Strona:Volumina legum T. 7.djvu/140

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


obrali Krolem tego, ktorego naywyższa Opatrzność zbiorem cnot y przymiotow, nad wysokość Maiestatu wyniesionych, do uznania bardziey, niżeli do wybrania podała.
Z tych y innych pobudek, my Stany zkonfederowane Duchowne y Swieckie Korony Polskiey y W. X. Lit. dotąd w szczegulnych tylko Prowincyi związkach zostaiące, łączemy się przy dostoieństwie Nayiaśnieyszego Maiestatu I. K. M. P. n. Miłościwego w iedno zgromadzenie, powszechną całego narodu Konfederacyą sprawuiące, ażebyśmy ściśleyszym związkiem skrępowani, im iednomyślniey, tym zdolniey opatrzyli to, cokolwiek wolną Nayiaśnieyszego Pana Elekcyą od szkodliwych machinacyi ubespieczyć, Iego szczęśliwe do uporządzenia praw y porządkow oyczystych wspolne z Stanami Rzeczypospolitey zamysły wspierać, wzaiemne oboyga narodow wewnętrzne y zewnętrzne bespieczeństwo y spokoyność powszechną gruntować y utwierdzać może. A w tey nierozdzielności teraźnieyszego Związku naszego, aż do zupełnego we wszystkim uspokoienia, że we wszystkich aktach publicznych, nie przerywaiąc alternaty laski Seymowey dla Prowincyi Wielko-Polskiey na Seymie Coronationis przypadaiącey, trwać będziemy, ninieyszym ziednoczenia się naszego instrumentem iak naysolenniey wzaiemnie sobie, pod zaprzysiężonemi przez nas obowiązkami, przyrzekamy.
O ktorym Stanow zkonfederowanych Koronnych z Litewskiemi zjednoczeniu, aby Krol Imść uwiadomiony został, oraz upewniony był o szczerych intencyach naszych, że ten uspolony obydwoch Konfederacyi węzeł, ma cel tuendae Majestatis et libertatis, iako też inne dla dobra powszechnego wyżey założone, Imć PP. Posłow I. W. W. Zamoyskiego Inowrocł. Gozdzkiego Podlaskiego, Plattera Mścisławskiego Woiewodow, Raczyńskiego Poznańskiego, y Kaliskiego, Małachowskiego Sieradzkiego, Łętowskiego Krakowskiego, Komorowskiego Chełmskiego, Sosnowskiego Pisarza W. X. Lit. Brześciańskiego, Tyzenhauza Pisarza W. W. X. Lit, Grodzieńskiego, Woiewodztw Ziemi y Powiatu Konfederacyi Marszałkow, z pomiędzy siebie do I. K. Mci wyznaczamy; ktorym instrukcyą rękami I. O. y I. W. Marszałkow Generalnych Konfederacyi naszych podpisaną, dać przyrzekaiąc, to nasze oświadczenie ziednoczenia Konfederacyi oboyga narodow iednomyślnie in publica facie Rzeczypospolitey uczynionego, podpisami rąk własnych stwierdzamy, datum w Warszawie r. 1764 miesiąca Septembra 15 dnia.
August Xiąże Czartoryski Marszałek Generalney Konfederacyi. Michał Brzostowski Koniuszy y Marszałek Generalney Konfederacyi Prowincyi W. X. Lit. Ian Wielopolski Woiewoda Sendomirski Konsyliarz Konfederacyi Generalney. Ignacy Twardowski Woiewoda Kaliski, Konsyliarz Konfederacyi Generalney. Kazimierz Dąbski Woiewoda Sieradzki. Andrzey Zamoyski Woiewoda Inowrocławski. Ignacy Cetner Wda Bełzki. Iozef Antoni Iunosza Podolski Woiewoda Płocki, Konsyliarz przysięgły Konfederacyi. Stan. Bernard Gozdzki Woiewoda Generał Ziem Podlaskich. Paweł Hr. Mostowski Woiewoda Pomorski, Starosta Skarszewski, Marszałek Konfederacyi Woiewodztw y Ziem Pruskich. Roch Rola Zbiiewski Kasztellan Kaliski. Andrzey Moszczeński Kasztellan Inowrocławski, Konsyliarz Konfederacyi. Stanisław Sługocki Kasztellan Lubelski, Konsyliarz Konederacyi. Antoni z Morska Morski Kasztellan Ziemi Przemyskiey, Konsyliarz Konfederacyi. Xawery Korwin Kochanowski Kasztel. Czechowski, Konsyliarz Konfederacyi. Alexander z Łętowa Łętowski, Łowczy y Marszałek Konfederacyi Woiewodztwa Krakowskiego. Ignacy Przebendowski, Pucki Mirachowski Starosta, Marszałek Konfederacyi Xięstwa Oświecimskiego y Zatorskiego. Franciszek Czyż, Krayczy y Marszałek Konfederacyi Wdztwa Wileńskiego. Ian Antoni Horain Podkomorzy Wileński, Starosta Iałow. y Konsyliarz Konfederacyi Wdztwa Wileńskiego. Ian Chodkiewicz Pułk. W. K. Konsyliarz Konfederacyi. Marcin Teodor Oskierka Ssta Miadziołski, Marszałek Konfederacyi Powiatu Oszmiańskiego. Tadeusz Kocieł Ssta Markowski Konsyliarz Generalny Powiatu Oszmiańskiego. Ian Eperyeszy Mar. Star. Marszałek Konfederacyi y Sądow Kapturowych Powiatu Wiłkomirskiego. Teodor Billewicz Starosta Łoyciewski Konsyliarz Generalny Wiłkomirski. Ian Zyberg Ssta Bolnicki Konsyliarz Generalny Wiłkomirski. Alexander z Skrzetuszewa Wawrzecki Marszałek Konfederacyi Ptu Brasławskiego, Sędzia Woysko. W. X. Lit. circa Regem, legem, et libertatem podpisuię się. Franciszek Bielikowicz Cześnik y Konsyliarz Generalny Powiatu Brasławskiego Ssta Miksztański. Kaietan Smigielski Krayczy y Konsyliarz Generalny Konfederacyi Ptu Brasławskiego. Stanisław Lubomirski Strażnik Wielki Koronny, Marszałek Konfederacyi Woiewodztwa Sandomirskiego. Antoni Ważyński Skarbny W. X. Litewsk. Konsyliarz z Woiewodztwa Trockiego na Generalną Konfederacyą W. X. Lit. Antoni Zabiełło Łowczy W. W. X. Lit. Marszałek Konfederacyi Powiatu Kowieńskiego. Antoni Tyzenhauz Pisarz W. W. X. Lit. Marszałek Konfederacyi Powiatu Grodzińskiego. Ian Wołkowicki Stolnik y Konsyliarz Powiatu Grodzińskiego. Iozef Ielski Podczaszy Ptu Grodzieńskiego y Konsyliarz. Franciszek Bouffałł, Konsyliarz z Powiatu Grodzieńskiego do Generalney Konfederacyi W. X. Lit. Antoni Dołęga Koziorowski Ssta Brzoszkowski Konsyliarz z tegoż Powiatu obrany. Benedykt Karpp Starosta Płońgiański Konsyliarz Powiatu Upitskiego. Tadeusz Puzyna Ssta Filipowski Konsyliarz Powiatu Upitskiego. Hiacynt Nałęcz Małachowski Ssta Piortrkowski, Marszałek Konfederacyi Woiewodztwa Sieradzkiego. Woyciech Męciński Starosta y Marszałek Konfederacyi Wieluńskiey. Roch z Głogowy Kossowski Podskarbi Nadworny Koronny Marszałek Konfederacyi Woiewodztwa Łęczyckiego. Stanisław Odachowski Marszałek Konfederacyi Xięs. Zmudzkiego. Antoni z Głogowy Kossowski G. W. K. Marszałek Konfederacyi Woiewodztw Kuiawskich. Celestyn Czaplic Podczaszy y Konsyliarz Woiewodztwa Kiiowskiego. Szymon z Gościszki Zieliński Chorąży Ziemi Nurskiey, Konsyliarz Ziemi Dobrzyńskiey. Piotr Sumiński Konsyliarz Ziemi Dobrzyńskiey. Adam na Klewaniu y Zukowie Xiążę Czartoryski Marszałek Konfederacyi Generału Wdztwa Ziem Ruskich. Iozef Ioachim Hrabia na Liptowie y Orawie Komorowski Ssta Ochozki Marszałek Konfederacyi Ziemi Chełmskiey y Powiatu Krasnostawskiego. Mikołay Iunosza Piaskowski Woyski Włodzimirski Marszałek Konfederacyi Woiewodztwa Wołyńskiego. Ian Kicki Miecznik y Konsyliarz Woiewodztwa Podolskiego, Ssta Okiński. Xawery Kaczkowski Skarbnik y Konsyliarz Woiewodztwa Podolskiego, Sędzia Grodzki Kamieniecki y Pograniczny. Adam Wisogierd Pułkownik y Konsyliarz Woiewodztwa Smoleńskiego. Ignacy de Campo Scipion Sądowy Powiatu Lidzkiego, Ssta y Konsyliarz Powiatu Starodubowskiego. Ignacy Strawiński Woyski y Konsyliarz Powiatu Starodubowskiego Sekretarz Konfederacyi Generalney W. X. Lit. Eustachiusz Potocki Generał artylleryi W. X. Lit. Lwowski Urzędowski Starosta, Marszałek Konfederacyi Woie-