Strona:Volumina legum T. 7.djvu/146

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


ale owszem o zupełną exekucyą praemissorum w dobrach swoich starał się, y sprawiedliwość nieodwłoczną rekwiruiącemu czynił, a to sub poenis legibus descriptis, et sub responsione ac refusione praetensionis in casu contraventionis na instancyą każdego, lub skarbu Koronnego w własnym Grodzie, lub Ziemstwie, salva appellatione irrogandis; fałszuiący zaś miarę, albo cechy na miarach, łokciach etc. że gravioribus poenis tamże karany być ma, ostrzegła, y aby tęż ustawę zacząwszy a die 1 Ianuarii w roku przyszłym 1765 ad diem 1mam Octobris anni ejusdem, nie przeciągaiąc nic czasu, UU. Podwoiewodzowie z Urzędnikami Grodzkiemi, lub in casu legalitatis sami z Magistratem Mieyskim, także na Wołyniu y Ziemiach Pruskich maiący do tego prawo, każdy w swoim Woiewodztwie, Ziemi lub Powiecie, sub distinctis poenis et refusione itidem per occasionem negligentiae injuriatis damnorum, tamże w przypadku sprzeciwiania się na instancyą wyżey rzeczoną decernedis, wypełnili, obwarowała; a że niektore fundacye duchowne, Starostwa y inne dobra, spy, alias osepy czyli meszne, tace, etc. według dawnych praw y zwyczaiow starą miarą odbierać powinny, przeto aby rożności w miarach, y sprzeczki ztąd w odbieraniu nie było, też same stare miary z teraźnieyszą nową ustanowioną wymierzywszy, ad proportionem starych miar, należytość osepow, mesznego y tac, nową aby odbierali, wspomniona Kommissya Skarbu Koronnego postanowiła; przeto wyżey wyrażone ustanowienie za iednostayną zgodą wszech Stanow lege praesenti we wszystkich punktach y obowiązkach approbuiemy, y za wieczne, y w niczym niewzruszone prawo mieć chcemy, y aby temuż postanowieniu wyżey wspomnieni Wielmożni Woiewodowie, tudzież Urodzeni Podwoiewodzowie y Starostowie y miasta iako też wszelkiey kondycyi y stanu ludzie zadosyć we wszystkim nieodwłocznie, nietylko pod winą dawnemi prawami opisaną, ale y pod podpadnieniem tysiąca grzywien, a w miastach abjudicatione a Magistratu, a na podleyszey kondycyi ludzi pod więzieniem w turmie przez ćwierć roku, czynili, przykazuiemy.

Zniesienie pogłownego, podymnego, tak w Koronie, iako y w W. X. Lit.

13. Lubo konstytucya Seymu Convocationis z nowych podatkow, ktore ustanowiła, zniesienie pogłownego y podymnego, podług wystarczaiącey proweniencyi, Kommissyom Skarbowym zaleciła; gdyby jednak bądź trudności w dyspartymencie y wybieraniu przerzeczonych nowych proweniencyi (ktore dłuższego czasu wyciągaią) bądź inne nieuchronne expensa, ktore w tych czasach skarby oboyga noarodow uczynić musiały, przeszkodą być miały do przyspieszenia y dopełnienia tey dobrom ziemskim, Krolewskim, y duchownym ulgi; tedy dla żądania wszech Stanow oboyga narodow postanawiamy, iż zniesieniu tych uciążliwych pogłownego y podymnego podatkow, daley iść w odwłokę nie dopuściemy, iak tylko do przyszłego Seymu ordynaryinego 1766 na ktorym po wysłuchanych skarbow oboyga narodow rachunkach, skoroby z nich nie pokazał się dostarczaiący sposob zniesienia tych ciężarow, inne nayskutecznieysze dla zapłaty woyska sposoby obmyśleć y ustanowić będą się powinny, z obwarowaniem aby temuż woysku należący żołd nieowłocznie odtąd nie w woyskowych, ale w skarbowych Kommissyi Sądach, ad instantiam cujusvis injuriati, pod winami w prawach wyrażonemi decydowane były. Same nawet desideria, co do tych to zapłat y onychże regularności, na każdym Seymie sposobem y skutkiem w interessach skarbowych w prawie opisanym, nieodwłocznie rezolwowane y decydowane być maią. Insistendo oraz uchwale Seymu Convocationis, Woiewodztwom, Ziemiom y Powiatom oboyga narodow przyrzekamy, iż na tymże następuiącym ordynaryinym Seymie z roku 1766 Kommissye Skarbowe importowane wszystkie z tych to nowo ustanowionych podatkow, mianowicie cła generalnego, kwarty sprawiedliwey, pogłownego żydowskiego, dochody na zniesienie podatkow pogłownego y podymnego, Stanom Rzpltey likwidować y komportować methodo rezolucyom w interessach skarbowych praescripta powinne, co ma służyć Xstwom Żmudzkiemu y Inflantskiemu.

Zniesienie foraliorum.

14. Doznawaiąc skutkiem, iako dawnieyszemi dozwalamy prawami sposob podatku, nazywany foralia czyli targowe, kupczącym krzywdę, a mieszkaiącym w miastach Krolewskich drogość czyni nieznośną; przeto pragnąć pomnożyć handle, miastom okazałość, a przybywaiącym na ziazdy publiczne w nabywaniu victualiorum wygodę przywrócić; etunc wszelakim iuryzdykcyom, osobom nadawane do wybierania tegoż targowego, prawa y przywileie uchylamy, y żadnym wynalazkiem komużkolwiek, pod winą w Grodzie, Ziemstwie, lub też Sądzie Kommissyi Skarbu Koronnego, ad cujusvis instantiam na extorkwuiącego, lub extorkwować nakazuiącego, dwoch tysięcy grzywien nieodwłocznie wskazać mianą, mocą ninieyszego zabraniamy prawa.

Most na Wiśle pod Warszawą.

15. Ponieważ naznaczona na Seymie Convocationis exakcya mostowa na Wiśle pod Warszawą, pokazała się z doświadczenia niedostarcziącą, tak na utrzymanie mostu, iako też wypłacenie contingentis teraźnieyszey possessorce przewozu przywileiem zaszczyconey, ktore przerzeczonym Seymem Convocationis z teyże exakcyi być miało; więc postanawiamy tryplikacyą mostowego, oprocz płacy od podniesienia mostu statkom przechodzącym, tak aby co po trzy grosze było, po dziewięć płacono, a co po groszu, po trzy grosze było wypłacane. A że most teraźnieyszy na czas tylko Elekcyi zrobiony, nie może być na zawsze utrzymany, więc wi-