Strona:Volumina legum T. 7.djvu/154

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Sanctorum Trium Regum w Brańsku, do miasta Goniądza na iednę kadencyą, to iest pro feria secunda post Dominicam Reminiscere Quadragesimalem zieżdżali, y tam wszystkie sprawy Grodowi należące obywatelow traktu Zatykockiego w domu wygodnym sądzili; inne zaś kadencye w Brańsku kontynuowali, pod winami w prawie opisanemi.

Przeniesienie xiąg Ziemskich Ziemi Rawskiey do miasta Białły.

42. Ponieważ w mieście naszym Rawie, dla znacznego tegoż miasta upadku, xięgi Ziemskie bespieczney dla siebie nie maią konserwacyi, na czym nie mało należy, y zawisło ucalenie fortun szlacheckich, a że Urodzony Andrzey Leszczyński Pisarz Ziemski Rawski miasta Białły dziedzic, gdzie positio actorum w tymże mieście dawnym prawem iest ostrzeżona, ku pomnożeniu swych w oyczyznie y w Woiewodztwie zasług, dom wymurować sklepiony na konserwacyą tychże xiąg obliguie się, więc przychylaiąc się do proźby Urodzonych Posłow Ziemi Rawskiey, na przeniesienie xiąg Ziemskich do miasta Białły, pozwalamy, ale nie w przod, aż wspomniony dom będzie wymurowany, y ze wszystkim zakończony.

Alternata Pisarza Ziemskiego Płockiego z Pisarzem Ziemskim Ziemi Zawskrzynskiey.

43. Ponieważ w konstytucyi Seymu Convocationis w opisaniu alternaty między Pisarzami Woiewodztwa Mazowieckiego, y innych opuszczona iest alternata zieżdżania do Trybunału y pisania tamże dekretow na regestrze Woiewodztwa Płockiego, mędzy Pisarzem Ziemskim Płockim, y Ziemskim Zawskrzyńskim, którą teraz na proźbę Urodzonych Posłow chcąc aby była, postanawiamy: że iednego roku zaczynaiąc od pierwszego Trybunału Pisarz Ziemski Płocki, a drugiego roku Pisarz Ziemski Zawskrzyński dekreta pisywać maią.

Przeniesienie suscepty Grodzkiey Płockiey z Srzeńska do Mławy.

44. Lubo w konstytucyi Konwokacyiney wyrażono iest, aby suscepta ustawiczna w mieście Srzeńsku pod iuryzdykcyą Starosty Płockiego była, żądanie zaś Urodzonych Posłow, na teraźnieyszym Seymie, podług instrukcyi iest, aby taż suscepta nie w mieście Srzeńsku, ale w Mławie mieście Krolewskim in meditullio Ziemi Zawskrzyńskiey, dla wygody publiczney teyże Ziemi Zawskrzyńskiey continuo bywała, ktorą to susceptę tamże w Mławie pod iuryzdykcyą Starosty Płockiego odtąd na zawsze mieć chcemy, y żeby susceptant przysięgły y ustawiczny circa acta et sine depactatione tranzakcye przyimował, mocą ninieyszego Seymu nakazuiemy. Suscepta Ziemska pod czas Sądow przy Regencie Ziemskim tylko być ma, y Komornikowskie xięgi przy nim być maią.

Rewizya xiąg Ziemi Liwskiey.

45. Na żądanie Urodzonych Posłow Ziemi Liwskiey, za powszechną wszech Stanow zgodą, konstytucye lat 1601, 1609, 1613, 1616, 1647, 1678 o rewizyi xiąg Ziemi Liwskiey nastąpione, dotąd nie ziszczone, reassumuiemy, y mieć chcemy, aby taż Ziemia Liwska na przyszłym Relacyinym Seymiku Kommissarzow do ułożenia archivi, przepisania xiąg, y wiecznego w nich ułożenia porządku, z pomiędzy siebie wybrała, y onych przy Urodzonych Staroście y Pisarzu Ziemskim Liwskim, dla większego warunku, etiam przysięgą, gdyby potrzeba było, obowiązawszy, condigne rekompensować starała się.

Deklaracya konstytucyi Seymu Convocationis uchwaloney Kommissyi Woyskowey.

46. Konstytucyą o Kommissyi Woyskowey, quoad tenorem legis, w punktach exekucyi podpadaiących od wszelkiey wyimuiąc wątpliwości, opuszczamy chętnie assumptu iey słowa wszelkie, ktoreby tłomaczone być mogły na dotkliwość Wielmożnych Hetmanow Koronnych, gdyż w tym iesteśmy przeświadczeniu, że tak znaczni nietylko z Urzędu, ale y z urodzenia, y cnot w oyczyznie ludzie, niechybnie poznaią, iż cokolwiek w ninieyszym zawiera się prawie, nie żadnym ich umartwienia powodem, ale iedynie z rozważenia większego in posterum publicznego dobra, postanowiono iest.
Tę zaś pomienioną konstytucyą przez iedyny wzgląd dobra publicznego przenoszącą na Kommissyą Woyskową to, co samowładności Hetmanow Koronnych należało, tak deklaruiemy: iż ta Kommissya zacząć się ma w Warszawie dnia pierwszego miesiąca Marca w roku przyszlym 1765 pod prezydencyą Hetmana Wielkiego, czyli Polnego Koronnych, lub pierwszey in ordine znayduiącey się pod ten czas osoby Senatorii czyli equestris Ordinis, y agitować się w każdym potrzeby czasie bez zachowania kadencyi, dla czego, aby na niey kompletu ustawicznego brakować nie mogło, zaraz po reassumpcyi opisaną umową wyznaczeni Kommissarze obowiązać się maią, ktorzy z nich przez iak długi czas pilnować kompletu, dummodo quinque adsint, obligowany będzie, y dla tego wyznaczoney ze skarbu płacy wyliczenie, nie kadencye, lecz samo attestatum czterech z gory Woyskowych Kommissarzow, quantum należące dla każdego z nich determinować będzie, pensye Pisarzowi, Regentowi teyże Kommissyi, y inne potrzebne expensa z largicyi taż Kommissya wyznaczy. Ten iednak względem kompletu warunek nie odbiera mocy, aby taż Kommmissya limitowana ad tempus bene visum była, skoroby woyskowe interessa intersitium czasu pozwalały. Pozwy y ordynanse od tey Kommissyi pod pieczęcią iey wydawane być maią, oraz wszelkie expedycye z Kancellaryi Kommissyi Woysowey wychodzić powinny pod pie-