Strona:Volumina legum T. 7.djvu/153

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Ustawa Rokow Ziemskich Woiewodztwa Podlaskiego Ziemi Drohickiey.

40. Lubo Roki Ziemskie Drohickie względem czasu y mieysca konstytucyami annorum 1569, 1588, 1611, 1631 et 1678 są oznaczone y determinowane, gdy iednak Urodzeni Posłowie teyże Ziemi, w części reassumptionem, w części zaś pomnożenia kadencyi, y odmienienia czasu onychże ku lepszey wygodzie ziomków swoich dopraszaią się, więc desideriis onychże dogadzaiąc, co do mieysca Drohiczyna, wszystkie reassumuiąc konstytucye, trzy kadencye w roku każdym teyże Ziemi Drohickiey w Drohiczynie, według dawnego prawa, naznaczamy. Co zaś do czasu kadencyi też prawa uchylamy; a tak ktora była kadencya feria secunda post S. Michaelis, pro feria secunda post Trium Regum proxima; ktora była w Poniedziałek po Nowym Lecie, pro feria secunda intra octavas festi Sacratissimi Corporis Christi Domini; ktora zaś była feria secunda post festum Sanctissimae Trinitatis, pro feria secunda, post festum Sancti Lucae Evangelistae przekładamy. A każdey takiey kadencyi przeciąg czasu do sądzenia na tamtey stronie Buga mieszkańcom niedziel dwie wyznaczamy. A ponieważ konstytucyami annorum 1631 et 1678 tak dla odlegleyszych od miasta Drohiczyna parafii, iako też dla rozlewaiącey rzeki Buga, a ztąd złych przepraw mieysce miasteczko Miedzna do sądzenia spraw obywatelskich z tey tu strony Buga mieszkaiących, iest wyznaczone, więc reassumuiąc też same prawa, co do mieysca miasteczka ad praesens Miedzny Urodzonego Butlera Ssty Preńskiego dziedzicznego, kadencyą iednę w roku niżey wyrażoną temuż mieyscu waruiemy, w czasie iednak zaczęcia oneyże y ksiąg otwarcia, też mianowane konstytucye uchylamy. Gdy iednak dla rozlicznych a od siebie odległych na tey tu stronie rzeki Buga parafii będących zręcznością y bliskością miasteczko Miedzna dla wszystkich obywatelow być nie może, przeto itidem dwie kadencye ku lepszey wygodzie tychże obywatelow, aby rownie iak Zabużanie trzema zaszczyceni byli kadencyami, to iest: w Sokołowie miasteczku dziedzicznym Wielmożnego Ogińskiego Marszałka Wielkiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y w Mokobodach miasteczku dziedzicznym Urodzonego Ossolińskiego Starosty Drohickiego, lege perpetua stanowiemy, y na zawsze te mieysca do kadencyow obserwowane mieć chcemy. Czas zaś w sądzeniu tych trzech kadencyi w exekucyi swoiey takowy zachowuiemy, to iest: po odsądzoney pierwszey w Drohiczynie kadencyi, a po tym skończonym pauzy dwuniedzielney czasie, do Sokołowa na tę stronę Sędziowie Ziemscy ziechać będą powinni, y tamże poki spraw stanie, nie przeciągaiąc iednak czasu więcey nad niedziel trzy, wszystkich tey strony obywatelow sądzić będą. Po reassumowaney zaś y skończoney drugiey w Drohiczynie dwuniedzielney kadencyi, ktora ut supra przypadać będzie, podobnież w niedziel dwie do Miedzny ziechać maią, gdzie przez niedziel dwie itidem wszystkie parafie sądzić będą. Po reassumowaney zaś y skończoney trzeciey w Drohiczynie kadencyi, ciż Sędziowie w wyiściu podobnegoż intersitii czasu do Mokobod ziechać obligowani będą, gdzie reassumowawszy swoię iuryzdykcyą, itidem wszystkich tey strony obywatelow przez niedziel dwie sądzić będą, et omni in loco cunctos judiciarios actus exercere powinni, sine impedimento tamecznych dziedzicow y possessorow. A te wszystkie na każdym mieyscu kadencye, feria secunda proxima zaczynać y reassumować się maią; a gdyby quo casu kadencya ktora na oboiey stronie upaść miała, alternacie praejudicare nie ma, y owszem gdzie się sądzić miała, tam się zaczynać powinna, stanowiemy y naznaczamy. To iednak praecavendo, ażeby żaden obywatel nikogo mimo tych kadencyi y mieysc, to iest za Bugiem mieszkaiących do Sokołowa, Miedzny y Mokobodow, et e converso z tey strony Buga mieszkaiących do Drohiczyna, sub poenis arbitariis, et evocatorie nie pociągał, ac sub nullitate decretorum waruiemy. Przed zaczęciem zaś Rokow bądź w Drohiczynie, bądź w Sokołowie, Miedzny y Mokobodach, podług kadencyi wyżey opisanych, przed każdą kadencyą posita, z otwarciem ksiąg Ziemskich przez Pisarza, lub Regenta, y Komornikow ad suspiciendas quasvis transactiones et relationes, dwoma niedzielami każde Roki poprzedzać ma, a po tych skończonych, drugie dwie niedziele dla wyięcia onychże trwać powinne. Suscepta zaś strony Zabuskiey w Drohiczynie, a z tey strony Buga, w mieyscu swoich kadencyi ostrzega się. Pozwom czas wedle konstytucyi 1670 praefigitur. Konserwacya zaś omnium actorum w samym mieście Drohiczynie cavetur. Zeznanie relacyow, y zapisowanie onychże na Sądy Ziemskie in proprio territorio w Ziemstwie albo Grodzie, oprocz parafii Knychowskiey, ktora do kadencyi Drohickiey należeć ma, sub nullitate terminorum ordinatur. Od relacyi każdey groszy piętnaście od suscepty płacić należeć będzie. Regestra do sądzenia spraw, pierwszy ordynaryiny praevio aresto, drugi taktowy sine beneficio aresti, a trzeci poenalium oznaczaią się. Pod czas Rokow Ziemskich Sądy Grodzkie sądzone być nie maią. Sędziowie zaś Ziemscy stron depaktować nie powinni, lege perpetua waruiemy, y stanowiemy.

Pozwolenie Sądow Grodzkich w Goniądzu.

41. Stosuiąc się do konstytucyi roku 1667 ktorą pozwolony iest Grod w mieście Goniądzu do Starostwa Knyszyńskiego należącym, dla przyimowania tranzakcyi, z racyi odległości Grodu Brańskiego y złych przepraw przez rzeki obywatelow Ziemie Bielskiey traktu Zatykockiego, pozwalamy y postanawiamy, aby Urodzeni Podstarości y Pisarz Grodzcy Brańscy teraźnieysi y na potym będący, odprawiwszy pierwszą kadencyą feria secunda post festum