Strona:Volumina legum T. 7.djvu/152

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


maią, salvis exceptis Ducatus Masoviae, et correctura jurium Prussiae.

Obiaśnienie prezydencyi Lwowskiey.

33. Ponieważ przez ustawę Seymu Convocationis Kapituła Lwowska iest obowiązana prezydować Trybunałowi Prowincyi Małopolskiey, a nie wyrażono explicite, czyli ma mieć także swoiego Vice-Prezydenta, obiaśniamy tedy teraźnieyszą konstytucyą, że prezydencyą Lwowską parem et ad normam Kapituły Gnieźnieńskiey mieć chcemy, a przeto dwoch Deputatow, alias Prezydenta y Vice-Prezydenta Kapituła Lwowska obierać ma. Dla ktorych to Prezydenta y Vice-Prezydenta subsystencyi na Trybunalskiey funkcyi, probostwo Trembowelskie, salvo moderno possessore, Kapitule Lwowskiey in perpetuum, relicta quarta parte proventuum pro Commendario, perpetuo inkorporuiemy.

Deklaracya Ziemstw Woiewodztwa Sendomirskiego Powiatow Radomskich.

34. Ziemstwa Sendomirskiego, a Powiatow Radomskich Elekcyą (ponieważ z przepisu Seymu Konwokacyi na same dni świąt Narodzenia Bożego następuiących przypada) do Poniedziałku po święcie Purificationis B. V. Mariae w roku blisko przyszłym 1765 odkładamy, ktore to Ziemstwo Sądy swe przyszłe, podług kadencyi postanowionych sobie, non immiscendo spraw iednego Powiatu do drugiego, sądzić będzie.
A w Trybunale Pisarze Dekretowi Ziemstw Woiewodztwa Sendomirskiego turnum pomiędzy sobą corocznie przez czas regestru swego w trzymaniu piora, to iest: na pierwszy rok Ziemstwo Sendomirskie, na drugi Radomskie, na trzeci Stężyckie zachowaią. Że zaś sądzenia Grodzkich Sądow Nowokorczyńskich alternata w Pilznie, gwoli wygodzie Powiatu tamecznego, tegoż to Seymu Convocationis konstytucyą iest pozwolona, przeto na wygodne wspomnionych Sądow, tudzież y Ziemskiey kadencyi sądzenie dom przyzwoity, y sklep na ksiąg chowanie Ziemskich y Grodzkich Urodzony Ssta nasz Pilźniński opatrzyć y postanowić będzie powinien, a to sub responsione w tychże to samych Sądach.

Upewnienie mieysca sądzenia się w Trybunale Ziemi Dobrzyńskiey.

35. Ziemia Dobrzyńska do sądzenia się w Trybunale, lubo przez konstytucyą Seymu Konwokacyinego in anno praesenti 1764 zapadłą w Poznaniu y w Bydgoszczy ma wyznaczone mieysce, ale kiedy Urodzeni Posłowie teyże Ziemi Dobrzyńskiey, na fundamencie instrukcyi swoiey, exposcunt; ażeby nie w Poznaniu dla odległości mieysca, y innych przyczyn, ale w Bydgoszczy podług przypadaiącey tylko alternaty była sądzona; więc za powszechną wszech Stanow zgodą, teyże Ziemi Dobrzyńskiey w Bydgoszczy, podług przypadaiącey alternaty w czasie przez ordynacyą Trybunału ułożonym, mieysce wyznaczamy do sądzenia.

Sądy Ziemskie Warszawskie.

36. Przychylaiąc się do żądzy Urodzonych Posłow Ziemi Warszawskiey, też Sądy Ziemskie po Powiatach teyże Ziemi do tych czas z wielką ciężkością sądzące się, aby odtąd w samey Warszawie odprawiały się, mocą Seymu teraźnieyszego postanawiamy.

Sądy Ziemskie Czerskie.

37. Aby sprawiedliwość tym łatwiey y dogodniey była administrowana dogadzaiąc żądaniom Posłow Ziemi Czerskiey, oraz za powszechną Stanow Rzpley zgodą, na zawsze ustanawiamy, aby Sądy Ziemskie dotąd z wielkim utrudzeniem po Powiatach sądzone, odtąd w Czersku na iednym mieyscu Powiatami sądzone były, w ten sposob: pierwszego tygodnia Sądy Czerskie, drugiego Sądy Powiatu Groieckiego, trzeciego Pow. Wareckiego, czwartego zaś Pow. Garwolińskiego. Gdyby zaś ktorego Powiatu sprawy prędzey odsądzone były, tedy następuiącego Powiatu sprawy brane być maią, za obwołaniem iednak przez Woźnego, iakowy Powiat sądzony będzie, a dla takowego rozporządzenia, regestra osobne dla każdego Powiatu zrobić rozkazuiemy.

Kommisya as revisionem archivi Ziemi Ciechanowskiey.

38. Lubo przez uchwałę Seymu Konwokacyinego 1764 roku Kommissya ad revisionem archivi Ziemi Ciechanowskiey iest naznaczona, gdy iednak dotychczas taż Kommissya żadnego nie wzięła skutku, więc maiąc wzgląd na słuszne żądanie Posłow Ziemi Ciechanowskiey, tęż Kommissyą, in toto reassumuiemy, y aby swoy skutek wzięła, mieć chcemy, taż oraz Ziemia z podatku prawem pozwolonego tychże salaryować ma Kommissarzow.

Przydanie Surrogata Urodzonemu Brzozowskiemu Pisarzowi Ziemskiemu y Grodzkiemu Ciechanowskiemu.

39. Ponieważ Urodzony Kazimierz Brzozowski Pisarz Ziemski y Grodzki Ciechanowski wieloletnością straconym wzrokiem przyciśniony, nie może dosyć czynić funkcyi swoiey, więc aby sprawiedliwość w Ziemstwie y Grodzie w biegu swoim nie była przytamowana, Urodzonego Mchowieckiego Komornika Ciechanowskiego laudo na Seymiku ante-Koronacyonalnym obranego za Surrogata ad subsequenda tegoż Urodzonego Pisarza fata naznaczamy; tak iednak, iż tenże Surrogat po wykonanym iuramencie, dochodami z tegoż Urzędu ma się połową dzielić z rzeczonym Urodzonym Brzozowskim, ktory na Pisarstwie tymże wzrok y lata utracił.