Strona:Volumina legum T. 7.djvu/138

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


ski, Antonio Kleszczyński Assessoridis Terrestribus Culmensibus ex Palatinatu Mariaenburgensi; Theodoro Działowski Notarida Terrestri Culmensi, ex eodem Palatinatu, ut et aliis numerosissime pro Generali felicis Coronationis nostrae Conventu congregatis, Dignitariis, Nuntiis Terrestribus, Praelatis, Canonicis, Officialibus, ac Nobilibus; necnon civitatum Cracoviensis, Posnaniensis, Vilnensis, Sandomiriensis, Leopoliensis, Petricoviensis, Lublinensis, Wschovensis et Varsaviensis Delegatis; civitatum Terrarum Prussiae, Gedanensis, Elbingensis, Thorunensis, et Mariaeburgensis, Residentibus, ad Curiam nostram Secretariis, caeterisque quamplurimid personis, Secretariis, et Aulicis nostris.
Stanislaus Augustus Rex.KONSTYTUCYE
SEYMU WALNEGO KORONACYI KROLA IMCI,
dnia 3 miesiąca Grudnia roku Pańskiego 1764.
W Imię Panskie, Amen.
STANISŁAW AUGUST
Z Bożey łaski Krol Polski, Wielki Xiąże Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kiiowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflantski, Smoleński, Siewierski, y Czerniechowski.


1. Wszem wobec y każdemu zosobna, komu o tym wiedzieć należy, oznaymuiemy, Iż gdy osobliwszą Opatrznością łaskawey woli Boskiey, ktora Wszechmocnością swoią ku wybraniu naszemu na tron Polski, iednomyślność w całym narodzie naszym sprawiła, y za błogosławieństwem swoim widocznym, iednostaynym zezwoleniem Stanow to zrządziła, abyśmy w Warszawie, nie zieżdżaiąc na ten raz do Krakowa, obrządkiem Kościoła Świętego Katolickiego na Krola namaszczeni, y zwyczayną koroną tegożKrolestwa ukoronowani byli; co dnia 25 Listopada przez Nayprzewielebnieyszego w Bogu Władysława Łubieńskiego Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego, Xiążęcia Prymasa Korony Polskiey, y Wiel. Xięstwa Litewskiego w przytomności Senatu, Ministrow, Dygnitarzow, Urzędnikow, y obywatelow oboyga narodow licznie zgromadzonych, iest wykonano; zaczym My także dopełniiąc z osoby naszey to wszystko cośmy na Seymie Electionis przez pacta conventa tey Rzeczypospolitey przyrzekli, y obowiązkiem przysięgi ztwierdzili, za zgodą wszech Stanow Rzeczypospolitey w związku trwaiącey, na ten Seym Koronacyi naszey zgromadzonych, stanowiemy.


Acta Interregni.

2. Ustawy Rzeczypospolitey w Bzkrolewiu na Seymach Konwokacyinym pierwszym, y Elekcyinym drugim, ponieważ tey są zupełney ważności y mocy, co y inne ustawy w czasie Seymow wszystkich in plenis Ordinibus przez Stany zgromadzone zdziałane; przeto one w swey nienaruszoney natury swoiey istocie zachowuiemy, y na zawsze mieć chcemy; tudzież pacta conventa między Nami, a Stanami oboyga narodow umowione, y przez Nas poprzysiężone, nienaruszenie ztrzymać przyrzekamy. Acta sub Interregno Konfederacyi Generalnych Koronney y W. X. Lit., in toto potwierdzamy. Sądow Kapturowych dekreta prawu nieprzeciwne, lecz w granicach opisu dawnieyszych Konfederacyi, y obmowie konstytucyi Seymu Konfederacyinego 1764 tit. o Kapturach poczynione, approbuiemy. A te sprawy, ktore processem kapturowym zakończone, dla ustania tey Iuryzdykcyi, exekucyi swych dekretow nie doszły, aby w Grodzie onego Woiewodztwa, Ziemi, lub Powiatu indilate exekwowane były, stanowiemy. Rozpoczętych zaś, a niedokończonych tamże spraw, in foro causis lege praescripto, rozsądzenie z osobnego regestru przed innemi sprawami, zostawuiemy.


Złączenie Konfederacyi oboyga narodow.

3. Gdy Konfederacye Generalne oboyga narodow przy dostoieństwie naszym, celem iedynym ugruntowania religii Rzymskiey Katolickiey, praw, wolności, swobod oyczystych, z sobą złączone y zprzymierzone, do ubespieczenia praemissorum naygruntownieyszą są twierdzą; zaczym na utrzymanie tego wszystkiego, actum koniunkcyi Konfederacyi Lit. z Koronną, y oświadczone w niey chwalebne dla dobra publicznego przedsięwzięcia potwierdzaiąc, onę w teraźnieyszą konstytucyą inserować zlecamy. A ponieważ actus Konfederacyi Generalney W. X. Li. mocą y powagą Convocationis, y teraźnieyszego Coronationis, Symow, wespoł z Koronnemi dostatecznie są utwierdzone, zatym wszystkie tychże KOnfederacyi Generalnych, tak Koronney, iako y W. X. Lit. sancitta y dekreta, za mocne y nieporuszone lege praesenti censendo, ażeby suum inviolabile robur, y należyte judicatorum miały dopełnienie, authoritate omnium Ordinum, mieć chcemy.
Odesłane dekretem teyże Konfederacyi Generalney W. X. Lit: ad resolutionem et decisionem omnium Ordinum pretensye, iako to: o przebierane per tractum possessyi Xiążąt Radziwiłłow z ekonomii Szawelskiey podymne; a akcyzę w mieście Słucku y Kopylu, do czasu tylko stante hostico, na garnizon Słucki pozwoloną, od roku tysiąc siedmset siedmnastego ad privaos usus perceptowaną, a teraz za dekretem Generalney Konfederacyi W. X. L. przez naznaczonych ad id opus Urzędnikow Sądowych zweryfikowaną; o reprodukcyą oryginalnych cyrkumskrypcyi orynacyi Nieświezkiey y Ołyckiey in anonimitate w konstytucyą anni 1589 wprowadzoney, dla uwiadomienia, iezeli w niey zgodne z prawami oyczystemi zawieraią się postanowienia; oraz dalsze względem Xcia Karola Radziwiłła wyroku dekretu Konfederacyi Generalney W. X. Lit. na dniu szesnastym Augusta w roku teraźnieyszym 1764 w Grodnie ferowanego, takoż ad resolutionem zupełnych Stanow zostawione, że dla szczupłości czasu et ob