Strona:Volumina legum T. 7.djvu/101

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


lo zażywać nie będziemy, ani dopuściemy, deklaruiąc: że inquantum by ktorykolwiek z żydow do wzwyż pomienionych funkcyi interessuiący się, sive praetextu factoratus, sive alio quovis colore od kogożkolwiek był deprehensus, ipso facto pro infami censetur, y niepowinni My mu, ani prawa inszym żydom służące, ani protekcya nasza, lub cujuscunque alterius, suffragari.
Most przez Wisłę na teraźnieyszą Elekcyą sporządzony, że przez konstytucyą Seymu Konwokacyinego 1764 ma być na zawsze kosztem Rzeczyposp. utrzymywany, przeto teraźnieyszey possessorce przewozu, ani konsensu ad cedendum, ani post fata oney przywileiu na tenże przewoz nikomu nie damy.
A że Stany Rzplitey windykacyą summ Neapolitańskich, y od nich usum fructum Nam oddały, staranie o tym pilne przełożyć w czasie swoim nie omieszkamy.
Nadgradzaiąc Prowincyi Mało-Polskiey przeniesienie Koronacyi z Krakowa do Warszawy, złożenie Seymu extraordynaryinego, iak potrzeba wyciągać będzie, w Krakowie, według konstytucyi ostatniey 1764 przyrzekamy.
Przywileie na Urzędy Powiatowe Wdztwom Wołyńskiemu, y Płockiemu, wedle teyże ustawy z Kancellaryi Koronney wydać rozkażemy.
O eliberacyą Drahima ab anno 1657 in praetensis sumptibus belli Suetici onerowanego, et territorii Elbingensis ab anno 1703 w possessyi Krola Imci Pruskiego zostaiącego, y kleynoty Rzeczypospol. aby z summ oneyże ex pactis et calculo należących competenter et indilate Rzplitey restituantur, pro posse wszelkiego dokładać starania będziemy.
I. W. Xcia Ernesta Iana za Kurlandyi y Semigallii Xiążęcia od Rzplitey na Seymie Convocationis w tym roku 1764 uznanego, według tegoż Seymu wyrokow, przy spokoyney Xięstw swoich possessyi, y wszystkich praw używaniu, iako też stan szlachecki przy iego prawach y przywileiach, także miasta w tym Xięstwie, juxta pacta subjectionis, et formulam regiminis, zachować obiecuiemy.
Prawa Ziem Pruskich, tak iako ie ś. p. Antecessorowie nasi approbowali, tudzież konstytucyą Seymu Konwokacyinego 1764 y My zachować przyrzekamy. Na powszechne zaś Stanow Rzplitey uskarżania przeciwko Magistratowi Gdańskiemu, przyrzekamy, iż według opisu generalney Konfederacyi roku teraźnieyszego, sub titulo: miasto Gdańsk, Kommissyą do tegoż miasta zaraz po szczęśliwey da Bog Koronacyi naszey wyznaczemy, y onę do skutku przyprowadzić, a miasto Gdańsk w obrębie praw, y ich Magistraty utrzymać, starać się będziemy.
Tatarom w Państwach Rzeczyposp. osiadłym względem osiadłości ich, tudzież dyspozycyi woiennych, które na usługę Rzplitey konstytucyami, mianowicie 1673 et 1678 są obwarowane, też prawa, y ich przywileie zachować nienaruszenie deklaruiemy.
Gory Olkuskie aby się stały pożyteczne dla Rzplitey, potrzebuią kosztownego opatrzenia, na ktore ieżeli pierwsze nieuchronne nakłady założyć podeymie się kompania iaka, chociaż y z cudzoziemskich kapitalistow złożona, tymże na tychże samych gorach, nie obciążaiąc żadne inne dochody Rplitey, obwaruiemy iako naymocniey bespieczeństwo założonych summ. To się ma rozumieć o erygowaniu mennicy, gdy jus cudendae monetae od Przodka naszego Zygmunta Trzeciego Stanom Rzplitey ustąpione, też Stany Nam znowu powierzaią; z tym obowiązkiem, aby pod dozorem, et sub responsione Kommissyi Skarbowey dla wygody publiczney pieniądze dobre w mennicy naszey bite były.
Urzędy Podskarbstw Nadwornych Koronnych y Litewskich przy swoich prawach zachowane mieć chcemy.
W żywey zostawaiąc perswazyi, iż uszczęśliwienie kraiu każdego od sposobu myślenia obywatelow, ten zaś sposob od wczesnych dobrey y cnotliwey edukacyi zasiewkow dependuie, amore boni publici szkołę rycerską na młodź szlachecką postanowić pragniemy, y pilne mieć oko, aby w przyzwoitym trzymana była ćwiczeniu; do ktorego dzieła tak chwalebnego y pożytecznego, spodziewaiąc się, że względny będzie narod na szczupłość dochodow Krolewskich; a zatym na wydoskonalenie ustanowienia tego kontrybuować zechce, przyrzekamy, że kiedy od Nas uformowany do takowey szkoły rycerskiey proiekt approbować zechce Rzplita, y do tey expensy przyłoży się. My z naszey strony znacznie także przyłożemy się.
A naostatek wszystkie prawa, wolności narodowe, swobody, wszelkich osob y urzędow przywileie, statuta Koronne y W. X. Lit. et annexarum Provinciarum, wszystkim Stanom duchownym Romano Catholicis, et ritus Graeco-unitorum, y świeckim incorporatis, eoque annexis Provinciis, Universitatibus Cracoviensi, Zamoscensi, Vilnensi, służące, iako y miastom utiliter należące, et juste ac legitime nadane, wszem wobec, y każdemu zosobna jura omnia, także ustawy przeszłego Seymu Convocationis, y te, ktore na przyszłey, da Bog, Koronacyi, y na drugich Seymach, za spolną wszech Stanow zgodą umowione y postanowione są y będą, trzymać y wcale chować, one in omnibus eorum punctis et clausulis, conditionibus, nexibus, et ligamentis adimplere; także literas confirmationis jurium et pactorum dać, exemplo Praedecessorum nostrorum, obiecuiemy, maiąc zawsze za naypierwszą y wszystkie inne przewyższaiącą powinność to, co naybardziey pożytek y sławę narodowi Polskiemu przynieść może.
A ieżelibyśmy, czego Boże uchoway! co przeciwko prawom, wolnościom, artykułom y kondycyom wszystkim wykroczyli, albo czego nie wypełnili, tedy obywatelow oboyga narodow od posłuszeństwa y wiary Nam powinney wolnemi czyniemy, według konstytucyi roku 1609.
Wacław Hieronim Sierakowski Arcy-Biskup Lwowski Deputatus ad pacta conventa a Republica. Antoni Ostrow-