Strona:Volumina legum T. 7.djvu/151

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


skiego Miecznika Ziem Pruskich, Szypowskiego Pisarza Bydgoskiego, Niesiołowskiego Starostę Cyryńskiego, Bielewicza Sstę Woynowskiego. Panowie duchowni także z strony swoiey na tenże czas tyle zesłać maią osob pewnych do Warszawy, ile od Nas iest z Stanu rycerskiego wyznaczonych, y z IMcią Xiędzem Nuncyuszem Apostolskim, w czym przyłożenie się Stolicy Apostolskiey do zamierzonego końca potrzebne osądzą, znosić się zechcą. A ta kompozycya absentia nonnullorum non obstante, dummodo tak z duchownych iako y z świeckich z Senatu po dwoch; a ex equestri Ordine, et ex Deputatis a Collegio Episcopali po sześciu adsint, niezawodnie w dzień wyżey wyznaczony zacząć się, y trwać do umowienia zachodzących materyi ma, etiam cum facultate prorogandi onę ad tempus Delegatis bene visum za zgodą iednak na to pluralitate votorum, gdyby tego była potrzeba, y tak żeby przed Seymem przyszłym ordynaryinym dokonana była, o ktorey kompozycyi naprawieniu y spisaniu, na przyszłym Seymie ordynaryinym relacyą uczynią, y onę przeczytaią; żeby tamże exekucyą iey obmyślić y ubespieczyć. A ieżeliby z tych osob od Nas mianowanych przed zaczęciem lub dokończeniem zleconego dzieła, kto umarł, lub infirmitate vera, vel legali impendimento detineretur; o czym Kancellarryi naszey oznaymić będzie powinien, tedy Nam wolno będzie na mieysce takiego, innego deputować, co samo z tychże przyczyn respective do delegowanych ex Clero a Collegio Episcopali uczynić Nayprzewielebieyszemmu Xciu Imci Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu Prymasowi Korony Polskiey y W. X. Lit. nomine ejusdem Collegii Episcopalis pozwalamy.

Alternata Prowincyi.

30. Skoro naywyższy Stanu rycerskiego zaszczyt aequalitas ktora gdy między osobami dotąd sacrosancte zachowywana, tym bardziey między Prowincyami observari powinna; przeto znosząc praktykowane częstokroć (nie bez straty naydroższego Seymowania czasu) między pierwszych Wielkiey, a Małey-Polski, tudzież W. X. Lit. Woiewodztw Posłami o pierwszeństwo głosu y aternaty dysceptacye, raz na zawsze postanawiamy: iż iako alternata lasek rownie na ordynaryinych iak extra-ordynaryinych Seymach, sile ullo discrimine, wciąż odtąd zachowana być powinna, tak pierwszeństwo głosu za rozdaiącą też głosy laską chodzić ma, to iest: Marszałek starey laski lub podnoszący laskę pierwszy Poseł in ordine wotowania na nowego Marszałka, pierwszemu swoiey Prowincyi Woiewodztwu, podobnież nowo obrany Marszałek, iuż in materia rugow albo Seymowania także pierwszemu swoiey Prowincyi Wdztwu głosy dawać powinni będą, to iest: na następuiącym naypierwszym Seymie, pierwszy głos in ordine wotowania na nowego Marszałka ma być dany Prowincyi Wielko-Polskiey, na drugim inpost Seymie Prowincya Mało-Polska, na trzecim zaś Seymie Prowincya W. X. Lit. wotować nayprzod będzie, po głosach zaś pierwszych Woiewodztw czyli Generałow wedle alternaty, głos drugi dawany będzie Posłom ex turno następuiącey ex alternata do laski immediate Prowincyi, dalsze zaś głosy Woiewodztw innych secundum turnum omnimo kontynuowane być maią, salva per omnia lege o alternacie kadencyi każdego trzeciego Seymu ordynaryinego dla Prowincyi Wielkiego Xięstwa Litewskiego in toto manente.

Obiaśnienie konstytucyi dawnieyszych o trwaniu sessyi Seymowych.

31. Lubo konstytucye roku 1678 titulo: O Seymach deklaracya, a druga roku 1690 titulo Obiaśnienie konstytucyi dawnieyszych o porządku Seymowania, nie dozwalały przy świecach Seymowania, iednak My uważaiąc okoliczność czasu, iż kadencye Seymowe ordynaryine w tey części roku przypadaią, kiedy dni krotkość potrzebnym radom nie wystarcza, zaczym za powszechną Stanow zgodą odtąd chcemy mieć y postanawiamy, ażeby wszystkie tak ordynaryinych iako extraordynaryinych Seymow sessye, etiam przy świecach trwać mogły poty, poki potrzeba zachodzących proiektow wyciągać będzie.

Korrektura Trybunału.

32. Na Seymie przeszłym Convocationis zdało się Stanom Rzpltey do ułożenia korrektury y uregulowania iak nayściśleyszego in Majoribus et Minoribus Subselliis sprawiedliwości, y opisania prawa o sukcessyach, wyznaczyć ex Senatorio et equestri Ordine Kommissarzow, ktorzy lubo około tego wielce potrzebnego dzieła, na ktorym szczęśliwość Panowania naszego y spływaiące na cały kray błogosławieństwo Boskie zakładamy, z wszelką usilnością chwalebnie pracuiąc, na Seymie teraźnieyszym ułożone proiekta pokazać Nam byli gotowi; że iednak ta tak ważna, iak naydoskonalszego sprawiedliwości ustanowienia y opisania materya niemałego czasu y rozmyślney potrzebuie deliberacyi, więc onę do przyszłego y następuiących wszelkich odkładamy Seymow, tak aby zaraz po złączeniu się Izby Poselskiey przy powitaniu Nas, gdy Kommissye Skarbowa y Woyskowa Stanom Rzpltey, de transactis suis sprawią się, y relacyą swoię uczynią, naypierwey, w żadne inne nie wchodząc materye, ta korrektury Trybunału, y ustanowienia iako naydoskonalszego sprawiedliwości świętey bywała zawsze zaczęta y forma judiciaria konkludowana materya, do ktorey ułożenia tymże Delegowanym z Seymu Convocationis, proiekta rozważać y skombinować zlecamy, y moc nadaiemy zupełną. Y ci to Wielmożni y Urodzeni Kommissarze na niedziel cztery przed Seymem, Wielmożnym Pieczentarzom poukładane proiekta ad concertandum cum praesentibus ex Deputatis, podać maią. Trybunały zaś tak prowincyi Wielkopolskiey, iako y Małopolskiey wedle dawnych praw, y obserwuiąc novellam na Seymie Convocationis legem, in toto zachować się