Strona:Volumina legum T. 7.djvu/144

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


ex ignobili genere) na tęż wykonali iurament patronizacyą.

Wyznaczenie mieysca iuryzdykcyom ultimae instantiae I. K. Mci y Rzeczypospolitey.

8vo. Lubo Seymem Convocationis w zamku tuteyszym Warszawskim mieysce dla Kommissyi Skarbu Koronnego iest wyznaczone, zważaiąc iednak szczupłość onego, upatruiąc oraz nieuchronną potrzebę tak dla powagi naszey, aby ultimae instantiae iuryzdykcye Rzeczypospolitey w przyzwoitych odprawowały się mieyscach, iako też aby pracuiącym in illis subselliis wszelka była wygoda y archiva też w należyte bespieczeństwo opatrzone być mogły, ustanawiamy ninieyszym prawem y Kommissyi Skarbowey, Rzeczypos. zalecamy, aby z dochodow Rzeczypospolitey sumptem oney, starali się naiąć, kupić, a nareście wynalazłszy przyzwoite mieysce, z fundamentow wymurować dom, w ktorymby mieysce obszerne było dla sądow, kassy, archivorum, Archiwistow Kommissyci Skarbu Koron: y Woyskowey, niemniey dla iurysdykcyi Marszałkow, y Sądow Assessorskich, także rewizyi y expedycyi celnych.

Assekuracya konserwacyi papierow publicznych.

9no. Ponieważ papiery publiczne iedne w Krakowie, a drugie tu w Warszawie in archivo Regni znayduią się; zaczym aby toż archivum porządnieysze napotym zostawało, y w iednym na to opatrzonym przez Kommissyą Skarbową mieyscu ułożone było, Kommissyą na przeniesienie z Krakowa do Warszawy samych tylko papierow Rzeczypospolitey poblicznych, My Krol wyznaczemy. A skoro tu przeniesione będą, zregestrowane y ułożenie przeniesionych, wraz y z temi co się w Warszawskim archivum znayduią, Wielebnym Sekretarzom y Referendarzom oboyga narodow, przy Urodzonych Metrykantach, pod dozorem WW. Kanclerzow, lub PodKanclerzych, takoż oboyga narodow zlecamy. A że wiele papierow publicznych y expedycyi rozmaitych w prywatnych archiwach rożnych familyi znayduie się; więc pro repetitione ichże ztamtąd, et compoetatione ad generale archivum Regni, Urodzonym Instygatorom Koronnym w Koronie, a Litewskim w Litwie, in foro competenti czynić teraz y zawsze rozkazuiemy. Do otwarcia to ktorego w Krakowie archivum Wielmożni Senatorowie klucza negować nie maią, ktorego to regestr wiernie przepisany ad acta Castrensia Cracoviensia ma być per oblatam podany.

Deklaracya cła generalnego

10mo. Lubo konstytucyą Seymu Convocationis naznaczone cło generalne tak w Koronie Polskiey, iako w Wielkim Xięstwie Litewskim, iednak gdy Woiewodztwa Pruskie przez Senatorow y Posłow swych uwolnienia siebie od tego podatku dopraszały się, my Stany Rzeczypospolitey, na fundamencie zaszłey iuż w tym generalney Seymu Convocationis ustawy, contra jus aequalitatis, takowey excepcyi nie przypuszczaiąc, circa decisionem Statuum forma iudiciaria, pluralitate votorum, iako in cathegoria aeconomica latam w tym prawo Seymu Convocationis in toto reassumuiemy, y cło generalne na wszystkie in genere tak w Koronie iako y w Wielkim Xięstwie Litewskim rozciągamy, nemine excepto, Woiewodztwa, Ziemie y Powiaty.

Obostrzenie prawa o dupli kwarty

11mo. Lubo dawne prawa, osobliwie konstytucya roku 1658 tit. Auctio prowentu Rzeczypospolitey, y inne dosyć wyraźnie opisały, aby novi donatarii et cessionarii, y jus communicativum albo in solidum maiący a tempore realis suae possessionis, za pierwszy rok takowey swoiey possessyi do skarbu Rzeczyplitey duplę z Starostw, dzierżaw y innych Krolewszczyzn, sub amissione jurium, wypłacali, a po wypłaceniu dopiero dobra za listami tylko podawczemi od Wielmożnego Podskarbiego Wielkiego Koronnego, propter intromittendum wydanemi, odbierali; że iednak successu temporis abusive tego prawa zażywaiąc, częstokroć bez listow podawczych tylko własnym domysłem rożne Starostwa, dzierżawy y Krolewszczyzny w possessyą brali, y dupli prawem ostrzeżoney do skarbu Koronnego nie opłacali, przeto zabiegaiąc his abusibus, reassumuiąc dawnieysze o tym napisane prawa, y one iak naymocniey obostrzaiąc, aby damnifikacyi skarbu Rzeczypospolitey nie było, novi donatarii et cessionarii, albo in solidum jus maiący, każdy skoro tylko otrzyma przywiley albo vigore consensus Regii cessyą, wdowy po śmierci mężow, czyli mężowie po śmierci żon in jure communicativo pozostali, abhinc zaraz, et ad summum intra spatium niedziel dwunastu, z Kancellaryi Koronney list imieniem naszym Krolewskim donoszący Wielmożnemu Podskarbemu Wielkiemu, y Kommissyi Skarbowey Koronnym, o wyszłym przywileiu lub konsensie ad cedendum, otrzymać powinni, y za oddaniem iego do teyże Kommissyi, y pokazaniem kwitu na duplę wypłaconą, list podawczy na dworzanina zwyczaiem Litewskiego skarbu, odebrać maią y przez tego tylko dworzanina podanie w przywileiu wyrażonego Starostwa, dzierżawy, lub iakieykolwiek Krolewszczyzny, intromissyą prawną znaczyć będzie. Ten zaś dworzanin dwa inwentarze in fundo spisać powinien, żeby ieden przy tym, komu przywiley służy, zostawił, a drugi do archivum Kommissyi oddał. Co wszystko pod utraceniem niżey opisanym prawa, in casu niewypełnienia praemissorum, ostrzegamy. Gdyby zaś Kancellarya Koronna bez przyczyny takowego na podanie listu negowała, tedy idem privilegiatus praevia manifestatione contra Cancellariam, ma się prosto o list podawczy do skarbu udać. Waruiemy oraz, że przeciwko zaniedbywaiącemu tego ostrzeżenia, extunc taż Kommissya Ekonomiczna post elapsum spatium niedziel dwunastu, te Starostwa, dzierżawy y wszelkie Krolewszczy-