Strona:Volumina legum T. 7.djvu/150

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


nie maiący są podani, a skarb Rzeczypospolitey w pokrzywdzeniu swoim bespiecznego upomnienia się mieć nie mogłby, przeto za proźbą Urodzonych Posłow tegoż Woiewodztwa, na mieysce Urodzonego Ochockiego do lustracyi Starostw, Urodzonego Iana Steckiego Stolnika Żytomirskiego; do pogłownego zaś żydowskiego; Urodzonych Iozefa Niezwoiewskiego, y Ignacegy Zeremiłę za Kommissarzow, mocą ninieyszey ustawy, naznaczamy.

Przywrocenie iuryzdykcyi Marszałkowskiey Wielmożnemu Franciszkowi Bielińskiemu.

27. Ponieważ Wielmożny Marszałek Wielki Koronny przystąpił do Rzeczypospolitey, przeto temuż Wiel. Marszałkowi Wielkiemu Koronnemu iuryzdykcyą Marszałkowską, ze wszystkim iey prawem y uprzywileiowaną mocą natychmiast reassumować y kontynuować pozwalamy. Tęż oraz iuryzdykcyą Marszałkowską, na ktorey dobry porządek, y powszechne przy boku naszym, y pod czas publicznych obrad funduie się bespieczeństwo, przy wszelkich prawach o niey stanowionych, prerogatywy iey waruiących nienaruszenie, nietylko przy boku naszym, y podczas obrad publicznych, ale y przez cały czas Interregnorum, na zwykłym obrad publicznych mieyscu, albo gdzieby się też obrady odprawowały, podług artykułow Marszałkowskich, za zgodą wszech Stanow zachowuiemy.

Wyznaczenie Assessorow do Sądow naszych.

28. Lubo w konstytucyi 1764 Regenci Kancellaryi Koronnych y W. X. Lit, położeni są pomiędzy Assessorami, vota decisia w Sądzie naszym Assessorskim maiącemi, gdy iednak ciż nie za przywileiem naszym, lecz ad beneplacitum WW. Kanclerzow y Podkanclerzych swoie maią Urzędy, tak iak inny officyalistowie wspomnionych Kancellaryi, zaczym onych circa vota tylko consultiva, miasta zaś nasze tak Koronne, iako y Litewskie et annexarum Provinciarum przy ostrzeżeniu względem Inflant w przerzeczoney konstytucyi wyrażonym zachowuiemy, y czyniąc zadosyć wzmiankowaney konstytucyi ad Natos Assessores wyznaczamy z Korony, z Senatu: WW. Iana Wielopolskiego Sandomirskiego, Pawła Mostowskiego Pomorskiego, Woiewodow; Franciszka Czapskiego Chełmińskiego, Urodzonego Franciszka Xawerego Kochanowskiego Czechowskiego Kasztelanow, ex Ordine equestri: Urodzonych Xiążęcia Adama Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich, Stanisława Małachowskiego Sandeckiego, Iozefa Ossolińskiego Sandomirskiego, Franciszka Bielińskiego Czerskiego, Fryderyka Dunina Zatorskiego, Starostow, Iana Czapskiego Podkomorzego Chełmińskiego, Teodora Szydłowskiego Chorążego Warszawskiego, Andrzeia Gostomskiego Miecznika Ziem Pruskich a z Prowincyi W. X. Lit. ex Ordine Senatorio: Wielmożnych Antoniego Sołłohuba Witebskiego, Konstantego Plattera Mścisławskiego Woiewodow, ex Ordine equestri: Urodzonych Andrzeia Ogińskiego Miecznika W. X. Lit. Ierzego Iodkę Podkomorzego Lidzkiego, Tadeusza Iundziłłę Podkomorzego Grodzieńskiego, Ignacego Strawińskiego Sstę Słonimskiego, Iozefa Plattera Sstę Duneburskiego, Iana Zyberka Sstę Ławaryskiego, Leopolda Orzeszkę Sędziego Ziemskiego Pińskiego,..... Niesiołowskiego Sstę Cyryńskiego, Iana Zaiarskiego Cześnika Upitskiego, Alexego Wieszczyckiego Podczaszego Witebskiego. Urodzonych zaś Podskarbich Nadwornych Koronnego y W. X. Lit. iako zatrudnionych ex munere Officii w Kommissyi Skarbowey Rzpltey, oraz naszey Krolewskiey, od zasiadania w Sądach Assessorskich uwalniamy. A Pisarzow do spraw w Sądach Referendarskich naznaczonych abroguiemy. Tudzież na żądanie Woiewodztw Białoruskich do wyznaczonych mieysc na Sadzie Assessoryi Litewskiey w konstytucyi Seymu Convocationis miasto Mińsko przydaiemy. A gdyby przed Seymem przyszłym ordynaryinym, ktory z wyznaczonych Assessorow umarł, albo ad Ministerium czyli do Senatu był przeniesiony, tedy na mieysce iego My Krol za radą Residentium ad latus innego uprzywileiowanego do czasu expiracyi funkcyi innych Assessorow naznaczyć mamy.

Compositio inter Status.

29. Ponieważ na Seymie Convocationis w roku teraźnieyszym umowiły między sobą zkonfederowane Stany Rzeczypospolitey compositionem inter Status spiritualem et saecularem, y in pactis conventis obiecaliśmy na ten koniec wyznaczyć Kommissarzow; więc pragnąc tego, żeby tak dawno od Rzpltey pożądane przez Nayiaśnieyszych Predecessorow naszych na kilku Seymach zlecane, y dotąd nieziszczone dzieło do skutku przyprowadzić: termin tey kompozycyi tu w Warszawie agitować się maiącey pro 28 7bris w roku przyszłym 1765 naznaczamy, y za Kommissarzow z Rad naszych mianuiemy, z Senatu: duchownych Wielebnych Antoniego Ostrowskiego Kuiawskiego, Hieronima Szeptyckiego Potockiego, Iana Łopacińskiego Żmudzkiego Stefana Giedroycia Nominata Inflantskiego, Biskupow; świeckich: WW. Antoniego Iabłonowskiego Poznańskiego, Xcia Augusta Czartoryskiego Ruskiego, Iozefa Podoskiego Płockiego, Kazimierza Granowskiego Rawskiego Woiewodow. Ex equestri Ordine Urodzonych Antoniego Kossowskiego Referendara Koronnego, Olędzkiego Cześnika Litewskiego, Chryzostoma Kraiewskiego Instygatora Koronnego, Ierzego Iodkę Lidzkiego, Tadeusza Iundziłłę Grodzieńskiego, Karola Gomolińskiego Łęczyckiego, Antoniego Dzieduszyckiego Halickiego, Iana Borcha Inflantskiego, Podkomorzych; Teodora Szydłowskiego Chorążego Warszawskiego, Iozefa Łuszczewskiego Sędziego Ziemi Sochaczewskiey, Ioachima Chreptowicza Nowogrodz. Leona Swieykowskiego Winnic. Stolnikow, Tomasza Dłuskiego Łowczego Lubelskiego, Sobolewskiego Łowczego Warszawskiego, Andrzeia Gostom-