomicznych, tymże samym porządkiem, eadem methodo et forma, iak proiekta Kommissyi Skarbowey rezolwowane y decydowane były, postanawiamy.

Deklaracya Sądowey iuryzdykcyi nad Gwardyami naszemi.

47. Lubo Rzeczpospolita z sprawiedliwych wyrażonych powodow przez pacta conventa, oddała iedyney a zupełney władzy y dyspozycyi naszey cztery regimenta gwardyi konne y piesze, My iednak przekładaiąc nad wszelkie inne względy iak nayzupełnieysze zachowanie spokoyności wewnętrzney, y sprawiedliwości rowney dla każdego, tychże gwardyi żołnierskie posłuszeństwo w nienaruszoney zupełności Nam samym zostawiwszy, względem likwidacyi y zachowania disciplinae militaris, do Kommissyi Woyskowych aby należeli, mieć chcemy. Ktore to Woyskowe Kommissye żeby nie wątpliwe Sądow swoich prawidło miały, codicem disciplinae militaris na przyszły Seym ordynaryiny do examinu y approbacyi Rzeczypospolitey wygotować maią; niżeli zaś to nastąpi, według dawnieyszych artykułow woyskowych każdy delinquens sądzony być ma.

Kwit Urodzonemu Fryderykowi Brühlowi.

48. Ponieważ Urodzony Fryderyk Aloizy Brühl sprawuiący dotąd Urząd Generała Artylleryi Koronney, na teraźnieyszym Seymie Coronationis, przed Wielmożnemi y Urodzonemu ex Senatorio et equestri Ordine do odebrania y expedyowania rachunkow artylleryi Koronney delegowanemi Kommissarzami, tak z summ pierwszey stu szesnastu tysięcy sześciu set ośmdziesiąt y siedmiu złotych Polskich, grosza iednego, corocznie na tęż artylleryą ab anno 1748 die 1ma Iunii, ad annum praesentem 1764um, ultimam diem Maji, z Kancellaryi skarbu Koronnego kwarcianey braney, iako też z drugiey summy siedmiudziesiąt y ieden tysięcy złotych Polskich per resultata Senatus Consilii z skarbu Koronnego odebraney, tak na reparacye ceughauzow, Warszawskiego, Krakowskiego, y Malborskiego, iako też na kupno dwunastu sztuk armat od Urodzonego Potockiego przeszłego Starosty Błońskiego, y na inne teyże artylleryi Koronney potrzeby wydaney y obroconey, dowodny przy domumentach rachunek uczynił, y z tychże summ wyżey wyrażonych do skarbu Rzeczypospolitey nic winien nie pozostał się, więc onegoż cum successoribus ejus kwituiemy.

O obieraniu Posłow na Seymu, y Deputatow na Trybunał w Woiewodztwach Poznańskim, Kaliskim, y Ziemi Wschowskiey.

49. Ponieważ Woiewodztwa Poznańskie y Kaliskie, iak świadczy konstytucya roku 1685 Posłow na Seym, y Deputatow na Trybunał zwykły pluralitate votorum obierać, zaczym przy tym obyczaiu też Woiewodztwa, przychylaiąc się do proźby Urodzonych Posłow Woiewodztwa Poznańskiego y Kaliskiego na zawsze zachowuiemy. Y żeby ad pluralitatem votorum, czyli ad activitatem na Seymikach, sami tylko w tych Woiewodztwach possessyonaci, to iest: possessyą dziedziczną lub zastawną, albo arendowną maiący, należeli, y dla tego przez Assessorow przysięgłych Marszałkowskich maią bydź in tractu Seymikowania zregestrowani przez Powiaty y parochie, dozwalamy.
Dla porządnego zaś wotowania też Woiewodztwa ławki na cmentarzu Srzedzkim zrobić dla każdego Powiatu każą, aby nikt z innego mieysca, tylko z swey Powiatowey ławki wotował, sum non acceptatione voti, a Marszałek tychże Seymikow z Assessorami super realem annotationem votorum et laudi przysiągłszy, każdego, y na kogo wotuiącego imię y przezwisko niech notuie, y ad acta Woiewodztw razem z laudum poda, praesenti lege cavemus.

O Posłach Woiewodztwa Lubelskiego.

50. Ponieważ Woiewodztwo Lubelskie w obszerności swoiey y liczbie obywatelow między innemi nienayszczupleysze, a z dwoch Ziem y Powiatu tylko trzech Posłow na Seym wysyła, przeto na instancyą Posłow tegoż Woiewodztwa przerzeczoną liczbę ad alterum tantum podwyższamy, y aby odtąd sześciu Posłow z tegoż Woiewodztwa na każdy Seym wysyłano, mieć chcemy.

Ustawa Podkomorzych, y Ziemstwa w Powiatach Żytomirskim y Owruckim Woiewodztwa Kiiowskiego.

51. Ponieważ Woiewodztwo Kiiowskie trzy Powiaty, to iest Kiiowski, Zytomirski y Owrucki w sobie zamykaiące, iednego tylko Podkomorzego, y Ziemstwo Kiiowskie dotąd miało, a przeto obywatele w dochodzeniu prędkiey sprawiedliwości częstokroć przewłokę miewali, a nawet dla nacisku do kadencyi wielu osob w Woiewodztwie zasłużonych, y do tych Urzędow sposobnych, trudność w dochodzeniu Sey-