Strona:Volumina legum T. 7.djvu/149

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Przywrocenie kosztow W. Xiążęciu Augustowi Czartoryskiemu.

20. Ponieważ W. Xiążę August Czartoryski Woiewoda Generał Ziem Ruskich, Marszałek Stanow zkonfederowanych Rzeczypospolitey, y Generalny Regimentarz woysk Koronnych, przy wielkich dowodach przykładney miłości oyczyzny, ktore pracą y doskonałym Regimentarstwa użyciem w utrzymaniu niepraktykowaney dotąd podczas Bezkrolewia publiczney spokoyności y bespieczeństwa dla każdego, y tey nie opuścił oyczyznie przysługi, że zastępuiąc wydatki Rzeczypospolitey, ze swego summy niżey wyrażone: nayprzod Urodzonemu Alexandrowiczowi od Xiążęcia IMci Prymasa y przytomney iemu w czasi Bezkrolewia Rady do Porty wysłanemu, do summy ktorą wziął z skarbu dodaiąc dla wyciągaiącey potrzeby czerwonych złotych tysiąc dwieście, potym Urodzonemu Sługockiemu do Krymu wyprawionemu, inkluduiąc w to prezent dla Hana IMci siedmset czerwonych złotych, nakoniec tłomaczowi Anton. Sadet dla Rzeczypospolitey sprowadzonemu, y na sprowadzenie iego czerwonych złotych trzysta dwadzieścia siedm wypłacił, przeto czynom iego wyżey wyrażonym wdzięczną teraz y potomności zostawiwszy pamięć, aby mu przerzeczone summy skarb Koronny nieodwłocznie zapłacił, zalecamy.

Rekompensa Urodzon. Darowskiemu.

21. Na instancyą Urodzonych Posłow Ziemskich, Urodzonemu Adamowi Werysze Darowskiemu Podsędkowi Ziemskiemu Podolskiemu, Porucznikowi pancernemu w nadgrodę dokładnych fatyg y starania, w interessie Rzpltey z Dworem Tatarskim przez Kommissye w Iozefgrodzie y Kamieńcu odprawione, skutecznie zakończonym podiętych, summę dwanaście tysięcy złotych Polskich naznaczamy, ktorą skarb Koronny wypłacić będzie powinien.

Subsidium miastu Elblągowi.

22. Obmyślone konstytucyą Seymu Pacificationis 1736 miastu Elblągowi w podatku publicznym przez skarb Koronny corocznie summą ośmiu tysięcy złotych Polskich zastępowanie, z przyczyny, że territorium własne wspomnionego miasta na interess Rzeczypospolitey w zastawę odeszło, teraźnieyszą Stanow uchwałą ponawiamy, y aby dotąd kontynuowane było, dokąd toż miasto do zupełney processyi swego dziedzictwa powrocone nie będzie, mieć chcemy. Miastu też Malborkowi skarżącemu się o aggrawacyą podatkami summy ośm tysięcy złotych Polskich na rok następuiący wypłacenie Kommissyi Skarbu Koronnego zalecamy, na następuiące zaś lata, stosuiąc się ad resultatum Senatus Consilii anni 1748 obmyślenie defalki na Generale Ziem Pruskich naypierwsze temuż miastu praecommittimus.

Gratitudo Urodzonemu Marszałkowi Seymu Electionis, tudzież UU. Sekretarzom.

23. Chwalebne y usilne starania y prace Urodzonego Iozefa Sosnowskiego Pisarza Polnego W. X. Lit. Marszałka Seymu Electionis zasłużyły u Nas y Rzeczypospolitey na sprawiedliwą wdzięczność, którą chcąc mu oświadczyć, summę sześćdziesiąt tysięcy złotych Polskich ze skarbu W. X. Lit. oraz Urodzonym Sekretarzom, idque Ianowi Szadurskiemu Stolnikowi Xięstwa Inflantskiego Sekretarzowi Seymu Elekcyi szesnaście tysięcy złotych Polskich ze skarbu Litewskiego, y Urodzonemu Wincentemu Zawiszy Łowczemu Łęczyckiemu, Sekretarzowi Seymu ninieyszego szesnaście tysięcy złotych Polskich ze skarbu Koronnego naznaczamy, ktore wyznaczone summy przez Kommissye Skarbowe aby nieodkładnie wypłacone były, mieć chcemy, y że in rationibus expensow przyięte będą, ubespieczamy, oraz na dalszy czas, iż summy nie większe nad dawniey w rekompensę Marszałkom Seymowym y Sekretarzom naznaczane, assygnowane być maią, waruiemy.
Zważaiąc rownież czynnie wysługi ninieyszego Seymu Marszałka Urodzonego Hiacynta Małachowskiego Podstolego Koronnego Starosty Piotrkowskiego, podobnąż mu ofiarowaną od Stanow 60 tysięcy summę teraz nie przyimuiącego, w przyszłych Rzeczypospolitey, a niewątpliwych mieć chcemy względach.

Wypłacenie summy sukcessorom Ur. Kazimierza Karwowskiego Marszałka Seymowego.

24. Ponieważ per Senatus Consilium millesimo septingentesimo quinquagesimo octavo anno, na Seymie Warszawskim, summa dwadzieścia tysięcy złotych Polskich sucessorom niegdy Ur. Kazimierza Karwowskiego Stolnika Ziemi Bielskiey za laskę Seymową Marszałkowską była naznaczona, przeto zlecamy Kommissyi Skarbu Koronnego zapłacić rzeczonego Marszałka sukcessorom, ieżeli ta summa czyli in toto, czyli in parte nie iest wypłacona.

Nadgroda Fournierowi.

25. W nagrodę zasług Fournierowi Pułkownikowi w Woysku Koronnym Rotmistrzowi chorąg. Węgierskiey summę ośm tysięcy złotych Polskich za zgodą wszech Stanow naznaczamy, y ażeby ta summa z Skarbu Koronnego temuż wypłacona była, Kommissyi Skarbu Koronnego zalecamy.

Lustratorowie Woiewodztwa Kiiowskiego.

26. Ponieważ w konstytucyi Seymu Convocationis do lustracyi Starostw, y wynalezienia kwarty sprawiedliwych w Woiewodztwie Kiiowskim do Powiatu Owruckiego, Urodzony Stanisław Ochocki, a za Kommissarzow do pogłownego żydowskiego, w tymże Powiecie Urodzeni Piotr Dybowski, y Antoni Wasilkowski, possessyi żadney w Woiewodztwie y Powiecie tym