Strona:Volumina legum T. 7.djvu/145

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


zny przez duplę nie opłacone, y za listem podawczym nie intromittowane, zapozwawszy ad instantiam skarbu do Sądu swego, za pierwszym dekretem lub kondemnatą, sekwestrować będzie, y pro vocandi poda, według opisu prawa tegorocznego Seymu Convocationis, a My Krol innego ex statu nobilitari na takowe wakanse, tanquam per commissum hujus legis abusum zdarzone, uprzywileiować mamy. Gdyby zaś Kancellarya Skarbowa trudniąc niepotrzebie, dupli od płacącego odebrać nie chciała, albo Kommissya za oddaniem sobie listu imieniem Krolewskim z Kancellaryi Koronney, y pokazaniem kwitu z wypłaconey dupli, listu podawczego do obięcia dobr rekwiruiącemu dać rekuzowała; na ten czas rekwiruiący, praevia manifestatione tu w Warszawskim, lub in casu vacantiae onego, w pobliższym Grodzie, in elapsu tych niedziel dwunastu facta, ma prezentować y reponować officiose list wspomniony Kancellaryi Koronney, y duplę dla uczynienia skarbowi satysfakcyi; a po takowey repozycyi wolno będzie wziąść się do dobr uprzywileiowanych, albo cedowanych, lub juri communicativo podległych, per officiosam intromissionem przez Woźnego y dwoch szlachty, y one bespiecznie trzymać bez inkwietacyi aż do expiracyi, quatenus dobrego, prawa swego.

Ustanowienie miary generalney.

12. Ponieważ Kommissya Skarbu Koronnego z mocy y władzy przez konstytucyą Seymu Konwokacyinego Warszawskiego niedawno w r. teraźnieyszym 1764 zaszłą, na siebie włożoney ustanowienie generalney wszędzie miary zlecaiącą, aby rożność miar, wagi, łokci etc. w miastach, miasteczkach y innych mieyscach dotąd abusive praktykowanych, sprzeczki lub zakłocenia przyczyną nie była, y kwitnącego nie wstrzymywała handlu, na podobieństwo konstytucyi anni 1565 tit. Ustawa wagi y miary, iednakowość onych wszędzie po miastach, miasteczkach ostrzegaiącey, znosząc wszelkie abusus miar doąd rożnie nazywanych praktykowane y z ich nazwiskami, miarę generalną, wagi, łokcie, garce, pulgarca, kwarty, etc. iednakowe na wszystkie gatunki szynkow y kupna, bez wszelkiey excepcyi Ratuszną Warszawską, także beczki, pułbeczki, rowne po całey Koronie cum Provinciis annexis, to iest: aby korzec Warszawski garcy takowychże 32 w sobie miał, a Gdańskich korczyków dwa po garcy 16, cwierci zaś cztery, każdą po garcy ośm rachuiąc, w sobie zawierał. Łokieć calow 24 nie wzruszaiąc miary prętowey starodawney co do włok. Kamień funtow 32, każdy zaś funt łotow 32 Wrocławskich. Cetnar kamieni pięć, a szafunt kamieni 13 a grzywna łotow 16 w sobie aby zamykały; w garniec zaś dwa pułgarca, a kwart cztery, w kwartę zaś cztery kwaterki, a w konew garcy takowychże pięć; tudzież w beczkę 72 garcy, a w pułbeczkę garcy 36 aby wchodziło, na zawsze ustanowiła, y takowe wymierzenie cechą skarbu Koronnego z okowaniem iednak korca, także korczyka y cwierci (ktory korzec wszędzie iednakowo Warszawski nazywać się ma) poznaczone, do każdego głownego miasta, Ziem y Powiatow po Woiewodztwach, dla złożenia po Ratuszach, rozesłać ma, a dla większey wiary iednę ad archivum oeconomicum, a drugie na Ratusz Warszawski dla wolnego każdemu wymierzenia bez płacy, oddać każe. Ta zaś ustawa aby po wszystkich miastach, miasteczkach, iarmarkach, targach, dobrach Krolewskich, ziemskich, duchownych, iuryzdykcyach y karczmach obserwowana była, nakazała; aby zaś Wielmożni Woiewodowie, każdy swemu przysięgłemu Podwoiewodzemu, a Starosta każdy Grodowy swoiemu Urzędowi; na Wołyniu zaś y Ziemi Pruskiey prawo do tego maiący wypełnić zalecili, sub rigire legis na teże kommissyi in casu contraventionis, ad instantiam cujusvis, nawet y skarbu Koronnego extendendo, ostrzegła; tudzież aby Urodzeni Podwoiewodzowie z Urzędem Grodzkim, lub iedną osobą, czyli in casu legalis eorum impedimenti, sami z Magistratem Mieyskim; w Woiewodztwie zaś Wołyńskim y Ziemiach Pruskich ci, ktorzy gdzie iakowe do stanowienia praemissorum prawo maią, według rozesłanych miar pocechowanych, wszędzie iednakowe miary, łokcie, garce, wagi, beczki, etc. pod cechą Woiewodzyńską y okowaniem u gory, dołu, y żelaznym poprzecznym przez śrzodek prętem korca, korczyka, y cwierci, po wszystkich miastach, miasteczkach swego Woiewodztwa, z ostrzeżeniem każdego zboża ozimnego y iarego w strych bez kołnierza, zwyczaynym szerokim drewnianym strychulcem, a nie wałkiem, przez przedaiącego mierzenia, tak dalece, żeby pręt żelazny poprzeczny widać było, aby na zawsze ustanowili, y na Ratusz każdego miasta y miasteczka, a gdzie go nie masz, do Burmistrza czyli Woyta przysięgłego, dla większey wiary pocechowane y okowane, co do korca, korczyka, y cwierci, według modelu wszędzie rozesłanego, aby oddali, y tak te, iako y kłody in circulo miast, miasteczek, iuryzdykcyi wszelkich, kosztem onych porobić nieodwłocznie aby nakazali, a dawne miary pokassowali; wolność każdemu rekwiruiącemu przemierzyć na miarę ratuszną y kłodową zostawuiąc, wspomniona Kommissya zaleciła; y aby według taowych miar, łokci, wagi etc. wszędzie Woiewodzyńską sine depactatione cechą (iako wyżey iest wyrażono) cechowanych, dwory, arendarze, karczmarze, szynkarze, kupcy, y wszyscy obywatele, gdzie komu należy, wszędzie po miastach większych y mnieyszych, miasteczkach, iuryzdykcyach, wsiach, y karczmach wszelakich, bez żadney excepcyi szynkować, mierzyć, przedawać y kupować maią, pod winą Sądu teyże Kommissyi, lub Ziemstwa, albo Grodu własnego, na instancyą czyiąkolwiek albo y skarbową nastąpić mianą; czego aby żaden dziedzic, albo possessor bądź duchowny, bądź świecki, cujuscumque status et conditionis aktualny possessor, ullo praetextu, nietylko nie bronił,