Strona:Volumina legum T. 7.djvu/148

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


bie in deposito Wielmożny Franciszek Bieliński Marszałek W. Koronny summę 62,550 złotych Polskich, tęż summę mediante decreto Kommissyi Skarbowey cum provisione oddał, y kwit od teyże Kommissyi otrymał; a zaś resztuiącą summę 36,894 złotych Polskich groszy 11, pieniążkow cztery i puł, sukcessorki przerzeczonego niegdyś Wielmożnego Czapskiego Podskarbiego Wielkiego Koronnego wypłacić są powinne, iakoż UU. Czapscy Starostowie Knyszyńscy gdy połowę z tey resztuiącey summy ex interesse sui exnunc cum provisione wypłacaią, więc z wypłaconey wraz złączoney z summą od Wielmożnego Marszałka W. Koronnego odebraną, mocą Seymu teraźnieyszego kwituiemy. A zaś że UU. Nieborscy Generałowie woysk Koronnych drugą część, ex restanti summa: trzydzieści sześć tysięcy, ośmset dziewięćdziesiąt y cztery złotych Polskich, groszy iedenaście, pieniążkow cztery y puł płacić maiący, teraz iey nie komportuią y nie oddaią, zlecamy więc Kommissyi Skarbowey, ażeby przez Urodzonego Instygatora Koronnego o oddanie oney prawnie dopomnieć się nie omieszkała, a odebrawszy, zakwitowania wszelką moc będzie miała. Urodzonych zaś sukcessorow Wielmożnego niegdy Grabowskiego Podskarbiego y Administratora Generalnego skarbu Koronnego, gdy się on stante vita ieszcze sui dostatecznie z prowentow wszelkich y dochodow Rzeczypospolitey wyrachował, y wykalkulował, do ktorego, iako też y do Urodzonych Czapskich, żadney nie zostawuiąc pretensyi, ex re rzetelnych kalkulacyi kwituiemy.
Co się zaś tycze ksiąg y papierow wszelkich do kalkulacyi reguluiących się, zlecamy Kommissyi Skarbowey, ażeby one ad archivum skarbu odebrała.
A gdy sukcessorowie niegdy W. Przebendowskiego ex restanti po zaszłym od Stanow Rzeczypospolitey in rem W. niegdyś Podskarbiego W. Koronnego kwicie, y Siedlnickiego Podskarbiego W. Koronnego ex totali rachunkow przed Delegowanemi z Seymu Konwokacyinego nie komportowali, y kalkulacyi nie czynili, przeto nakazuiemy Urodzonemu Instygatorowi Koronnemu ażeby onych indilate na Kommissyą Skarbową ex munere Officii sui zapozwał, ktorzy to sukcessorowie tak niegdy W. Przebendowskiego iako y Siedlickiego, na Kommissyi Rzeczypospolitey skarbowey będąc zapozwani, stawić się praecisis omnibus dilationibus sub rigore poenae peculatus maią, y tamże stanąwszy, kalkulacyą, ad praescriptam regulam na Seymie Konwokacyi, uczynić maią, a cokolwiek się pokaże pozostałych summ z kalkulacyi u sukcessorow W. Siedlnickiego, daiemy moc Kommissyi Skarbowey, ażeby odebrała y zakwitowała, ktory kwit gdy nastąpi, mocą Seymu teraźnieyszego za ważny na potym mieć chcemy.

Kwit W. Teodorowi Wesslowi Podskarbiemu Wielkiemu Koronnemu.

19. Lubo sancito Stanow oboyga narodow na Seymie Convocationis W. Teodorowi Wesslowi Podskarbiemu W. Koronnemu zlecono, ażeby z prowentow dobr ekonomicznych stołowych y żupp solnych na Seymie teraźnieyszym kalkulacyą uczynił, y tit. Warunek dobr y intrat stołowych Krolewskich iest cautum: ażeby WW. Podskarbiowie Wielcy oboyga narodow prowentow wszelkich do stołu naszego Krolewskiego należących całości przestrzegali, y do siebie dla dochowania y oddania ich Nam Krolowi odbierali, a gdyby co z nich użyto było na expensa Bezkrolewia, żeby Nam to z skarbu Rzeczypospolitey kompensowane y powrocone było. Z tym wszystkim że WW. UU. Delegatom naszym do słuchania wspomnionego W. Teodora Wessla Podskarbiego W. K. tak rzeczonych rachunkow, iako y z kwartału iednego a 1ma Aprilis ad ultimam Junii w tym roku de proventibus z cełł y składow winnych Rzepltey wyznaczonym, czas krotki Seymu tego wystarczyć nie może do uczynienia doskonałey kalkulacyi z dobr stołowych y żupp solnych, ale tylko z kwartału a die 1ma Aprilis ad ultimam Junii z dochodow Rzeczypospolitey cełł y składow winnych odebrać mogli, y Nam o tym dostateczną relacyą uczynili. Więc authoritate Seymu teraźnieyszego W. Teodora Wessla Podskarbiego W. Koronnego z rachunkow de proventibus Rzeczypospolitey cełł y składow winnych za kwartał pomieniony de pleno et integro oddanych kwituiemy, y kwit generalny de integro proventu Reipublicae z cełł y składow winnych iemu cum Officio et successoribus od wszelkich impetycyi ex hoc capite ichże zasłaniając daiemy. Rachunki zaś z prowentow ekonomicznych y żupp solnych, consulendo angustiae czasu teraźnieyszego, Nam samym zdaiemy y zostawuiemy, to ostrzegaiąc, aby W. Podskarbi W. Koron. kalkulacyą z dochodow mensae nostrae Regiae uczyniwszy, kwit z uczynioney odebrawszy (ktory ejusdem valoris mieć chcemy, iak gdyby a plenis Ordinibus był dany) quantum to ktore na potrzebę y konto Rzeczypospolitey erogatum, w rachunkach Nam deducendum apparebit, a w rachunkach kwartału z dochodow Rzeczypospolitey teraz oddanych, iako w nie weszło deductum est. Tenże W. Podskarbi y Kommissya Skarbowa, Koronni z przyszłych teyże Rzeczypospolitey dochodow, do skarbu naszego powrocić y oddać powinni będą. A że rachunki W. Podskarbiego z prowentow Rzeczypospolitey, tak teraz kwartałowe, iako y dawniey na Seymie Convocationis oddane, zawsze potrzebne Kommissyi Skarbowey, więc te wszystkie generalnie rachunki z należącemi do nich dokumentami y kwitamii, W. Podskarbi Koron. do archivum Kommissyi Skarbowey, praevia ieyże quietatione z odebranych, oddać obligowany iest, y to mu zalecamy.