Strona:Volumina legum T. 7.djvu/147

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


dząc potrzebę inszego mostu wystawienia gruntownie na mieyscu, ktore się zdać będzie naylepiey, do ktorego brzegi od dziedzicow ich zabraniane być nie maią, a dla wygodnego zaś do mostu przyiazdu zastępuiących domow, praevia przez Kommissyą Skarbową taxatione et bonificatione, demolicyi, moc y staranie polecamy Kommissyi Skarbu Koronnego, a in casum zepsucia mostu, zapłata od przewozu rownaż, iak od mostowego być ma. A Starostowie y dzierżawcy dobr naszych, według dawnych praw 1632, 1648, 1668, 1674, nie maią bronić drzewa z lasow na budowlę mostu dla powszechney wygody, pod winą tysiąca grzywien w Sądzie Kommissyi Skarbowey, na instancyą skarbu wskazać mianą.

Kwit sukcessorom W. niegdyś Ossolińskiego Podskarbiego Wielkiego Koronnego.

16. Ponieważ Wielmożny Iozef Woiewoda Wołyński y Tomasz Starosta Nurski z Tęczyna Ossolińscy, iako sukcessorowie Wielmożnego Franciszka Maxymiliana Ossolińskiego Podskarbiego Wielkiego Koronnego oyca swego, za lat cztery y kwartał ieden od obięcia Podskarbstwa, usque ad voluntariam przez tegoż oyca ejusdem ministerii resignationem, to iest a quartuali Aprilis pro annis 1729no, 1730mo, 1731mo, 1732do, ad ultimam Iunii 1733tii, przed Delegowanemi od Rzeczypospolitey na Seymie anno 1738vo agitowanym, ze wszystkich generalnie teyże Rzeczypospolitey prowentow y dochodow, iako też z dobr stołowych sub tempus Interregni w roku 1733cim administrowanych, sufficientem uczynili calculationem, y z tegoż rachunku przewyższaiącą nad wszelkie prowenta summę sześćdziesiąt sześć tysięcy, sto trzynaście złotych Polskich de proprio wyłożoną, ex amore boni publici dono gratuito teyże Rzeczypospolitey ustąpili, tęż samę kalkulacyą przed Kommissarzami przez Seym Convocationis roku teraźnieyszego 1764go delegowanemi, mediante etiam comprobatione juratoria, komportowali, y przerzeczeni Kommissarze produkowaną przed sobą y zrewidowaną podpisali, iako tychże dekret świadczy; a tak de pleno et integro we wszystkim Rzeczypospolitey zadosyć uczynili, zaczym za zgodą trzech Stanow, insistendo pomienioney kalkulacyi Seymowey, uti legaliter et realiter uczynioney, pomienionego Wielmożnego Ossolińskiego y iego sukcessorow plene, integre, y generalnie kwituiemy, z samey nawet księgi rachunkowey oddaney y od wszelkich, quocunque titulo et praetextu, impetycyi perpetuis temporibus uwalniamy.

Kwit sukcessorom W. Iana Kantego Moszyńskiego Podskarbiego W. Koronnego.

17. Czyniąc zadosyć prawu ustanowionemu przez Seym Konwokacyiny 1764, Urodzeni August Stolnik Koronny, y Fryderyk Starosta Nowomieyski Moszyńscy, sukcessorowie W. Iana Kantego Moszyńskiego Podskarbiego W. Koronnego, ponieważ przed deputowanemi na to od Rzeczypospolitey Kommissarzami, podług obowiązku konstytucyi 1736ti titulo: skarb Koronny, rachunki zupełne z proweniencyi skarbu Koronnego za lata wszystkie, tak administracyi, iako y przez czas Urzędu Podskarbstwa Wielkiego Koronnego evincendo iuż zmarłego przerzeczonego W. Moszyńskiego, względem Rzeczypospolitey in suo ministerio szczerą przysługę, wiernie oddali y wyrachowali się; zaczym za zgodą Stanow zgromadzonych z pomienionych rachunkow y oddaney nad expensa summy złotem a flor. 18 każdy czerwony złoty rachuiąc, złotych Polskich dwa kroć dwadzieścia y sześć tysięcy, trzysta ośmnaście, groszy dwadzieścia y ieden, pieniążkow dwa, superaty una cum provisione assignata od Seymu Convocationis złotych Polskich cztery tysiące, pięć set, dwadzieścia y sześć, groszy dziesięć, szelągow dwa, onychże zupełnie kwituiemy, et ab omni impetitione wiecznemi czasy uwalniamy; owszem za tak przykładną Rzeczypospolitey wierność y staranie, dla tychże pozostałych sukcessorow wdzięczną pamięć zachowamy.
Ciż iednak sukcessorowie papiery skarbowe pod czas Urzędu wzwyż wzmiankowanego, W. niegdyś Podskarbiego W. Koronnego, a przez wyznaczonych z Seymu Kommissarzow zapieczętowane, ad archivum skarbu Koronnego, praevia od Kommissyi Skarbowey quietatione, nieodwłocznie oddać maią.

Kwit sukcessorom zmarłych Podskarbich: Czapskiego y Grabowskiego.

18. Po uczynioney relacyi przez Wielebnego Xiędza Andrzeia Ignacego Baiera Biskupa Chełmińskiego, wraz z Delegowanemi na Seymie Konwokacyyi do wysłuchania rachunkow sukcessorow zmarłych Podskarbich, między innemi W. Iana Anzgarego Czapskiego, y Macieia Grabowskiego Podskarbich Wielkich Koronnych, ponieważ ciż sukcessorowie według przeznaczenia na dawnieyszych Seymach kalkulacyą coram Delegatis expedyowali, y onę w księgach przez siebie komportowanych z podpisami na ow czas Delegowanych pokazali, y te księgi komportowane zaprzysięgli; z ktorych gdy się pokazało, że Wielmożny Czapski Podskarbi Wielki Koronny summę ogolną, przy ostatniey kalkulacyi w roku 1744 w Grodnie epedyowaney, Delegowani ex Senatorio et equestri Ordine summę ogolną dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, czterysta czterdzieści cztery złotych Polskich, groszy iedenaście, pieniążkow cztery y puł, pro remanenti dla Rzeczypospolitey do oddania uznali y podpisali; ktorą kalkulacyą wyznaczonym z Seymu Konwokacyinego ex Senatoro et ex equestri Ordine Delegatom examinować y weryfikować kazano, z ktorey to weryfikacyi gdy się nie większa summa, iak tylko wyżey wzmiankowana do oddania, to iest 99,444 złotych Polskich, groszy 11, pieniążkow 4 y puł, Rzeczypospolitey należy, y z tey summy maiąc u sie-