Strona:Volumina legum T. 7.djvu/139

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


ingruentiam innych interessow na teraźnieyszym Seymie decydowane y ułatwione być nie mogły, do przyszłego Seymu odkładamy.
A że odzyskanie archivi et mobilium Xiążąt Radziwiłłow z Nieświeża, Słucka, y innych dobr przez Xcia Karola Radziwiłła wywiezionych, rownie pro sorte minorensis Xiążęcia Hieronima Radziwiłła Woiewodzica Wileńskiego należążących, Wielmożnym y Urodzonym tutorom y kuratorom tychże Xiążąt, dekretami Konfederacyi Generalnych Koronney y W. X. L. iest zalecone, eo magis, że in hocce archivo documenta authentica unionis Xięstwa Lit. z Koroną Polską, y inne prawa y przywileie Prowincyi W. X. L. służące znayduią się; exinde za dowiedzeniem się, gdzieby były zawiezione y złożone, ad recuperationem onych omni meliori modo dopomodz, y powagę naszą Krolewską interponere deklaruiemy.
A ponieważ ciż WW. y UU. tutores et curatores nie maiąc żadnych dotąd ad manus dokumentow, creditoribus et praetensoribus Radzivilianis w Sądach Konfederacyi Generalney W. X. Lit. odpowiadać, y dobr onych bronić nie mogli; a tych przyczyn za wszelkie wypadłe w tychże Sądach judicata nie maią być dziedzicom responsibiles: owszem wolno będzie tak WW. y UU. tutorom y kuratorom Xiążąt Radziwiłłow, iako też y samym dziedzicom, ieżeliby na ktorey dług lub pretensyą w Konfederackich Sądach iuż rozsądzoną kwit wynalazł się, lub słuszna reprobacya pretensyi deduci mogła, z takowemi o zły przewod prawa in foro competenti rozprawiać się, co iednak dekretom w tychże Sądach, za sprawiedliwemi cujuscunque tituli dokumentami y opisami, oraz w słusznych pretensyach otrzymanym, ullo praetextu praejudicare nie ma. Akta Konfederacyi Generalnych Koronney y W. X. Lit. iako to: dekretow y sancitorum protokuły, oraz wszystkie tychże Konfederacyi actus iak się rozwiążą y zakończą, do archiwow, Koronne do Koronnego, a Litewskie do Litewskiego Urodzeni Sekretarze y Regenci Konfederacyi Generalnych Koronney y W. X. Lit. in spatio roku, praevia z odebrania sibi danda a Custodibus archivorum quietatione, oddać maią. Maiąc oraz wzgląd, żeby zasługuiący się oyczyznie sprawiedliwą meritorum odbierali nadgrodę, in recompensam prac in publico obsequio Ur. Ignacego Strawińskiego Starosty naszego Słonimskiego, Sekretarza Generalney Konfederacyi W. X. L. dwadzieścia tysięcy złotych ze skarbu Litewskiego naznaczamy, ktore ażeby Kommissya skarbowa w roku blisko następuiącym z importancyi do siebie wchodzących, wypłaciła, zalecamy.


Akt przystąpienia Stanow zkonfederowanych W. X. Lit. do zkonfederowanych Stanow Koronnych.
Actum in Curia Regia Varsaviensi sub tempus moderni Interregni feria tertia post festum S. Francisci Confessoris proxima, anno Domini millesimo septingentesimo sexagesimo quarto.

Ad Officium actaque praesntia Castrensia Capitanealia Varsaviensia, personaliter veniens Magnificus Jacobus Klembowski Tribunus Terrae Łucoviensis, Judexque Capturalis Terrae praesentis Varsaviensis, eidem Officio actisque praesentibus Confoederationem Statuum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae in unum copulatae obtulit et ad ingrossandum porrexit, tenoris talis:
4. Większe daleko nad powszechny udział wyznać winniśmy Naywyższey Opatrzności dla nas dobrodzieystwa, że uśpionym y tak długo na własne przypadki bezczułym umysłom postawiła nayprzod przed oczy żywy obraz wszystkich, ktore nam bliskością upadku groziły, niebespieczeństw, sprawiła chwalebną owę w synach oyczyzny o całość iey ducha troskliwość, wznieciła w sercach obywatelow przygaszoną o dobro publiczne gorliwość, a tak do przedsięwzięcia y wykonania zbawiennego dla Rzeczypospolitey dzieła przysposobionym, ukazała cel, do ktorego dążyć, zawady, ktore miiać, pobudki, ktoremi biegu przyśpieszać, utorowaną przez przodkow naszych mieliśmy drogę.
Tę właściwą Opatrzności dzielność uznaliśmy w początkowych Konfederacyi tak Koronney, iako y Prowincyi W. X. Litewskiego związkach, ktore w rożności czasow y przyczyn zaczęte, rożnością śrzodkow prowadzone, do iednego iednak publiczney szczęśliwości y ubespieczenia powszechnego zmierzały kresu.
Snował się w myślach każdego obraz powszechnego oyczyzny w dawnieyszych Interregnach spustoszenia, pola odłogiem puszczone, wsie y miasta z mieszkańcow wyzute, a częstokroć, w popioł obrocone, sprzęt domowy iuż to ku wygodzie, iuż ku roskoszy, troskliwego gospodarza staraniem przysposobiony, albo gdzie za granicą chowany, albo w wnętrznościach ziemi utaiony, życia naostatek obywatelow w niepewności iutra zostaiące, prawa w księgach zamknięte, sądy milczące, y inne tysiączne z Bezkrolewiem ztowarzyszone nieszczęśliwości.
Powiększały tę boiaźń zaiątrzone między obywatelami umysły, z ktorych iedni do utrzymania zamysłow ambicyi, drudzy do wykonania zemsty, inni do nabycia podłych zyskow, takowych czasow oczekiwać zwykli.
Tak okropne Bezkrolewia skutki, iuż iuż przed oczy zbliżone, przerażały zatrwożone mieszkańcow umysły; aliści gorliwe dobrze życzących przedsięwzięcia ścisłym Konfederacyi skrępowawszy się węzłem, oddaliły w samych początkach te z doświaczenia przewidziane dla oyczyzny przypadki, y natychmiast słodkiey używać z roskoszą pozwoliły spokojności.
Podobnali uważać bez wnętrznego nasycenia powszechne kraiu obszernego, rownie y ludnego, uspokoienie? przywrocone prawom dawnym siły, zaszczepione z nadzieią nowe założone przyszłych narodu porządkow fundamenta, a co większa ułatwioną drogę do szczęśliwey Krola Elekcyi, dzieła oyczyzny naszey nayszlachetnieyszego.
Wszystkie iednak, iakie są naypomyślnieysze czynienia naszego skutki, przewyższa ten, żeśmy