Strona:Volumina legum T. 7.djvu/156

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


mikow Podkomorskich y Ziemskich zachodziła, zaczym na żądanie Posłow tegoż Woiewodztwa, dla prędszego czynienia sprawiedliwości (zachowuiąc nienaruszenie w swoiey dostoyności Urząd Podkomorzego, y Ziemstwa Powiatu Kiiowskiego dawnieyszym prawem obwarowany) w Powiatach Zytomirskich y Owruckim Urząd Podkomorzego, tudzież Sędziego, Podsędka y Pisarza Ziemskich z iuryzdykcyą y wszystkiemi tym Urzędom prerogatywami z prawa pozwolonemi na zawsze postanawiamy, y mieysce sądzenia się Sądow Ziemskich Kiiowskich y Zytomirskich w Zytomirzu, a Owruckich w Owruczu wyznaczamy. A że Ziemstwo Kiiowskie czas kadencyi dawnieyszym prawem ma sobie naznaczony, tedy Ziemstwo Zytomirskie w niedziel trzy po kadencyi Kiiowskiey, a Owruckie także w niedziel trzy po Zytomirskich Ziemskich Sądach zakończonych (nie przeszkadzaiąc iednak kadencyom Grodzkim Powiatowym Woiewodztwa tego) kadencye swoie reassumować, y na zawsze sądzić będą. Oraz na Seymikach y innych Ziazdach Woiewodztwa, stalla swoie Podkomorzowie po Kiiowskim Podkomorzym a Sędziowie, Podsędkowie, y Pisarze Ziemscy Zytomirscy y Owruccy po Kiiowskich zasiadać maią, y wszelkich prerogatyw Urzędowi swemu z prawa należących zażywać będą. Ze zaś Podkomorski, tudzież Sędziego, Podsędka y Pisarza Ziemskich Kiiowskich Urzędy teraz aktualnie wakuią, tedy na obranie tych Urzędnikow Kiiowskich y Zytomirskich w Zytomierzu, a Owruckich w Owruczu Wielmożny Woiewoda, lub in ejus renitentia Kasztelan, innotescencye wyda, a nareszcie na Seymiku Gospodarskim w roku przyszłym 1765 naznaczamy. Na ktory termin y czas Seymikom naznaczony, obywatele ziechawszy się pluralitate votorum, Marszałkow Seymikowych do wszystkich trzech Powiatow obiorą, y pod temiż Marszałkami et eadem pluralitate votorum do każdego Urzędu po czterech kandydatow obieraiąc, osoby sposobne, prawa wiadome, y possessye w tym Wdztwie maiące, wedle ustawy Seymu Convocationis 1764 wybiorą, y Nam ad confirmandum privilegio z każdego Powiatu, attenta majori pluralitate votorum, prezentować będą. Przysięgi zaś na Urzędy swoie Podkomorzowie na kadencye Ziemskie lub Grodzkie proprii Districtus, a Sędziowie, Podsędkowie, y Pisarze Ziemscy zawsze na leżeniu, alias na otwarciu ksiąg Ziemskich, według dawnego prawa, przed Woiewodą lub Kasztelanem, albo Starostą Grodowym, a w niebytności onych przed następuiącym urzędnikiem, w przytomności innych urzędnikow y szlachty obywatelow, rotą prawem opisaną wypełniać maią. Ułatwiaiąc oraz wcześnie kłotnie między Pisarzami Ziemskiemi, z okazyi pisania dekretow Trybunalskich urość mogące, postanawiamy, aby w pisaniu dekretow Trybunalskich y zieżdżaniu na kadencyą Woiewodztwa, alternata między niemi zachowana była; a gdyby ktoremu legalitas, lub fata pro turno sui ziechania na kadencyą Woiewodztwa do Trybunału nie pozwoliły, na ten czas żyiący Pisarz według alternaty powinność tę zastąpić ma.

Ustanowienie Seymikow Gospodarskich w Woiewodztwie Mazowieckim.

52. Ze przez konstytucyą Seymu Convocationis w roku teraźnieyszym nastąpioną, Seymiki Gospodarskie dla wszystkich Woiewodztw, Ziem y Powiatow nazaiutrz po Seymikach Deputackich są naznaczone, w Woiewodztwie zaś Mazowieckim dziesięć Ziem w sobie zawieraiącym, nie prędzey iak w pięć lat alternata obierania Deputatow, podług dawnego zwyczaiu, przypada, więc aby nie tak przedłużone, owszem częstsze kadencye y czasy do decydowania interessow swoich pomienione Woiewodztwo Mazowieckie mieć mogło, Seymiki dla niegoż Gospodarskie, iuż nie po Deputackich, ale po każdych Poselskich Seymikach nazaiutrz, naznaczamy.

O obieraniu Posłow Pruskich.

53. Dla Woiewodztw Ziem Pruskich konstytucyą roku 1613 o obieraniu Posłow y Deputatow nastąpioną, teraz y przez Woiewodztwo Chełmińskie z Ziemią Michałowską przyiętą reassumuiemy, oraz aby podobnym sposobem Marszałkowie y Posłowie, tak na Seymikach, iako y Generale byli obierani, stanowiemy, co ma służyć Woiewodztwu Wołyńskiemu y Podolskiemu.

Postanowienie płaty Smolakom Ziemi Halickiey.

54. Ponieważ Ziemia Halicka na zapłatę Smolakom ku ubespieczeniu Podgorza od opryszkow podatek podymnego, drugie tyle iak teraz woysku wypłacać zwykła, mieć chce; przeto przychylaiąc się do proźby Posłow teyże Ziemi, na tenże podatek podymnego zezwalamy, hoc praecauto, ażeby ad privatos usus ciż Smolacy zażywani nie byli, y procz kommend przez Ziemię naznaczonych, Kommissyą Woyskową za naywyższą władzę znali.

Lustracya podatku czopowego y szelężnego w Ziemi Chełmskiey.

55. Na instancyą Urodzonych Posłow Ziemi Chełmskiey, y Powiatu Krasnostawskiego, lustracyą nową podatku czopowego y szelężnego we wszystkich miastach y miasteczkach teyże Ziemi Chełmskiey y Powiatu Krasnostawskiego, authoritate Seuymu tego naznaczamy, do ktorey Kommissarzow na naypierwszym Seymiku Gospodarskim, obywatelom wspomnioney Ziemi y Powiatu obrać pozwalamy, a ktoby się czuł aggravatus przez tychże Lustratorow, temu zostawuiemy viam agendi w Trybunale ex regestro fisci, lub z regestru Ziemi Chełmskiey, podług opisu Seymu Convocationis anni praesentis.

Przedłużenie Seymu.

56. Gdy nam w rozmaitych tak publicznych